ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 662.62.004

31.10.1984

ZÁSADY PRO STANOVENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ
JAKOSTI TUHÝCH PALIV

ČSN 44 1402


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Principles for the determination and verification of quality of solid fuels

 

Tato norma platí pro stanovení a prověřování jakosti černých a hnědých uhlí, lignitů, briket a koksu (dále paliva), dodávaných z výrobních podniků a závodů (dále dodavatel) odběratelům. Pro dodávky paliv k speciálním průmyslovým účelům, tj. pro elektrárny a teplárny řízené federálním ministerstvem paliv a energetiky1), koksovny podle ČSN 44 1410, vysoké pece a tlakové plynárny platí ustanovení této normy, pokud není zvláštními předpisy stanoveno jinak.2)

 

I. Stanovení jakosti paliv

 

1. Před dodáním paliva dodavatel odebírá vzorky podle příslušných čs. norem pro stanovení průměrné jakosti chemickými, fyzikálními a mechanickými zkouškami.

 

2. Při dodávkách paliv pro speciální průmyslové účely dodavatel odebírá vzorky z jednotlivých zásilek podle obchodní skupiny, druhu a zrnění. Pro ostatní účely použití se odebírá jeden hrubý vzorek reprezentující průměrnou jakost produkce za 24 hodin, pokud pro vymezené technologické účely spotřeby není dohodnuto jinak.

 

_______________

1) § 26 vyhlášky č. 106/1977 Sb.

2) Hutní jakostní dohoda a Směrnice federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1984


ČSN 44 1402
z 8.5.1968

Účinnost od:
01.10.1985

28207-- Vynechaný text --