ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.20; 77.140.85                                                                                                                 Prosinec 2021

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití –
Část 4: Korozivzdorné oceli

ČSN
EN 10250- 4

42 0289

 

Open die steel forgings for general engineering purposes –
Part 4: Stainless steels

Pièces forgées en acier pour usage général –
Partie 4: Aciers inoxydables

Freiformschmiedestücke aus Stahl für allgemeine Verwendung –
Teil 4: Nichtrostende Stähle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10250- 4:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10250- 4:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10250- 4 (42 0289) z listopadu 2021.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10250-4:2021 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10250-4 z listopadu 2021 převzala EN 10250-4:2021 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10250-1:1999 zavedena v ČSN EN 10250-1:2003 (42 0286) Ocelové výkovky volně kované pro obecné
použití – Všeobecné požadavky

Souvisící ČSN

ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

ČSN EN 10028-7 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 7: Korozivzdorné oceli

ČSN EN 10088-3 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití

ČSN EN ISO 3651-2 (03 8175) Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi – Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli – Korozní zkouška v prostředí obsahujícím
kyselinu sírovou

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera DWV, IČO 65253213, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 10250- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Květen 2021

ICS 77.140.20; 77.140.85                                                                                        Nahrazuje EN 10250- 4:1999

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití –
Část 4: Korozivzdorné oceli

Open die steel forgings for general engineering purposes –
Part 4: Stainless steels

Pièces forgées en acier pour usage général –
Partie 4: Aciers inoxydables

Freiformschmiedestücke aus Stahl für allgemeine
Verwendung –

Teil 4: Nichtrostende Stähle

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-04-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 10250- 4:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Chemické složení............................................................................................................................................................................ 6

4.1...... Rozbor tavby..................................................................................................................................................................................... 6

4.2...... Rozbor hotového výrobku.............................................................................................................................................................. 6

4.3...... Vlastnosti chemické koroze........................................................................................................................................................... 6

5......... Tepelné zpracování...................................................................................................................................................................... 10

6......... Mechanické vlastnosti.................................................................................................................................................................. 10

6.1...... Vlastnosti při pokojové teplotě.................................................................................................................................................... 10

6.2...... Vlastnosti za nízkých teplot.......................................................................................................................................................... 10

6.3...... Vlastnosti při zvýšených teplotách............................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní) Pokyny pro další zpracování (včetně tepelného zpracování) při výrobě.............................................. 14

Příloha B (informativní) Mechanické vlastnosti při nízkých teplotách............................................................................................. 19

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 20

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 10250-4:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 459/SC 11 Ocelové odlitky a ocelové výkovky, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10250-4:1999.

Přehled technických změn, které byly provedeny v porovnání s předchozím vydáním:

    přidána EN 10028-7 po EN 10088-3 do poznámky v předmětu normy;

    odstranění EN 10021 a EN 10088-3 z citovaných dokumentů;

    přidána kapitola 3 termíny a definice;

    změna struktury kapitoly 4 chemické složení;

    zavedení tři jakostí ocelí v tabulce 2: X1CrNi25-21, X1CrNiSi18-15-4 a X2CrNiMnMoN25-18-6-5;

    srovnání křemíku s EN 10088-3 v tabulce 4;

    přidání 2 sloupců na odolnost vůči mezikrystalové korozi v tabulkách 6 a 7;

    přidání poznámek pod čarou v tabulkách přílohy A;

    zrušení přílohy C, zkouška meze pevnosti za zvýšené teploty.

Soubor EN 10250 Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití sestává z následujících částí:

    Část 1: Všeobecné požadavky;

    Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli;

    Část 3: Legované ušlechtilé oceli;

    Část 4: Korozivzdorné oceli.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje technické dodací požadavky pro volné zápustkové výkovky, kované tyče a výrobky předkované a dokončené v kroužkových válcovnách plechu, vyráběných z korozivzdorných ocelí s feritickou, martenzitickou, austenitickou a austeniticko-feritickou strukturou.

POZNÁMKA Většina ocelí uvedených v této části EN 10250 je identická s ocelemi předepsanými v EN 10088-3 a v EN 10028-7 a v těchto evropských normách jsou uvedeny obsáhlejší informace o vlastnostech.

Obecné informace o technických dodacích podmínkách je uvedena v EN 10021.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.