ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.10; 77.140.75 Duben 2015

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely –
Technické dodací podmínky –
Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

ČSN
EN 10217-7

42 1043

 

Welded steel tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions – Part 7: Stainless steel tubes

Tubes soudés en acier pour service sous pression – Conditions techniques de livraison – Partie 7: Tubes en aciers
inoxydables

Geschweißte Stahlrohre für Druckbeanspruchungen – Technische Lieferbedingungen – Teil 7: Rohre aus nichtrostenden Stählen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10217-7:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10217-7:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10217-7 (42 1049) z prosince 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou popsány v příloze A.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10020zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10021zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

EN 10027-1zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek ocelí

EN 10027-2zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí – Část 2: Systém číselného označování

EN 10028-7:2007zavedena v ČSN EN 10028-7:2008 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely –
Část 7: Korozivzdorné oceli

EN 10052zavedena v ČSN EN 10052 (42 0004) Terminologie tepelného zpracování železných výrobků

EN 10088-1zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10168:2004zavedena v ČSN EN 10168:2005 (42 0007) Ocelové výrobky – Dokumenty kontroly – Přehled a popis údajů

EN 10204:2004zavedena v ČSN EN 10204:2005 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 10266zavedena v ČSN EN 10266 (42 0048) Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily – Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

CEN/TR 10261nezavedena

EN ISO 148-1:2010zavedena v ČSN ISO 148-1:2010 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 377:2013zavedena v ČSN EN ISO 377:2013 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky – Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

EN ISO 1127zavedena v ČSN EN ISO 1127 (42 6751) Trubky z korozivzdorných ocelí – Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti na jednotku délky

EN ISO 2566-2zavedena v ČSN EN ISO 2566-2 (42 0308) Ocel – Přepočet hodnot tažnosti – Část 2: Austenitické oceli

EN ISO 3651-2:1998zavedena v ČSN EN ISO 3651-2:1999 (03 8175) Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi – Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli –
Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou

EN ISO 5173:2010zavedena v ČSN EN ISO 5173:2010 (05 1124) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušky ohybem)

EN ISO 6892-1:2009zavedena v ČSN EN ISO 6892-1:2010 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem –
Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

EN ISO 6892-2:2011zavedena v ČSN EN ISO 6892-2:2011 (42 0312) Kovové materiály – Zkoušení tahem –
Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty

EN ISO 8492:2013zavedena v ČSN EN ISO 8492:2014 (42 0325) Kovové materiály – Trubky – Zkouška smáčknutím

EN ISO 8493:2004zavedena v ČSN EN ISO 8493:2005 (42 0326) Kovové materiály – Trubky – Zkouška rozšiřováním

EN ISO 8495:2013zavedena v ČSN EN ISO 8495:2014 (42 0328) Kovové materiály – Trubky – Zkouška rozšiřováním prstence

EN ISO 8496:2013zavedena v ČSN EN ISO 8496:2014 (42 0329) Kovové materiály – Trubky – Zkouška tahem prstence

EN ISO 9712:2012zavedena v ČSN EN ISO 9712:2013 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a cer-
tifikace pracovníků NDT

EN ISO 10893-1zavedena v ČSN EN ISO 10893-1 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické těsnosti

EN ISO 10893-2zavedena v ČSN EN ISO 10893-2 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy

EN ISO 10893-6zavedena v ČSN EN ISO 10893-6 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí

EN ISO 10893-7zavedena v ČSN EN ISO 10893-7 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 7: Digitální radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí

EN ISO 10893-8zavedena v ČSN EN ISO 10893-8 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 8: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

EN ISO 10893-9zavedena v ČSN EN ISO 10893-9 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 9: Automatické zkoušení pásů/plechů používaných na výrobu svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

EN ISO 10893-10zavedena v ČSN EN ISO 10893-10 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek –
Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí

EN ISO 10893-11zavedena v ČSN EN ISO 10893-11 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek –
Část 11: Automatické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí ultrazvukem

EN ISO 14284:2002zavedena v ČSN EN ISO 14284:2003 (42 0504) Ocel a železo – Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení

ISO 11484:2009nezavedena

ISO 857-1:1998nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 10217-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2014

ICS 23.040.10; 77.140.75 Nahrazuje EN 10217-7:2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

Welded steel tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions –
Part 7: Stainless steel tubes 

Tubes soudés en acier pour service sous pression –
Conditions techniques de livraison –
Partie 7: Tubes en aciers inoxydables

Geschweißte Stahlrohre für Druckbeanspruchungen –
Technische Lieferbedingungen –
Teil 7:
Rohre aus nichtrostenden Stählen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-09-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10217-7:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 11

4 Značky 11

5 Klasifikace a označování 11

5.1 Klasifikace 11

5.2 Označování 11

6 Údaje dodané odběratelem 12

6.1 Povinné údaje 11

6.2 Volitelné požadavky 12

6.3 Příklady objednávky 13

7 Způsob výroby 13

7.1 Způsob výroby oceli 13

7.2 Výroba trubek a dodávané stavy 13

8 Požadavky 15

8.1 Obecně 15

8.2 Chemické složení 15

8.3 Mechanické vlastnosti 18

8.4 Odolnost proti korozi 24

8.5 Vzhled a vnitřní jakost 24

8.6 Přímost 25

8.7 Úprava konců 25

8.8 Rozměry, hmotností a mezní úchylky 26

9 Kontrola 27

9.1 Druhy kontroly 27

9.2 Dokumenty kontroly 27

9.3 Přehled kontrol a zkoušek 28

10 Odběr vzorků 28

10.1 Zkušební jednotka 28

10.2 Příprava vzorků a zkušebních těles 30

11 Ověření zkušebních metod 31

11.1 Chemický rozbor 31

11.2 Zkouška tahem základního materiálu 31

11.3 Zkouška svaru tahem v příčném směru 31

11.4 Technologické zkoušky 32

11.5 Zkouška svaru ohybem 33

11.6 Zkouška rázem v ohybu 33

11.7 Zkouška mezikrystalové koroze 34

11.8 Zkouška nepropustnosti 34

11.9 Kontrola rozměrů 34

11.10 Vizuální kontrola 34

Strana

11.11 Nedestruktivní zkoušení 35

11.12 Identifikace materiálu 35

11.13 Opakovací zkoušky, třídění a přepracování 35

12 Značení 35

12.1 Povinné značení 35

12.2 Dodatečné značení 36

13 Manipulace a balení 36

Příloha A (informativní) Technické změny proti předchozímu vydání 37

A.1 Úvod 37

A.2 Technické změny 37

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 97/23/ES 38

Předmluva

Tento dokument (EN 10217-7:2014) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 110 Ocelové trubky, železné a ocelové tvarovky, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2015 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do dubna 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a/nebo CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10217-7:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 97/23/ES.

Pokud jde o vztah ke Směrnici EU, viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma se sestává z následujících částí, pod obecným názvem Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky:

Další soubor evropských norem na trubky pro tlakové účely je:

EN 10216 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato část EN 10217 obsahuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie svařovaných trubek s kru-
hovým průřezem vyrobených z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí, které jsou určeny pro tlakové účely a odolnosti proti korozi při pokojové teplotě, při nízkých teplotách nebo při zvýšených teplotách.

POZNÁMKAPo zveřejnění této normy v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU) pod směrnicí 97/23/ES, je přijetí shody se základními bezpečnostními požadavky (ESRs) směrnice 97/23/ES omezené na technická data materiálů v této normě a nepředpokládá způsobilost materiálu pro jedno stanovené zařízení. Následně, hodnocení technických dat stanovených v této materiálové normě proti konstrukčním požadavkům tohoto jednoho stanoveného zařízení, se musí ověřit, že odpovídá ESRs směrnice pro tlakové zařízení a toto potřeba provést konstruktérem nebo výrobcem tlakového zařízení, beroucí v úvahu také následné procesy zpracování, které mohou ovlivnit základní vlastnosti materiálů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.