ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.100; 29.160.30                                                                                                                         Leden 2004

Pokyn pro pořizování zařízení
elektráren -
Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory

ČSN
EN 45510-2-5

38 0210

 

Guide for procurement of power station equipment -
Part 2-5: Electrical equipment - Motors

Guide pour l’acquisition d’équipements destinés aux centrales de production d’électricité -
Partie 2-5: Equipements électriques - Moteurs

Leitfaden für die Beschaffung von Ausrüstungen für Kraftwerke -
Teil 2-5: Elektrische Ausrüstung - Motoren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 45510-2-5:2002. Evropská norma EN 45510-2-5:2002 má status české technické normy.

This standard is Czech version of the European Standard EN 45510-2-5:2002. The European Standard EN 45510-2-5:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 45510-2-5 (38 0210) z dubna 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69297
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Zatímco EN 45510-2-5:2002 byla převzata do ČSN schválením k přímému používání, tato norma ji přejímá do ČSN překladem.

Citované normy

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky (idt ISO 9001:2000, idt EN ISO 9001:2000)

EN ISO 9002 nahrazena EN ISO 9001:2000 zavedenou v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky (idt ISO 9001:2000, idt EN ISO 9001:2000)

EN 45510-2-7 zavedena v ČSN EN 45510-2-7 (38 0210) Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení (idt EN 45510-2-7:2002)

EN 45510-2-9 dosud nezavedena

EN 50347 zavedena v ČSN EN 50347 (35 0000) Trojfázové asynchronní motory pro všeobecné použití s normalizovanými rozměry a výkony. Velikosti koster 56 až 315 a velikosti přírub 65 až 740 (idt EN 50347:1999)

EN 60034-1 zavedena v ČSN EN 60034-1 + A1 + A2 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti (idt EN 60034-1:1998, mod IEC 60034-1:1996)

EN 60034-2 zavedena v ČSN EN 60034-2 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 2: Metody určování ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla) (idt EN 60034-2:1996, idt IEC 34-2:1972)

EN 60034-5 zavedena v ČSN EN 60034-5 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace (idt EN 60034-5:2001, idt IEC 60034-5:2000)

EN 60034-6 zavedena v ČSN EN 60034-6 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 6: Způsoby chlazení (IC kód) (idt EN 60034-6:1993, idt IEC 34-6:1991)

EN 60034-9 zavedena v ČSN EN 60034-9 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku (idt EN 60034-9:1997, idt IEC 60034-9:1997)

EN 60034-12 zavedena v ČSN EN 60034-12 + A2 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko na napětí do 690 V, 50 Hz (idt EN 60034-12:2002, idt IEC 60034-12:1980)

EN 60034-14 zavedena v ČSN EN 60034-14 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření hodnocení a mezní hodnoty vibrací (idt EN 60034-14:1996, idt IEC 34-14:1996)

EN 60034-15 zavedena v ČSN EN 60034-15 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulsních výdržných napětí AC točivých elektrických strojů se šablonovými statorovými cívkami (idt EN 60034-15:1996, idt IEC 34-15:1995)

EN 60034-18 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60034-18 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 18: Funkční hodnocení izolačních systémů

HD 53.8 zaveden v ČSN 35 0000-8 Točivé elektrické stroje - Část 8: Označování svorek a smysl točení točivých strojů (idt IEC 34-8:1972, idt HD 53.8 S4:1993, idt HD 53.8 S5:1998), nahrazen EN 60034-8:2002 zavedenou v ČSN EN 60034-8:2003 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení (idt EN 60034-8:2002, idt IEC 60034-8:2002) (souběžná platnost s ČSN 35 0000-8 do 2005-10-01)

HD 566 zaveden v ČSN 33 0250 Elektrotechnické predpisy. Triedy tepelnej odolnosti elektrickej izolácie (eqv IEC 85:1984, eqv HD 566 S1:1990)

HD 637 zavedena v ČSN 33 3201 Elektrické instalace AC nad 1 kV (eqv HD 637 S1:1999)

IEC 60034-17 dosud nezavedena

IEC 60050-191 zavedena v ČSN IEC 50-191 (01 0102) Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoľahlivosť a akost služieb (idt IEC 50(191):1990)


Strana 3

IEC 60050(411) zavedena v ČSN IEC 50(411) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje (idt IEC 50(411):1996)

Upozornění na národní poznámky

V příloze A byly doplněny informativní národní poznámky k této normě.

Souvisící ČSN

ČSN EN 45510-1 (38 0210) Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 1: Společná ustanovení (idt EN 45510-1:1997)

ČSN 38 1120 Vlastní spotřeba tepelných elektráren a tepláren

ČSN 38 1140 Akumulátorové baterie v elektrárnách a elektrických stanicích

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., divize Energoprojekt Praha, IČO 46356088,
Ing. Jaroslav Bárta

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                  EN 45510-2-5 EUROPEAN STANDARD                                                                          Srpen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 27.100, 29.160.30

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren
Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory

Guide for procurement of power station equipment

Part 2-5: Electrical equipment - Motors

 

Guide pour l’acquisition d’équipements destinés
aux centrales de production d’électricité
Partie 2-5: Equipements électriques - Moteurs

Leitfaden für die Beschaffung von Ausrüstungen

für Kraftwerke
Teil 2-5: Elektrische Ausrüstung - Motoren

Tato evropská norma byla schválena CEN a CENELEC 2001-03-06. Členové CEN a CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN nebo CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN nebo CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN a CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN/CENELEC

Ústřední sekretariát CEN: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

Ústřední sekretariát CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2002 CEN/CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN a členům CENELEC.

                                                                                                                                                       Ref. č. EN 45510-2-5:2002 E


Strana 6

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................ 10

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 10

3          Definice............................................................................................................................................................................... 12

3.1       Organizační termíny.......................................................................................................................................................... 12

3.2       Technické termíny............................................................................................................................................................. 12

3.3       Všeobecné termíny........................................................................................................................................................... 12

4          Stručný souhrnný popis projektu.................................................................................................................................... 13

4.1       Úloha a organizace odběratele...................................................................................................................................... 13

4.2       Místo provozu...................................................................................................................................................................... 13

4.3       Účel zařízení....................................................................................................................................................................... 14

4.4       Pořizované zařízení............................................................................................................................................................ 14

4.5       Řízení a přístrojové vybavení........................................................................................................................................... 14

4.6       Dodávka elektrické energie a jiné služby...................................................................................................................... 14

4.7       Jiná rozhraní....................................................................................................................................................................... 15

4.8       Program projektu............................................................................................................................................................... 15

4.9       Systémy identifikace zařízení........................................................................................................................................... 15

5          Rozsah dodávky................................................................................................................................................................. 15

6          Vstupní a výstupní koncové body.................................................................................................................................... 16

7          Provozní požadavky........................................................................................................................................................... 16

7.1       Provozní prostředí.............................................................................................................................................................. 16

7.2       Struktura zaměstnanců.................................................................................................................................................... 17

7.3       Běžný provoz....................................................................................................................................................................... 17

7.4       Provozní hodiny.................................................................................................................................................................. 17

7.5       Najíždění a odstavování................................................................................................................................................... 17

7.6       Mimořádné podmínky....................................................................................................................................................... 17

7.7       Další provozní požadavky................................................................................................................................................. 17

8          Očekávaná životnost......................................................................................................................................................... 17

8.1       Projektovaná životnost...................................................................................................................................................... 17

8.2       Součásti vyžadující periodickou údržbu......................................................................................................................... 18

9          Požadavky na výkonnost................................................................................................................................................... 18

9.1       Provoz.................................................................................................................................................................................. 18

9.2       Výkonnost............................................................................................................................................................................ 18

9.3       Rezervy zařízení.................................................................................................................................................................. 19

9.4       Pohotovost.......................................................................................................................................................................... 19

9.5       Úrovně zálohování součástí............................................................................................................................................ 19

9.6       Další požadavky na výkonnost........................................................................................................................................ 20

10        Návrh a provedení............................................................................................................................................................. 20

10.1     Specifické vlastnosti zařízení........................................................................................................................................... 20

10.2     Zdůvodnění návrhu............................................................................................................................................................ 23

10.3     Volba materiálu.................................................................................................................................................................. 23


Strana 7

           Strana

10.4     Bezpečnost......................................................................................................................................................................... 23

10.5     Vzájemná zaměnitelnost.................................................................................................................................................. 24

10.6     Výrobní metody................................................................................................................................................................... 24

11        Požadavky na údržbu........................................................................................................................................................ 24

11.1     Plánovaná údržba.............................................................................................................................................................. 24

11.2     Bezpečnost pracovníků.................................................................................................................................................... 24

11.3     Požadavky na přístup........................................................................................................................................................ 25

11.4     Požadavky na zdvihací zařízení........................................................................................................................................ 25

11.5     Speciální nářadí................................................................................................................................................................. 25

11.6     Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 25

11.7     Strategie náhradních dílů................................................................................................................................................. 25

11.8     Zvláštní opatření................................................................................................................................................................ 25

12        Požadavky na technickou dokumentaci........................................................................................................................ 25

12.1     Dokumentace nabídky...................................................................................................................................................... 25

12.2     Dokumentace smlouvy..................................................................................................................................................... 26

12.3     Použitelné právní předpisy, nařízení, normy a jiné požadavky.................................................................................. 26

13        Použitelné právní předpisy, nařízení, normy a jiné požadavky.................................................................................. 26

13.1     Právní předpisy a nařízení................................................................................................................................................ 26

13.2     Normy.................................................................................................................................................................................. 26

13.3     Jiné požadavky................................................................................................................................................................... 26

14        Kritéria hodnocení............................................................................................................................................................. 26

14.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 26

14.2     Technická kritéria.............................................................................................................................................................. 27

15        Opatření k zajištění jakosti............................................................................................................................................... 27

15.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 27

15.2     Postup schvalování........................................................................................................................................................... 28

15.3     Požadavky na kontrolu...................................................................................................................................................... 28

15.4     Neshoda............................................................................................................................................................................. 28

16        Údaje o místě provozu...................................................................................................................................................... 28

16.1     Přístup................................................................................................................................................................................. 28

16.2     Podpůrné prostředky........................................................................................................................................................ 28

16.3     Požadavky specifické pro místo provozu....................................................................................................................... 29

17        Ověřování specifikované výkonnosti.............................................................................................................................. 29

17.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 29

17.2     Zkoušky během výroby..................................................................................................................................................... 29

17.3     Zkoušky během instalace a uvádění do provozu........................................................................................................ 29

17.4     Technické podmínky zkušebního provozu.................................................................................................................... 29

17.5     Zkoušky funkce a zkoušky výkonnosti............................................................................................................................ 30

Příloha A (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 31


Strana 8

Předmluva

Tato norma má formu doporučení a proto je nazvána „Pokyn“.

Tento pokyn pro pořizování zařízení vypracovala spojená technická komise CEN/CENELEC Joint Task Force Power Engineering (JTFPE), jejíž sekretariát zajišťuje British Standards Institution.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CEN a CENELEC jako EN 45510-2-5 dne 2001-03-06.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2003-03-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                 (dow)       2004-04-01

Tento pokyn pro pořizování byl vypracován na základě mandátu Komise Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu uděleného CEN a CENELEC.

Tento pokyn pro pořizování je částí řady pokynů vypracovaných na základě mandátu, které se týkají pořizování zařízení elektráren ve shodě s evropskými směrnicemi pro pořizování. Jedná se o tyto pokyny:

EN 45510 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren

Část 1: Společná ustanovení

Část 2-1: Elektrické zařízení - Výkonové transformátory

Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení

Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe

Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče

Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory

Část 2-6: Elektrické zařízení - Generátory

Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení

Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely

Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy

Část 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle

Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle

Část 3-3: Kotle -Kotle s fluidní topnou vrstvou

Část 4-1: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro snižování emisí prachu

Část 4-2: Pomocná zařízení kotlů - Výměníky tepla - plyn/vzduch, pára/vzduch a plyn/plyn

Část 4-3: Pomocná zařízení kotlů -Větrací zařízení

Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva

Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu

Část 4-6: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro odsíření spalin (De-SOx)

Část 4-7: Pomocná zařízení kotlů - Dopravníky na popel

Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů - Dopravníky na prach

Část 4-9: Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače sazí

Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOx)


Strana 9

Část 5-1: Turbíny - Parní turbíny

Část 5-2: Turbíny - Plynové turbíny

Část 5-3: Turbíny - Větrné turbíny

Část 5-4: Turbíny - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny

Část 6-1: Pomocná zařízení turbín - Odplyňováky

Část 6-2: Pomocná zařízení turbín - Ohříváky napájecí vody

Část 6-3: Pomocná zařízení turbín - Kondenzace

Část 6-4: Pomocná zařízení turbín - Čerpadla

Část 6-5: Pomocná zařízení turbín - Systémy suchého chlazení

Část 6-6: Pomocná zařízení turbín - Mokré chladicí věže a hybridní chladicí věže

Část 6-7: Pomocná zařízení turbín - Separátory vlhkosti a přihříváky

Část 6-8: Pomocná zařízení turbín - Jeřáby

Část 6-9: Pomocná zařízení turbín - Systémy chladicí vody

Část 7-1: Potrubí a armatury - Vysokotlaké potrubní systémy

Část 7-2: Potrubí a armatury - Armatury kotle a vysokotlakého potrubí

Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika

EN 45510-1 obsahuje ta ustanovení, která jsou společná všem výše uvedeným pokynům a uvádí ta ustanovení, která nejsou specifická pro pořizování zařízení elektráren. Za EN 45510 je odpovědná JTFPE. Tak zvaná „společná ustanovení“ se také, pokud je to vhodné, uvádějí kurzívou v dokumentech specifických pro určité zařízení.

Slova uvedená v tomto pokynu tučně znamenají, že je jejich význam uveden v definicích, v kapitole 3.

Slova a věty v tomto pokynu, které nejsou uvedeny kurzívou, znamenají dodatečná doporučení, která je třeba vyhledat v pokynech pro určitá zařízení.


Strana 10

1 Rozsah platnosti

Tato norma poskytuje návod k sestavení technické specifikace pro pořizování motorů pro použití v elektrárnách. Tento pokyn pro pořizování neplatí pro zařízení k použití v zóně jaderného reaktoru v jaderných elektrárnách. Jiné možné aplikace takového zařízení nebyly při tvorbě tohoto pokynu uvažovány.

Tento pokyn se týká motorů v instalacích souvisících s výrobou elektrické energie. Ačkoliv v tomto Pokynu není definován celkový systém elektrických pohonů, je zde věnována pozornost možným dodatečným elektrickým a mechanickým namáháním, kterým motor může být vystaven, například prostřednictvím statického AC měniče/střídače. Podrobnosti jsou uvedeny v IEC 60034-17.

Tento pokyn se vztahuje spíše k funkci zařízení nežli k jeho konstrukčnímu provedení. Z tohoto důvodu je návod pro specifikaci uveden spíše z hlediska výkonnosti, než aby byl specifikován podrobný popis zařízení, které má být dodáno.

Potencionální odběratele seznamuje návod, jak má být zpracována specifikace tak, aby:

      typ a výkonnost zařízení byly správně přizpůsobeny ostatním prvkům systémů;

      předpokládaná výkonnost byla dosažena;

      byla správně dimenzována pomocná zařízení;

      byly dosaženy požadavky na bezporuchovost, pohotovost a bezpečnost;

      patřičná pozornost byla věnována procesu hodnocení a opatřením týkajících se jakosti, která se mají použít.

Tento pokyn nestanoví typ specifikace (například podrobná, výkonnostní, funkční) nebo rozsah dodávky podle určité smlouvy, která se obvykle určuje na základě strategie projektu odběratele. Pokyn se netýká:

      žádných obchodních, smluvních nebo právních otázek, které jsou obvykle obsaženy v samostatných částech poptávky;

      jakékoliv přidělování odpovědností, které se stanoví smlouvou.

Tento pokyn nepředepisuje uspořádání dokumentů v poptávce.

POZNÁMKA Tento pokyn neobsahuje dopady zařízení na životní prostředí, protože dosud není připravena ucelená evropská politika týkající se životního prostředí.

2 Normativní odkazy

Do tohoto pokynu pro pořizování jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tento pokyn jen tehdy, pokud do něj byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

Evropské normy

EN ISO 9001 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu

(Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing)

EN ISO 9002 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu

(Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing)

EN 45510-2-7 Návod pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení

(Guide for procurement of power station equipment - Part 2-7: Electrical equipment - Switchgear and controlgear)

EN 45510-2-91 Návod pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy

(Guide for procurement of power station equipment - Part 2-9: Electrical equipment - Cabling systems)

_______________

1     Zpracovává se.


Strana 11

EN 50347 Trojfázové asynchronní motory pro všeobecné použití s normalizovanými rozměry a výkony. Velikosti koster 56 až 315 a velikosti přírub 65 až 740

(General purpose three-phase induction motors having standard dimensions and outputs - Frame numbers 56 to 315 and flange numbers 65 to 740)

EN 60034-1 Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

(Rotating electrical machinery - Part 1: Rating and performances (IEC 60034-1, mod))

EN 60034-2 Točivé elektrické stroje - Část 2: Metody určování ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů ze zkoušek

(Rotating electrical machines - Part 2: Methods for determining losses and efficiency of rotating electrical machinery from tests (IEC 60034-2 + IEC 60034-2A))

EN 60034-5 Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů

(Rotating electrical machines - Part 5: Classification of degrees of protection provided by enclosures for rotating maschines (IEC 60034-5, mod))

EN 60034-6 Točivé elektrické stroje - Část 6: Způsoby chlazení

(Rotating electrical machines - Part 6: Methods of cooling rotating machinery (IEC 60034-6))

EN 60034-9 Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku

(Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits (IEC 60034-9))

EN 60034-12 Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko na napětí do 690 V, 50 Hz

(Rotating electrical machines - Part 12: Starting performances of single-speed-three-phase cage induction motors for up to and including 660 V and 50 Hz (IEC 60034-12, mod))

EN 60034-14 Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření hodnocení a mezní hodnoty vibrací

(Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of the vibration severity (IEC 60034-14))

EN 60034-15 Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulsních výdržných napětí AC točivých elektrických strojů se šablonovými statorovými cívkami

(Rotating electrical machines - Part 15: Impulse voltage withstand levels of rotating AC machines with form-wound stator coils (IEC 60034-15))

EN 60034-18 soubor Točivé elektrické stroje - Část 18: Funkční hodnocení izolačních systémů

(Rotating electrical machines - Part 18: Functional evaluations of insulation systems (IEC 60034-18, series))-- Vynechaný text --