ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320; 13.040.40; 91.140.10 Leden 2013

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení –
Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená
pro úřední kontroly a hodnocení

ČSN
EN 50379-2
ed. 2

37 8390

 

Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances – Part 2: Performance requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment

Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz de combustion dans
les conduits d’évacuation des appareils de chauffage –
Partie 2: Prescriptions des caractéristiques des apareils utilisés au cours des inspections et évaluations réglementaires

Anforderungen an tragbare elektrische Geräte zur Messung von Verbrennungsparametern von Heizungsanlagen –
Teil 2: Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für den Einsatz bei gesetzlich geregelten Messungen
und Beurteilungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50379-2:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50379-2:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2015-03-19 se nahrazuje ČSN EN 50379-2 (37 8390) z února 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50379-2:2012 dovoleno do 2015-03-19 používat dosud platnou ČSN EN 50379-2 (37 8390) z února 2005.

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozímu vydání ČSN EN 50379-2 byly provedeny tyto změny:

Informace o citovaných dokumentech

EN 50270:2006 zavedena v ČSN EN 50270 ed. 2:2007 (37 8360) Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

EN 50271:2010 zavedena v ČSN EN 50271 ed. 2:2011 (37 8380) Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku – Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie

EN 50379-1:2012 zavedena v ČSN EN 50379-1 ed. 2:2013 (37 8390) Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek

EN 60335-1:2002 zavedena v ČSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

Souvisící ČSN

ČSN EN 267:2012 (07 5857) Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

ČSN EN 676:2009 (07 5802) Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

ČSN EN 50543:2011 (37 8391) Elektronická přenosná a přemístitelná zařízení pro detekci a měření oxidu uhličitého a/nebo oxidu uhelnatého ve vzduchu ve vnitřních prostorách – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 60359:2003 (35 6504) Elektrická a elektronická měřicí zařízení – Vyjadřování vlastností

Vypracování normy

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav s. p., Ostrava-Radvanice, IČ 577880, Ing. Jan Pohludka

Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

EVROPSKÁ NORMA EN 50379-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2012

ICS 13.320 Nahrazuje EN 50379-2:2004

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů
z topných zařízení –
Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení

Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances –
Part 2: Performance requirements for apparatus used in statutory inspections
and assessment 

Spécification pour les appareils électriques portatifs conçus pour mesurer les paramètres des gaz
de combustion dans les conduits d’évacuation
des appareils de chauffage –
Partie 2: Prescriptions des caractéristiques
des apareils utilisés au cours des inspections
et évaluations réglementaires

Anforderungen an tragbare elektrische Geräte
zur Messung von Verbrennungsparametern
von Heizungsanlagen –
Teil 2: Anforderungen an das Betriebsverhalten
von Geräten für den Einsatz bei gesetzlich geregelten Messungen und Beurteilungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-03-19. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50379-2:2012 E

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Rozsah platnosti 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Obecné požadavky 7

5 Metody zkoušek a funkční požadavky 8

5.1 Obecné požadavky pro zkoušky 8

5.2 Standardní podmínky pro zkoušky 8

5.3 Mechanické zkoušky 8

5.4 Elektrické zkoušky a zkoušky softwaru 9

5.5 Zkoušky se zkušebními plyny 9

5.6 Zkoušky se skutečnými kouřovými plyny 10

5.7 Vypočítávané hodnoty 10

5.8 Teplota 11

5.9 Tlak 11

Bibliografie 12

Předmluva

Tento dokument (EN 50379-2:2012) vypracovala technická komise CLC/TC 216 Detektory plynů.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2013-03-19

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-03-19

Tento dokument nahrazuje EN 50379-2:2004.

EN 50379-2:2012 obsahuje oproti předchozímu vydání EN 50379-2:2004 dále uvedené významné technické změny:

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Úvod

Tato evropská norma platí pro zařízení pro měření koncentrace plynů a jiných parametrů spalování, které se používají při instalaci a údržbě topných zařízení. Je specifikací pro přenosná elektrická zařízení navržená pro měření parametrů kouřových plynů topných zařízení a sestává z následujících částí pod společným názvem „Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení“:

Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek

Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení

Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení

EN 50379-1 stanoví obecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a provedení přenosných epizodicky pracující zařízení konstruovaných pro poskytování hodnocení specifických parametrů kouřových plynů, jako je koncentrace plynných složek, teploty a/nebo tlaku, umožňujících kontrolu funkčnosti spalování topných zařízení pro použití v domovních bytových a komerčních prostorech, které používají běžně dostupná paliva.

EN 50379-2 platí pro zařízení určená pro úřední měření. V některých evropských státech existují právní požadavky na funkci topných zařízení (viz příloha A). Tato zařízení používají autorizovaní inspektoři pro měření parametrů kouřových plynů, aby přezkoumali shodu s národními předpisy. Z důvodů právních následků, vyplývajících z těchto měření, jsou zde přísné požadavky s ohledem na nejistoty měření těchto zařízení a EN 50379-2 proto obsahuje maximální hodnoty pro nejistoty měření. Zkoušky se skutečnými kouřovými plyny jsou klíčovou částí ověřování funkce těchto zařízení pro úřední měření. Nejistoty měření musí být odůvodněny mezinárodně uznávanými metodami pro celý rozsah měření.

EN 50379-3 platí pro zařízení určená pro použití v neúředních aplikacích. Obsahuje omezené funkční požadavky, protože tato zařízení jsou navržena pro rozhodování, zde je nutná údržba pro plynové spotřebiče a pro nastavování spotřebičů během údržby. Pro zařízení není uvedeno žádné stanovování nejistoty měření.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů topných zařízení pro použití v obytných domech a komerčních prostorech, které používají běžně dostupná paliva v souladu s metrologickými specifikacemi.

Tato zařízení se mohou skládat z různých funkčních modulů, které mohou být zkoušeny samostatně, zda splňují tuto normu a mohou být kombinovány různým způsobem podle různého použití. Část 1 EN50379 uvádí obecné požadavky a je doplněna požadavky uvedenými v EN 50379-2 a/nebo EN 50379-3.

Tato evropská norma stanoví funkční požadavky pro přenosná epizodicky pracující zařízení konstruovaná pro provádění měření specifických parametrů kouřových plynů, jako je koncentrace plynných složek, teploty a/nebo tlaku, která jsou používaná pro zkoušení shody s národními předpisy pro výše uvedená topná zařízení.

Tato norma neplatí pro

POZNÁMKA 1 Je-li toto zařízení použito v průmyslových provozech, mohou pro něj platit národní předpisy.

POZNÁMKA 2 Zařízení může obsahovat funkční moduly, pro které neplatí tato norma, např. měření počtu kouřových míst (viz příloha A EN 267:2009 + A1:2011) a/nebo měření ovzduší v místnostech (viz EN 50543).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.