ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040                                                                                                                                      Květen 2018

Uhlí a koks – Mechanické vzorkování –
Část 3: Uhlí – Vzorkování ze stacionárních celků

ČSN
ISO 13909-3

44 1314

 

Hard coal and coke – Mechanical sampling –
Part 3: Coal – Sampling from stationary lots

Houille et coke – Échantillonnage mécanique –
Partie 3: Charbon – Échantillonnage sur lots statiques

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 13909-3:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 13909-3:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 13909-3 (44 1314) z ledna 2006.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla provedena technická revize normy a byla aktualizována bibliografie.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 13909-1 zavedena v ČSN ISO 13909-1 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 1: Obecný úvod

ISO 13909-2  zavedena v ČSN ISO 13909-2 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 2: Uhlí – Vzorkování z proudu

ISO 13909-4 zavedena v ČSN ISO 13909-4 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 4: Uhlí – Úprava vzorků

ISO 13909-7 zavedena v ČSN ISO 13909-7 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

ISO 13909-8 zavedena v ČSN ISO 13909-8 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 8: Metody zkoušení systematické chyby

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

ČSN ISO 1213-2 (44 1319)  Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 3534-1 (01 0216)  Statistika – Slovník a značky – Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

ČSN ISO 3534-2 (01 0216)  Statistika – Slovník a značky – Část 2: Aplikovaná statistika

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČO 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Renáta Doležalová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA  

Uhlí a koks – Mechanické vzorkování –                                                                     ISO 13909-3
Část 3: Uhlí – Vzorkování ze stacionárních celků                                                   Druhé vydání
                                                                                                                                              2016-07-01

ICS 73.040; 75.160.10

Obsah

Strana

Předmluva. 6

1......... Předmět normy. 7

2......... Citované dokumenty. 7

3......... Termíny a definice. 7

4......... Sestavení schématu vzorkování 7

4.1...... Obecně. 7

4.2...... Sestavení schématu vzorkování 8

4.2.1... Vzorkovaný materiál 8

4.2.2... Dělení celků. 8

4.2.3... Preciznost vzorkování 8

4.2.4... Vychýlení vzorkování (odhad systematické chyby, bias) 8

4.3...... Preciznost vzorkování 8

4.3.1... Preciznost a celkový výběrový rozptyl 8

4.3.2... Výběrový rozptyl primárního vzorku. 9

4.3.3... Výběrový rozptyl úpravy a zkoušení 9

4.3.4... Počet podcelků a počet dílčích vzorků v podcelku. 9

4.4...... Minimální hmotnost hrubého vzorku. 11

4.5...... Hmotnost primárního dílčího vzorku. 12

4.6...... Třídící zkouška. 13

5......... Metody vzorkování z vagonů, člunů a lodí 14

5.1...... Obecně. 14

5.2...... Počet dílčích vzorků a podcelků. 14

5.2.1... Vzorky pro obecný rozbor a stanovení veškeré vody. 14

5.2.2... Společný vzorek. 14

5.3...... Odběr dílčích vzorků. 14

5.4...... Rozmístění dílčích vzorků. 14

5.4.1... Vagony. 14

5.4.2... Vlečné čluny. 14

5.4.3... Lodě. 15

5.4.4... Náhodný výběr dílčích vzorků. 15

6......... Metody vzorkování hromad. 15

7......... Vzorkovací zařízení – mechanický vrták. 16

8......... Manipulace a úschova vzorků. 17

Strana

9......... Úprava vzorků. 18

10....... Minimalizace systematické chyby. 18

10.1.... Příčiny systematické chyby. 18

10.2.... Ověřování preciznosti a systematické chyby. 18

11....... Ověřování 18

Bibliografie. 19


 

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2016, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO
v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 4 Vzorkování.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 13909-3:2001), které bylo technicky zrevidováno.

ISO 13909 se skládá z těchto částí pod společným názvem Uhlí a koks – Mechanické vzorkování.

–   Část 1: Obecný úvod

–   Část 2: Uhlí – Vzorkování z proudu

–   Část 3: Uhlí – Vzorkování ze stacionárních celků

–   Část 4: Uhlí – Úprava vzorků

–   Část 5: Koks – Vzorkování z proudu

–   Část 6: Koks – Úprava vzorků

–   Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

–   Část 8: Metody zkoušení systematické chyby

1 Předmět normy

Tato část ISO 13909 specifikuje postupy pro mechanické vzorkování uhlí ze stacionárních celků, například z vagonů, nákladních člunů, lodí a hromad (skládek). Tyto postupy jsou užívány, když není možno vzorkovat celky během nakládání nebo vykládání podle ISO 13909-2. Postupy pro úpravu vzorků jsou uvedeny v ISO 13909-4.

Tato část ISO 13909 se používá pro mechanické vzorkování ze stacionárních celků uhlí k získání vzorků, ze kterých lze připravit zkušební vzorky pro stanovení obsahu veškeré vody a pro obecný rozbor včetně fyzikálních a chemických zkoušek, v souladu s požadavky a doporučeními uvedenými v ISO 13909-4.

V této části ISO 13909 jsou vymezeny zásady a postupy pro sestavení schémat vzorkování včetně typických příkladů použití; navíc jsou popsány směrnice pro provádění odběrů v různých podmínkách vzorkování. Jsou uvedeny pouze metody, které lze ověřovat na výskyt systematické chyby.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.