ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.40                                                                                                                                     Říjen 2000

Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění
do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

ČSN
EN 12327

38 6414

 

Gas supply systems - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements

Systèmes d'alimentation en gaz - Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d'alimentation en gaz - Prescriptions fonctionnelles

Gasversongungssysteme - Druckprüfung, In- und Außerbetriebnahme - Funktionale Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12327:2000. Evropská norma EN 12327:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12327:2000. The European Standard EN 12327:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         59921
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 837-1 zavedena v ČSN EN 837-1 (25 7012) Měřidla tlaku - Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení

EN 837-2 zavedena v ČSN EN 837-2 (25 7012) Měřidla tlaku - Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů

EN 837-3 zavedena v ČSN EN 837-3 (25 7012) Měřidla tlaku - Část 3: Membránové a krabicové tlakoměry - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení

EN 1775 zavedena v ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak £ 5 bar - Provozní požadavky

Souvisící ČSN

ČSN 38 6400 Názvosloví a zkratky v plynárenství (doprava, rozvod a distribuce)

ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu

Souvisící zákony a vyhlášky

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb. a zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 396/1992 Sb. (úplné znění) a zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. a vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Vyhláška MPO č. 196/1995 Sb., kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu.

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.

Souvisící TPG

TPG 700 02 Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

TPG 913 01 Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek

Vypracování normy

Zpracovatel: GAS s.r.o, IČO 61506192, Ing. Jan Kordač

Technická normalizační komise: TNK 55 Plynová zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 12327

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Leden 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.40

Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

Gas supply systems - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements

 

Systèmes d'alimentation en gaz - Essais
de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d'alimentation en gaz - Prescriptions fonctionnelles

Gasversongungssysteme - Druckprüfung, In- und Außerbetriebnahme - Funktionale Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-05-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c( 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                     Ref. č. EN 12327:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Definice a zkratky.................................................................................................................................................................... 6

4       Tlakové zkoušky...................................................................................................................................................................... 7

4.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................... 7

4.2    Rozdělení zkušebních metod............................................................................................................................................... 9

4.3    Hydraulické tlakové zkoušky................................................................................................................................................. 9

4.4    Pneumatické tlakové zkoušky............................................................................................................................................. 10

4.5    Vyhledávání úniků................................................................................................................................................................. 11

4.6    Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................... 11

5       Uvedení do provozu a odstavení z provozu...................................................................................................................... 12

5.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 12

5.2    Uvedení do provozu.............................................................................................................................................................. 12

5.3    Odstavení z provozu.............................................................................................................................................................. 13

Příloha A (informativní) Kritéria pro odvzdušňování/odplyňování.......................................................................................... 14

Příloha B (informativní) Seznam norem TC 234...................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována Technickým výborem CEN/TC 234 "Zásobování plynem", jehož sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Technickým výborem CEN/TC 234 "Zásobování plynem" byla připravena kompletní řada norem pro provoz s cílem obsáhnout všechny části zařízení pro zásobování plynem, od vstupu plynu do zařízení pro přepravu plynu až k připojovacímu hrdlu spotřebiče pro domácnost, komunální sféru nebo pro průmysl.

Při zpracování této normy se vycházelo z předpokladu, že její uživatelé budou mít základní znalosti z oblasti zásobování plynem.

Zařízení pro zásobování plynem jsou složitá. Důraz na bezpečnost jejich provedení a provozu vedl v členských zemích ke zpracování velice podrobných pravidel pro praxi a provozních pravidel. Tato podrobná pravidla vycházejí z uznávané technické úrovně plynárenství a z konkrétních požadavků právních předpisů v jednotlivých členských zemích.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění tlakových zkoušek, uvádění do provozu a odstavování z provozu zařízení pro zásobování plynem, pro které platí evropské normy pro provoz Technického výboru CEN/TC 234 (viz přílohu B), s výjimkou plynovodů v budovách podle EN 1775. Tyto zásady byly převzaty z podrobných pravidel pro praxi členských zemí.

Stanovené postupy lze použít pro zkoušky pevnosti, těsnosti a pro kombinované zkoušky.

V této normě nejsou stanoveny hodnoty zkušebních tlaků, doby trvání zkoušek a kritéria, kterým musí zkoušené zařízení vyhovět.

Z legislativy jednotlivých členských zemí nebo na základě posouzení provozovatele plynovodu mohou vyplynout požadavky na další opatření nebo rozdílné metody provádění zkoušek a uvádění do provozu a odstavování z provozu.

Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN mohou platit podrobnější národní normy nebo pravidla pro praxi.

Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi vycházejícími z výše uvedených základních zásad.-- Vynechaný text --