ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.100; 29.160.30                                                                                                                         Duben 2003

Pokyn pro pořizování zařízení
elektráren -
Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory

ČSN
EN 45510-2-5

38 0210

 

Guide for procurement of power station equipment -
Part 2-5: Electrical equipment - Motors

Guide pour ľacquisition ďéquipements destinés aux centrales de production ďélectricité -
Partie 2-5: Equipements électriques - Moteurs

Leitfaden für die Beschaffung von Ausrüstungen für Kraftwerke -
Teil 2-5: Elektriche Ausrüstung - Motoren

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 45510-2-5:2002 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 45510-2-5 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 45510-2-5:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 45510-2-5:2002 Guide for procurement of power station equipment - Part 2-5: Electrical equipment - Motors was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 45510-2-5 without any modification. The European Standard EN 45510-2-5:2002 has the status of Czech Standard.

The European Standard is available at the Czech Standard Institute, Department of Information, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato norma obsahuje návod na stanovení technických specifikací pro motory střídavého a stejnosměrného proudu včetně příslušenství pro napětí do 1 kV a do napětí 41,5 kV používané pro silnoproudý rozvod v elektrárně. Tato norma není určena pro zařízení používaná v jaderných elektrárnách.

Evropská norma EN 45510-2-5:2002 obsahuje 31 stran anglického textu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66938
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --