ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643.006.8:697.3/.5

Schválena: 17.5.1988

TEPELNÉ SÍTĚ
Strojní a stavební část - projektování

ČSN 38 3360


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Heating network. Machine and building part - design

 

Tato norma platí pro projektování vodních a parních tepelných sítí soustav zásobování obytných, veřejných, průmyslových, zemědělských a jiných budov a objektů teplem při tlaku teplonosné látky do 4 MPa a teplotě do 400 oC.

Tato norma se vztahuje na dokumentaci staveb, zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy. Projektová dokumentace zahajovaná po tomto termínu se musí zpracovat podle této normy i tehdy; byla-li přípravná dokumentace zpracována podle ČSN 38 3360 z roku 1970. U projektové dokumentace, již rozpracované ke dni účinnosti této normy, zpracovatel posoudí možnost dokončení dokumentace podle této normy, přičemž projektová dokumentace dokončená po 31. 12. 1989 musí být s touto normou v souladu.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Výběr trasy a způsob uložení tepelných sítí

1. Vedení podzemní tepelné sítě lze navrhovat jako:

a) bezkanálové,

b) v kanálech,

  ba) v neprůlezných kanálech,

  bb) v průlezných kanálech,

  bc) v průchozích kanálech,

c) v kolektorech a technických chodbách spolu s dalšími inženýrskými sítěmi.

 

2. Vedení nadzemní tepelné sítě se navrhují na:

a) vysokých podporách,

b) potrubních mostech.


Nahrazuje ČSN 38 3360
z 23.12.1970

Účinnost od:
1.6.1989

27201-- Vynechaný text --