ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040 Září 2016

Černá uhlí – Třídicí zkouška proséváním

ČSN
ISO 1953

44 1339

 

Hard coal – Size analysis by sieving

Houille – Analyse granulométrique par tamisage

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1953:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1953:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 1953 (44 1339) z března 1998.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma je revizí předcházející normy beze změn v metodice stanovení. Je zpřesněná tabulka pro minimální hmotnosti hrubého vzorku, pro shodnost ±1 % a ±2 % je podrobnější rozdělení granulometrie. Byla snížena povolená teplota sušení uhlí. Informativní přílohy jsou zjednodušeny, byly aktualizovány citované dokumenty.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1213-1 zavedena v ČSN ISO 1213-1 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí

ISO 1213-2 zavedena v ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ISO 13909 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 13909 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování

ISO 18283 zavedena v ČSN ISO 18283 (44 1305) Uhlí a koks – Ruční vzorkování

ISO 3310-1 zavedena v ČSN ISO 3310-1 (25 9610) Zkušební síta – Technické požadavky a zkoušení – Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny

ISO 3310-2 zavedena v ČSN ISO 3310-2 (25 9611) Zkušební síta – Technické požadavky a zkoušení – Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva – Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michaela Sersour

MEZINÁRODNÍ NORMA

Černá uhlí – Třídicí zkouška proséváním ISO 1953
Třetí vydání
2015-11-15

ICS 73.040

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Zařízení 7

4.1 Pro všechny metody 7

4.2 Pro prosévání suchým způsobem 8

4.3 Pro mokrý způsob prosévání 8

5 Vzorkování zkušebního vzorku 8

5.1 Obecně 9

5.2 Sušení 9

5.3 Dělení (jiného než mokrého uhlí nominálního horního rozměru pod 4 mm) 9

5.4 Dělení mokrého uhlí nominálního horního rozměru pod 4 mm 9

6 Postup 9

6.1 Obecně 9

6.2 Prosévání suchým způsobem 10

6.3 Prosévání mokrým způsobem 12

7 Vyjádření výsledků 12

7.1 Výpočet 12

7.2 Grafické vyjádření 12

8 Protokol o zkoušce 13

Příloha A (informativní) Směrnice pro vzorkování 17

A.1 Obecně 17

A.2 Manipulace a přeprava vzorků 17

Příloha B (informativní) Příklad odstranění jemného materiálu proséváním mokrým způsobem ze vzorku s maximálním rozměrem zrn pod 4 mm 18 


 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2015, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org


Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 1 Úprava uhlí: Názvosloví
a interpretace
.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 1953:1994) a je jeho revizí menšího rozsahu.


Úvod

Třídicí zkouška zahrnuje rozdělení vzorku uhlí na třídy zrnění s definovanými mezemi. V metodách popsaných v této mezinárodní normě se výsledky vyjadřují v procentech hmotnosti uhlí, zbylé na sítech s rozdílnými rozměry otvorů. Tuto informaci lze využít v řadě aplikací včetně těchto: určení výtěžku výstupních produktů uhlí; poskytování konstrukčních údajů pro úpravny uhlí; ověření, že produkty z třídíren jsou v požadovaných mezích; určení výkonu drtíren uhlí; a výběr uhlí pro jednotlivé procesy a zařízení.


1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví referenční metody pro třídicí zkoušku uhlí ručním proséváním (mokrým nebo suchým způsobem) s použitím zkušebních sít s rozměry otvorů mezi 125 mm a 45 mm. Návod pro vzorkování je uveden v příloze A.

Tato mezinárodní norma se používá pro všechna černá uhlí; nelze ji používat pro koks a ostatní vyráběná paliva.

Pro prachová uhlí, která byla rozemleta tak, že vysoký podíl prochází zkušebním sítem s nejmenším rozměrem otvoru, se metodami popsanými v této mezinárodní normě stanoví pouze procento nadsítného.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.