ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040; 01.040.73 Listopad 2016

Metody petrografické analýzy uhlí –
Část 1: Slovník

ČSN
ISO 7404 -1

44 1345

 

Methods for the petrographic analysis of coals –
Part 1: Vocabulary

Méthodes d’analyse pétrographique des charbons –
Partie 1: Vocabulaire

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7404 -1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 7404 -1:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 7404 -1 (44 1345) ze září 1996.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla provedena technická revize normy a byla aktualizována bibliografie.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva – Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michaela Sersour

MEZINÁRODNÍ NORMA

Metody petrografické analýzy uhlí – ISO 7404 -1
Část 1: Slovník Třetí vydání
2016-04-01

ICS 73.040; 01.040.73

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Termíny a definice 7

2.1 Obecné termíny 7

2.2 Termíny z optické mikroskopie 8

2.3 Petrografické termíny 8

3 Klasifikace macerálů, mikrolitotypů a karbomineritů 9

3.1 Macerály 9

3.2 Mikrolitotypy 10

3.3 Karbominerity 11

Bibliografie 12

 

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2016, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO
v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary innformation

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 5 Metody analýz.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 7404-1:1994), které bylo technicky zrevidováno.

ISO 7404 sestává z následujících částí pod společným názvem Metody petrografické analýzy černého uhlí:

Úvod

Petrografické analýzy byly mezinárodně uznány jako významné v souvislosti s genezí, vertikálními a příčnými změnami, kontinuitou, metamorfózou a využitím uhlí. Mezinárodní komise pro uhelnou a organickou petrologii (ICCP) vypracovala doporučení týkající se názvosloví a analytických metod a popsala detailní charakteristiky širokého rozsahu uhlí [3], [4], [5]. Text v této části ISO 7404 v podstatě souhlasí s textem příslušné publikace ICCP a zahrnuje četné užitečné poznámky navržené členy ICCP a členy ISO/TC 27 Tuhá paliva.

Petrografické analýzy jednotlivých uhlí poskytují informaci o prouhelnění, macerálovém a mikrolitotypovém složení a distribuci minerálů v uhlí. Odraznost vitrinitu je užitečnou mírou prouhelnění uhlí a rozdělení odraznosti vitrinitu v uhelné směsi spolu s analýzou macerálových skupin může podat informaci o důležitých chemických a technologických vlastnostech směsí.

ISO 7404 zahrnuje metody petrografické analýzy obvykle používané pro charakteristiku uhlí v souvislosti s jejich technologickým a/nebo geologickým využitím. Zavádí systém petrografických analýz a obsahuje těchto pět částí:

Uvedené definice jsou určeny k použití pouze ve spojení s obecně přijatými mezinárodními metodami petrografické analýzy uhlí, které jsou popsány v dalších částech ISO 7404.

Petrografické termíny, které jsou zde uvedeny, jsou ty, které používá ICCP a ISO. Nezahrnují termíny, jako je například pseudovitrinit, semivitrinit a semiinertinit, které odpovídají typům macerálů s určitými vlastnostmi, ale které je někdy obtížné definovat. Takové termíny mohou být shledány důležitými pro specifická využití, ale jejich širší použití se nedoporučuje.

1 Předmět normy

Tato část ISO 7404 definuje termíny, které jsou používány ve spojení s macerálovou a mikrolitotypovou analýzou a se stanovením odraznosti vitrinitu. Používají se při zkoušení všech druhů uhlí.

Tato část ISO 7404 není zamýšlena jako komplexní slovník uhelné petrografické terminologie ani se nesnaží poskytovat dostatečné informace, které umožní rozpoznání všech popsaných složek uhlí. Další informace lze získat v příslušných publikacích ICCP [3], [4], [5].

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.