ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                                     Únor 2020

Tuhá paliva – Směrnice pro validaci alternativních analytických metod

ČSN
ISO 11726

44 1303

 

Solid mineral fuels – Guidelines for the validation of alternative methods of analysis

Combustibles minéraux solides – Lignes directrices pour la validation de variantes analytiques

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11726:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 11726:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 11726 (44 1303) z prosince 2007.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla provedena technická revize normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 5725-6:1994 zavedena v ČSN ISO 5725-6:2018 (01 0251) Přesnost (pravdivost a preciznost) metod
a výsledků měření – Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

Souvisící ČSN

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČO 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tuhá paliva – Směrnice pro validaci alternativních analytických                         ISO 11726
metod                                                                                                                                    Druhé vydání
                                                                                                                                                2017-11

ICS 75.160.10

Obsah

Strana

Předmluva. 5

1......... Předmět normy. 6

2......... Citované dokumenty. 6

3......... Termíny a definice. 6

4......... Obecně. 7

5......... Přípravné práce na alternativní metodě. 7

5.1...... Obecně. 7

5.2...... Selektivita a specifičnost 8

5.3...... Rozsah a linearita. 8

5.4...... Citlivost 8

5.5...... Mez detekce. 8

5.6...... Mez stanovitelnosti 8

5.7...... Odolnost 8

5.8...... Přesnost 8

5.9...... Preciznost 8

6......... Definování alternativní metody pro validaci 9

7......... Postup. 9

7.1...... Měření preciznosti a pravdivosti 9

7.1.1... Preciznost 9

7.1.2... Pravdivost 9

7.2...... Porovnání s referenčními materiály. 10

7.2.1... Zdroje referenčních materiálů. 10

7.2.2... Odhad pravdivosti 10

7.2.3... Odhad preciznosti 13

7.3...... Porovnání s mezinárodní normalizovanou metodou v rámci laboratoře – Jedno palivo. 13

7.3.1... Obecně. 13

7.3.2... Odhad pravdivosti 13

7.3.3... Odhad preciznosti 15

7.4...... Porovnání s mezinárodní normalizovanou metodou v rámci laboratoře – Řada různých paliv. 15

7.5...... Porovnání s mezinárodní normalizovanou metodou, mezi laboratořemi 15

8......... Zpráva o validaci 16

Příloha A (informativní) Vysvětlení principu metody A.. 17

Příloha B (informativní) Vzor výpočtů. 18

Strana

B.1..... Porovnání s referenčním materiálem... 18

B.1.1.. Obecně. 18

B.1.2.. Metoda A.. 18

B.1.3.. Metoda B.. 19

B.2..... Porovnání s mezinárodní normalizovanou metodou. 20

B.2.1.. Obecně. 20

B.2.2.. Metoda A.. 20

B.2.3.. Metoda B.. 22

Bibliografie. 24

 

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2017

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

 


Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 5 Metody zkoušení.


 

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje postupy validace alternativních metod analýzy uhlí a koksu buď přímo porovnáním s odpovídající mezinárodně normalizovanou metodou, nebo nepřímým porovnáním s referenčními materiály, které byly důkladně analyzovány s použitím odpovídající mezinárodně normalizované metody.

Jsou použity parametrické statistické metody, to znamená, že jejich použití je možné, pouze pokud je vlastnost vyjádřena přirozeným číslem na přibližně lineární stupnici. Výsledky některých metod, například Gray-Kingův typ koksu, nejsou takto vyjádřeny a zde uvedené metody mohou být použity pouze, pokud jsou data převedena
do parametrické stupnice.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.