ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 662.76:53.081

Schválena: 10.4.1990

Plynná paliva
FYZIKÁLNÍ KONSTANTY

ČSN 38 5509


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Gaseous fuels

Physical constants

 

Hodnoty fyzikálních veličin čistých plynů uvedené v této normě platí pro výpočty fyzikálně-chemických vlastností plynných paliv a pro další výpočty v oboru plynárenství.

 

Definice

 

1. Spalné teplo (Qs) - teplo uvolněné úplným spálením jednotkového množství plynu stechiometrickým množstvím kyslíku, přičemž spalování probíhá za konstantního tlaku a všechny produkty spalování ochlazené na výchozí teplotu jsou v plynném stavu kromě vody, která při této teplotě zkondenzuje. Výchozí látky i produkty jsou uvažovány ve standardním stavu.

 

2. Výhřevnost (Qi) - teplo uvolněné úplným spálením jednotkového množství plynu stechiometrickým množstvím kyslíku, přičemž spalování probíhá za konstantního tlaku a všechny produkty spalování ochlazené na výchozí teplotu jsou v plynném stavu. Výchozí látky a produkty jsou uvažovány ve standardním stavu.

 

3. Referenční podmínky spalování - definovaná teplota a tlak, při nichž se předpokládá spalovací reakce.

 

4. Hustota (r) - hmotnost plynu vztažená na jednotkový objem za definovaných stavových podmínek.

 

5. Relativní hustota (d) - poměr hmotnosti určitého objemu plynu k hmotnosti stejného objemu vzduchu za stejných stavových podmínek, popřípadě poměr hustoty plynu a hustoty vzduchu za stejných stavových podmínek.


Nahrazuje ČSN 38 5509
z 27.8.1962

Účinnost od:
1.5.1991

27203-- Vynechaný text --