ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                                  Červen 1999

Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla
kalorimetrickou metodou v tlakové
nádobě a výpočet výhřevnosti

ČSN
ISO 1928

44 1352

                                                                                                                                   

Solid mineral fuels - Determination of gross calorific value by the bomb calorimetric method, and calculation of net calorific value

Combustibles minéraux solides - Détermination du pouvoir calorifique supérieur selon la méthode la bombe calorimétrique, et calcul du pouvoir calorifique inférieur

Feste Brenstoffe - Bestimmung der Verbrennungswärme mit kalorimetrischer Bombe - Methode und Berechnung des Heizwertes

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1928:1995. Mezinárodní norma ISO 1928:1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1928:1995. The International Standard ISO 1928:1995 has a status of a Czech standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1352 Tuhá paliva. Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti z 1980-07-18 v plném rozsahu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                        42115
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 331:1983 dosud nezavedena

ISO 651:1975 dosud nezavedena

ISO 652:1975 dosud nezavedena

ISO 687:1974 dosud nezavedena

ISO 1170:1977 dosud nezavedena

ISO 1770:1981 dosud nezavedena

ISO 1771:1981 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN ISO 3534-1 Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny (01 0216)

ČSN ISO 8421-1 Požární ochrana - Slovník - Část 1: Obecné termíny a jevy požáru (38 9000)

ČSN ISO 1213-2 Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze (44 1319)

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Čimická 1021/2, IČO 40684857, Ing. Zdeněk Krejčík, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla

ISO 1928

kalorimetrickou metodou v tlakové

Druhé vydání

nádobě a výpočet výhřevnosti

1995-09-01

ICS 73.040.00

Deskriptory: solid fuels, coal, coke, tests, determination, calorific value, rules of calculation, calorimetry

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 1928 byla připravena technickou komisí ISO/TC 27 Tuhá paliva, SC 5 Metody analýzy.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 1928:1976), které bylo technicky revidováno.

Přílohy A, B a C jsou nedílnou částí této mezinárodní normy.

Přílohy D, E, F a G jsou pouze informativní.


Strana 4

 

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

4.1       Spalné teplo......................................................................................................................................................................... 7

4.2       Výhřevnost............................................................................................................................................................................ 7

5          Chemikálie a pomůcky...................................................................................................................................................... 7

6          Přístroje ................................................................................................................................................................................ 8

7          Příprava analytického vzorku........................................................................................................................................... 11

8          Kalorimetrický postup....................................................................................................................................................... 12

8.1       Obecně................................................................................................................................................................................ 12

8.2       Příprava tlakové nádoby pro měření.............................................................................................................................. 12

8.3       Sestavení kalorimetru....................................................................................................................................................... 14

8.4       Reakce při spalování a měření teploty.......................................................................................................................... 14

8.5       Analýza zplodin hoření...................................................................................................................................................... 14

8.6       Opravený teplotní vzestup q............................................................................................................................................. 15

8.7       Referenční teplota............................................................................................................................................................. 16

9          Kalibrace............................................................................................................................................................................. 16

9.1       Podstata.............................................................................................................................................................................. 16

9.2       Kalibrační látka.................................................................................................................................................................. 16

9.3       Platný pracovní rozsah efektivní tepelné kapacity e..................................................................................................... 17

9.4       Dodatkové podíly............................................................................................................................................................... 17

9.5       Postup kalibrace................................................................................................................................................................ 18

9.6       Výpočet efektivní tepelné kapacity pro jednotlivou zkoušku....................................................................................... 18

9.7       Shodnost průměrné hodnoty efektivní tepelné kapacity e.......................................................................................... 19

9.8       Opětné stanovení efektivní tepelné kapacity................................................................................................................ 20

10        Spalné teplo....................................................................................................................................................................... 20

10.1     Obecně................................................................................................................................................................................ 20

10.2     Spalování uhlí..................................................................................................................................................................... 20

10.3     Spalování koksu................................................................................................................................................................ 20

10.4     Výpočet spalného tepla.................................................................................................................................................... 21

10.5     Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 22

10.6     Přepočet na ostatní stavy................................................................................................................................................. 22

11        Shodnost............................................................................................................................................................................. 22

11.1     Mez opakovatelnosti.......................................................................................................................................................... 22

11.2     Mez reprodukovatelnosti.................................................................................................................................................. 23

12        Výpočet výhřevnosti při konstantním tlaku.................................................................................................................... 23

12.1     Obecně................................................................................................................................................................................ 23

12.2     Výpočty................................................................................................................................................................................. 23

13        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 23


Strana 5

Strana

Přílohy

A          Adiabatické kalorimetry s tlakovou nádobou................................................................................................................ 24

B          Kalorimetry s tlakovou nádobou izoperibolické a se statickým pláštěm................................................................ 27

C          Automatizované kalorimetry s tlakovou nádobou........................................................................................................ 31

D          Návody pro přípravu a postupy zkoušek spalování..................................................................................................... 33

E          Příklady pro ilustraci některých výpočtů použitých v této mezinárodní normě........................................................ 37

F           Seznam symbolů, používaných v této mezinárodní normě........................................................................................ 41

G          Index klíčových slov (řazení podle anglických termínů).............................................................................................. 43

Národní příloha NA

Index klíčových slov (řazení podle českých termínů)............................................................................................................... 45


Strana 6

VÝSTRAHA - Přísné dodržování všech ustanovení, předepsaných v této normě, by mělo zamezit vzniku trhlin v tlakové nádobě nebo jejímu roztržení, za předpokladu, že bude správně sestavena, konstruována a bude ve vyhovujícím mechanickém stavu.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých paliv při konstantním objemu a referenční teplotě 25 °C v kalorimetru s tlakovou nádobou, kalibrovanou spálením certifikované kyseliny benzoové.

Výsledek, dosažený touto metodou, je spalné teplo analytického vzorku při konstantním objemu s celkovou vodou ze zplodin hoření v kapalném stavu. V praxi se palivo spaluje za konstantního (atmosférického) tlaku, voda nekondenzuje, ale odchází jako pára ve spalinách. Za těchto podmínek je účinným teplem při spálení výhřevnost paliva při konstantním tlaku. Lze rovněž používat výhřevnost při konstantním objemu; vzorce pro výpočet obou hodnot jsou uvedeny.

Obecné zásady a postupy pro kalibraci a stanovení s palivem jsou uvedeny v hlavním textu, zatím co ty, které se vztahují na použití příslušného typu kalorimetrického přístroje, jsou popsány v příloze A až C. Příloha D obsahuje návody pro provádění kalibrace a zkoušek s palivem při použití specifických typů kalorimetrů. Příloha E uvádí příklady pro ilustraci některých výpočtů.-- Vynechaný text --