ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 662.62.004.4

27.04.1989

SKLADOVÁNÍ TUHÝCH PALIV

ČSN 44 1315


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Storage of solid fuels

 

Tato norma stanoví způsoby skladování tuhých paliv a opatření sledující hospodárné a bezpečné skladování tuhých paliv v energetických výrobnách, průmyslových závodech, uhelných skladech, uhelnách a sklepech spotřebitelů.

Norma neplatí pro skladování uhelného prachu pro prášková topení, pro skladování letku (zrnění pod 0,5 mm) a pro skladování těžného uhlí na důlních závodech a úpravnách uhlí.

 

I. Názvosloví

 

1. Pod pojmem tuhá paliva (dále jen paliva) se rozumějí černá a hnědá uhlí, lignity, koks a brikety.

 

2. Reaktivita paliv - pro účely této normy náchylnost paliv k samovznícení.

 

Poznámka: Paliva lze rozdělit do 3 skupin podle reaktivity:

I. vysoce reaktivní - jevící výrazný sklon k samovznícení,

II. reaktivní - se sklonem k samovznícení,

III. nereaktivní - nejevící sklony k samovznícení.

Pro hnědá uhlí jsou skupiny reaktivity shodné s rozdělením podle čl. 3 ČSN 44 1397-86. Uhlí s obsahem nad 5 % Sd se zařazují do I. skupiny reaktivity. Antracity, antracitová uhlí a koks lze zařadit do III. skupiny reaktivity; brikety, briketové zlomky a třísky do I. skupiny reaktivity a oxidovaná černá uhlí (tzv. mrtvá uhlí) do I. skupiny reaktivity.

Zařazení paliv do skupin podle reaktivity má sloužit k prevenci a snížení pravděpodobnosti samovznícení při manipulaci a skladování.

Toto základní rozdělení však nezahrnuje všechny vlivy působící při různých podmínkách manipulace s palivem při těžbě, úpravě, technologii výroby, transportu a skladování a neumožňuje proto vyloučit případy samovznícení ve II. a III. skupině reaktivity.


ČSN 44 1315
z 28.5.1975

Účinnost od:
01.06.1990

28174-- Vynechaný text --