ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040; 75.160.10                                                                                                                        Červen 2018

Uhlí a koks – Mechanické vzorkování –
Část 1: Obecný úvod

ČSN
ISO 13909-1

44 1314

 

Hard coal and coke – Mechanical sampling –
Part 1: General introduction

Houille et coke – Échantillonnage mécanique –
Partie 1: Introduction générale

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 13909-1:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 13909-1:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 13909-1 (44 1314) z března 2004.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla provedena technická revize normy a byla aktualizována bibliografie.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 565 zavedena v ČSN ISO 565 (25 9601) Zkušební síta. Kovová tkanina, děrovaný plech a elektroformovaná fólie. Jmenovité velikosti otvorů

ISO 3310-1 zavedena v ČSN ISO 3310-1 (25 9610) Zkušební síta – Technické požadavky a zkoušení – Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny

ISO 5725-1:1994 zavedena v ČSN ISO 5725-1:1997 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 2: Aplikovaná statistika

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČO 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kříž

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Uhlí a koks – Mechanické vzorkování –                                                                                ISO 13909-1
Část 1: Obecný úvod                                                                                                      Druhé vydání
                                                                                                                                              2016-07-01

ICS 73.040; 75.160.10

Obsah

Strana

Předmluva. 4

1......... Předmět normy. 5

2......... Citované dokumenty. 5

3......... Termíny a definice. 5

4......... Struktura. 9

5......... Obecné principy vzorkování 9

6......... Volba postupu vzorkování 10

7......... Integrované systémy vzorkování 10

8......... Balení a označování vzorků. 10

9......... Zpráva o vzorkování 11

Bibliografie. 12

 

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2016, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO
v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů
a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword — Supplementary information

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 4 Vzorkování.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 13909-1:2001), které bylo technicky zrevidováno.

ISO 13909 se skládá z těchto částí pod společným názvem Uhlí a koks – Mechanické vzorkování.

–   Část 1: Obecný úvod

–   Část 2: Uhlí – Vzorkování z proudu

–   Část 3: Uhlí – Vzorkování ze stacionárních celků

–   Část 4: Uhlí – Úprava vzorků

–   Část 5: Koks – Vzorkování z proudu

–   Část 6: Koks – Úprava vzorků

–   Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

–   Část 8: Metody zkoušení systematické chyby

1 Předmět normy

Tato část ISO 13909 definuje základní termíny používané při vzorkování tuhých paliv, popisuje obecné principy vzorkování a podrobnosti o informacích uváděných v dokumentaci a ve zprávě o vzorkování. Rovněž uvádí ostatní části a je vodítkem pro výběr příslušné části.

ISO 13909 nezahrnuje vzorkování hnědých uhlí a lignitů, ani vzorkování z uhelných slojí, pro které jsou směrnice uvedeny v ISO 14180. Ruční odběr uhlí a koksu je pokryt v ISO 18283.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.