ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040 Září 2016

Uhlí – Úplná analýza

ČSN
ISO 17247

44 1381

 

Coal – Ultimate analysis

Charbon – Analyse élémentaire

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 17247:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 17247:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 17247 (44 1381) ze září 2012.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla provedena revize normy beze změn v metodice stanovení, byly aktualizovány citované dokumenty.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 334 zavedena v ČSN 44 1379 Tuhá paliva – Stanovení obsahu veškeré síry metodou Eschka

ISO 351 nezavedena1)

ISO 589 nezavedena

ISO 609 zavedena v ČSN ISO 609 (44 1354) Tuhá paliva – Stanovení obsahu uhlíku a vodíku – Vysokoteplotní spalovací metoda

ISO 625 zavedena v ČSN ISO 625 (44 1363) Tuhá paliva a koks – Stanovení uhlíku a vodíku – Liebigova
metoda

ISO 1171 zavedena v ČSN ISO 1171 (44 1378) Tuhá paliva – Stanovení popela

ISO 1213-2 zavedena v ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ISO 11722 zavedena v ČSN ISO 11722 (44 1360) Tuhá paliva – Černá uhlí – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře

ISO 19579 zavedena v ČSN ISO 19579 (44 1395) Tuhá paliva – Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie

ISO 29541 zavedena v ČSN ISO 29541 (44 1356) Tuhá paliva – Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku – Instrumentální metoda

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva – Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michaela Sersour

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Uhlí – Úplná analýza ISO 17247
Druhé vydání
2013-07-15

ICS 73.040

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata zkoušky 6

5 Příprava vzorku 7

6 Zkušební metody 7

7 Vyjádření výsledků 7

8 Protokol o zkoušce 7

Příloha A (informativní) Příklad úplné analýzy 8

 


 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2013, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org


Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 5 Metody analýzy.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 17247:2005) a je jeho revizí menšího rozsahu. Zahrnuje rovněž technickou opravu (Technical Corrigendum) ISO 17247:2005/Cor. 1/2006.


1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví postup pro úplnou analýzu uhlí a je určena pro všeobecné použití v uhelném průmyslu pro poskytnutí základů ke srovnávání uhlí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.