ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320                                                                                                                                     Červen 2002

Elektrická zařízení pro detekci oxidu
uhelnatého v obytných budovách -
Metody zkoušek a funkční požadavky

ČSN
EN 50291

37 8372

 

Electrical apparatus for detection of carbon monoxide in domestic premises - Test methods and performance requirements

Appareils électriques pour la détection de monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique - Méthodes d’essais et prescriptions de performances

Elektrische Geräte für die Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern - Prüfverfahren und Anforderungen an das Betriebsverhalten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50291:2001. Evropská norma EN 50291:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50291:2001. The European Standard EN 50291:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64740
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 50270:1999 zavedena v ČSN EN 50270:2000 (37 8360) Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

EN 50292:2001 zavedena v ČSN EN 50292:2002 (37 8371) Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných domech - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

EN 60335-1:1994 zavedena v ČSN EN 60335-1:1997 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 335-1:1991)

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989)

EN 60704-1:1997 zavedena v ČSN EN 60704-1:1998 (36 1008) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 60704-1:1997)

Vypracování normy

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice s.p., IČO 577880, Ing. Jan Pohludka

Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 50291
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Srpen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.320

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách -
Metody zkoušek a funkční požadavky

Electrical apparatus for detection of carbon monoxide in domestic premises -
Test methods and performance requirements

 

Appareils électriques pour la détection de

monoxyde de carbone dans les locaux à usage

domestique -
Méthodes d’essais et prescriptions de

performances

Elektrische Geräte für die Detektion von

Kohlenmonoxid in Wohnhäusern -
Prüfverfahren und Anforderungen an das

Betriebsverhalten

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2000-08-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 50291:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracovaná v technické komisi CENELEC TC 216 Detektory plynů.

Text normy byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50291 dne 2000-08-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2002-02-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2006-04-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy A a B informativní.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 7

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2       Konstrukce........................................................................................................................................................................... 7

4.3       Indikátory a výstražná signalizace.................................................................................................................................... 8

4.4       Poruchová signalizace....................................................................................................................................................... 9

4.5       Výstupní signál (platí pouze pro zařízení typu A)............................................................................................................ 9

4.6       Nápisy a návody.................................................................................................................................................................. 9

5          Požadavky na zkoušky a funkční kritéria....................................................................................................................... 10

5.1       Všeobecné požadavky na zkoušky................................................................................................................................ 10

5.2       Normální podmínky pro zkoušky.................................................................................................................................... 11

5.3       Zkušební metody a funkční požadavky......................................................................................................................... 12

6          Autonomní zařízení s napájením z baterií.................................................................................................................... 17

6.1       Signalizace vybití baterií................................................................................................................................................... 17

6.2       Kapacita baterie................................................................................................................................................................ 17

6.3       Přepólování baterie.......................................................................................................................................................... 18

6.4       Připojení baterií................................................................................................................................................................. 18

Příloha A (informativní) Účinky na zdraví................................................................................................................................... 20

Příloha B (informativní) A - odchylky........................................................................................................................................... 22


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v obytných domech. Zařízení mohou být napájena ze sítě nebo z baterií. Tato zařízení jsou určena pro výstražnou signalizaci při hromadění CO tak, aby obyvatelé mohli reagovat dříve, než budou vystaveni významnějšímu nebezpečí.

Tato norma definuje dva typy:

Zařízení typu A - zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupního signálu, který může působit přímo nebo nepřímo na větrání nebo jiné pomocné zařízení.

Zařízení typu B - zajišťuje pouze vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci.

Tato norma neplatí pro dále uvedená zařízení:

                    pro detekci hořlavých plynů, jiných než je oxid uhelnatý (viz EN 50194:2000);

                    pro detekci CO v průmyslových instalacích nebo komerčních prostorách (viz EN 45544 řada);

                    pro použití na lodích, v karavanech nebo mobilních obytných jednotkách;

                    pro měření CO pro účely detekce kouře a požáru (viz prEN 12239).

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou citovány na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

EN 50270:1999 Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

(Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen)

EN 50292:2001 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných domech - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

(Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance)

EN 60335-1:1994 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

(Safety of household and similar electrical appliances - Part 1: General requirements)

EN 60529:1991 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

(Degree of protection provided by enclosure (IP code))

EN 60704-1:1997 Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

(Test code for determination of airborne acoustical noise emitted by household and similar appliances - Part 1: General requirements)-- Vynechaný text --