ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                                      Září 2019

Uhlí a koks – Mechanické vzorkování –
Část 5: Koks – Vzorkování z proudu

ČSN
ISO 13909-5

44 1314

 

Hard coal and coke – Mechanical sampling –
Part 5: Coke – Sampling from moving streams

Houille et coke – Échantillonnage mécanique –
Partie 5: Coke – Échantillonnage en continu

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 13909-5:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 13909-5:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 13909-5 (44 1314) z ledna 2005.

Anotace obsahu

Tato část ISO 13909 specifikuje postupy a požadavky pro konstrukci a provoz vzorkovacích systémů pro mechanické vzorkování koksu z proudu a popisuje používané metody odběru.

Rozdílné typy vzorkovacích zařízení a podmínky, ve kterých se mechanické vzorkování provozuje, neumožňují vymezit standardní konstrukci vzorkovacích systémů vhodných pro použití ve všech situacích.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla technicky revidovaná.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 13909-1:2016 zavedena v ČSN ISO 13909-1:2018 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 1: Obecný úvod

ISO 13909-6 zavedena v ČSN ISO 13909-6 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 6: Koks – Úprava vzorků

ISO 13909-7 zavedena v ČSN ISO 13909-7 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

ISO 13909-8 zavedena v ČSN ISO 13909-8 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 8: Metody zkoušení systematické chyby

ISO 21398 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČO 16463358, Ing. Pavel Tyle

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.