ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.10; 77.140.75 Červenec 2014

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely –
Technické dodací podmínky –
Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli

ČSN
EN 10216-
 5

42 0261

 

Seamless steel tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions – Part 5: Stainless steel tubes

Tubes sans soudure pour service sous pression – Conditions techniques de livraison – Partie 5: Tubes en aciers inoxydables

Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen – Technische Lieferbedingungen – Teil 5: Rohre aus nichtrostenden Stählen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10216-5:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10216-5:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10216-5 (42 0265) z března 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v příloze B.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10020zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10021 zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek ocelí

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí – Část 2: Systém číselného označování

EN 10028-7:2007zavedena v ČSN EN 10028-7:2008 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 7: Korozivzdorné oceli

EN 10052zavedena v ČSN EN 10052 (42 0004) Terminologie tepelného zpracování železných výrobků

EN 10088-1:2005zavedena v ČSN EN 10088-1:2005 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10168:2004zavedena v ČSN EN 10168:2005 (41 0007) Ocelové výrobky – Dokumenty kontroly – Přehled a popis údajů

EN 10204:2004zavedena v ČSN EN 10204:2005 (42 0009)Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 10266zavedena v ČSN EN 10266 (42 0048) Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily – Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

CEN/TR 10261nezavedena

EN ISO 148-1:2010zavedena v ČSN ISO 148-1:2010 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy – Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 377zavedena v ČSN EN ISO 377 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky – Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

EN ISO 643zavedena v ČSN EN ISO 643 (42 0462) Ocel – Mikrografické stanovení velikosti zrn

EN ISO 2566-2zavedena v ČSN EN ISO 2566-2 (42 0308) Ocel – Přepočet hodnot tažnosti – Část 2: Austenitické oceli

EN ISO 3651-2:1998zavedena v ČSN EN ISO 3651-2:1999 (03 8175) Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi – Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli –
Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou

EN ISO 6892-1:2009zavedena v ČSN EN ISO 6892-1:2010 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem –
Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

EN ISO 6892-2:2011zavedena v ČSN EN ISO 6892-2:2012 (42 0312) Kovové materiály – Zkoušení tahem –
Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teplot

EN ISO 8492zavedena v ČSN EN ISO 8492 (42 0325) Kovové materiály – Trubky – Zkouška smáčknutím

EN ISO 8493zavedena v ČSN EN ISO 8493 (42 0326) Kovové materiály – Trubky – Zkouška rozšiřováním

EN ISO 8495zavedena v ČSN EN ISO 8495 (42 0328) Kovové materiály – Trubky – Zkouška rozšiřováním prstence

EN ISO 8496zavedena v ČSN EN ISO 8496 (42 0329) Kovové materiály – Trubky – Zkouška tahem prstence

EN ISO 10893-1:2011zavedena v ČSN EN ISO 10893-1:2011 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické těsnosti

EN ISO 10893-8:2011zavedena v ČSN EN ISO 10893-8:2011 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 8: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

EN ISO 10893-10:2011zavedena v ČSN EN ISO 10893-10:2011 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí

EN ISO 14284:2002zavedena v ČSN EN ISO 14284:2003 (42 0504) Ocel a železo – Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení

ISO 11484:2009nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9712:2013 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

ČSN EN ISO 1127 (42 6751) Trubky z korozivzdorných ocelí – Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti na jednotku délky

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 10216- 5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2013

ICS 23.040.10; 77.140.75 Nahrazuje EN 10216- 5:2004

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky –
Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli

Seamless steel tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions –
Part 5: Stainless steel tubes 

Tubes sans soudure pour service sous pression –
Conditions techniques de livraison –
Partie 5:Tubes en aciers inoxydables

Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen –
Technische Lieferbedingungen –
Teil 5: Rohre aus nichtrostenden Stählen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-08-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10216- 5:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Značky 10

5 Klasifikace a označování 11

5.1 Klasifikace 11

5.2 Označování 11

6 Údaje pro objednávání 11

6.1 Povinné údaje 11

6.2 Volitelné požadavky 11

6.3 Příklady objednávky 12

7 Způsob výroby 12

7.1 Způsob výroby oceli 12

7.2 Výroba trubek a dodací podmínky 12

8 Požadavky 13

8.1 Obecně 13

8.2 Chemické složení 13

8.3 Mechanické vlastnosti 19

8.4 Odolnost proti korozi 27

8.5 Vzhled a vnitřní jakost 27

8.6 Přímost 28

8.7 Úprava konců 28

8.8 Rozměry, hmotnost a mezní úchylky 28

9 Kontrola 30

9.1 Druhy kontroly 30

9.2 Dokumenty kontroly 30

9.3 Přehled kontrol a zkoušení 30

10 Odběr zkušebních vzorků 30

10.1 Zkušební jednotky 30

10.2 Příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles 31

11 Zkušební metody 33

11.1 Chemický rozbor 33

11.2 Zkouška tahem 33

11.3 Technologické zkoušky 33

11.4 Zkouška rázem v ohybu 34

11.5 Zkouška odolnosti vůči mezikrystalové korozi 35

11.6 Zkouška nepropustnosti 35

11.7 Kontrola rozměrů 36

11.8 Vizuální kontrola 36

11.9 Nedestruktivní zkoušení 36

Strana

11.10 Identifikace materiálu 36

11.11 Opakovací zkoušky, třídění a přepracování 36

12 Značení 36

12.1 Povinné značení 36

12.2 Dodatečné značení 37

13 Manipulace a balení 37

Příloha A (informativní) Doporučené hodnoty meze pevnosti při tečení v tahu pro austenitické oceli ve stavu
po rozpouštěcím žíhání 38

Příloha B (informativní) Technické změny proti předchozímu vydání 43

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 97/23/ES 44

Bibliografie 45

Předmluva

Tento dokument (EN 10216-5:2013) vypracovala technická komise ECISS/TC 110 Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do června 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10216-5:2004.

Přehled nejvýznamnějších technických změn, které byly provedeny v tomto vydání, je uveden v příloze B.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma se sestává z následujících částí, pod souhrnným názvem Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky:

Další soubor evropských norem na trubky pro tlakové účely je:

EN 10217 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie bezešvých trubek s kru-
hovým příčným průřezem, vyrobených z austenitických (včetně ocelí žáropevných) a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí, které jsou používány pro tlakové a korozivzdorné účely při pokojové teplotě, při nízkých teplotách a zvýšených teplotách.

POZNÁMKAPo zveřejnění této normy v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU) pod směrnicí 97/23/ES, je přijetí shody se základními bezpečnostními požadavky (ESRs) směrnice 97/23/ES omezené na technická data materiálů v této normě a nepředpokládá způsobilost materiálu pro jedno stanovené zařízení. Následně hodnocení technických dat stanovených v této materiálové normě proti konstrukčním požadavkům tohoto jednoho stanoveného zařízení, se musí ověřit, že odpovídá ESRs směrnice pro tlakové zařízení a toto potřeba provést konstruktérem nebo výrobcem tlakového zařízení, beroucí v úvahu také následné procesy zpracování, které mohou ovlivnit základní vlastnosti materiálů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.