ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.10

Červen 1996

TRUBKOVÉ SYSTÉMY
PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 50 086-1

37 0000

 

 

 

Conduit systems for electrical installations. Part 1: General requirements

Systèmes de conduits pour installations électriques. Partie 1: Règles générales

Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Installationen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen

 

Tato norma je identická s EN 50086-1:1993.

 

This standard is identical with EN 50086-1:1993.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 60423   dosud nezavedena*)

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí - IP kód) (33 0330)

EN 60695-2-4/1:1993 zavedena v ČSN EN 60695-2-4/1 Zkoušky požárního nebezpečí. Část 2: Zkušební metody. Oddíl 4/list 1: Zkouška předsměšovaným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW a návod (34 5615) (idt EN 60695-2-4/1)

HD 243 S10:1993 zavedena v ČSN IEC 417 HD 243 S9 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (34 5555) (idt IEC 417 HD CENELEC 243 S9)

IEC 670:1989   dosud nezavedena*)

IEC 695-2-1:1991 nezavedena, nahrazena dosud nezavedeným souborem IEC 695-2-1/0 až IEC 695-2-1/3

 

Další souvisící normy

ČSN 01 4035  Pancéřový závit

ČSN 02 8302  Kovové hadice. Technické předpisy

ČSN 34 2300  Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 34 5613  Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Mechanické zkoušky elektrických předmětů

ČSN 37 0001  Úložný materiál pro vnitřní rozvod. Elektroinstalační lišty a příslušenství

ČSN 37 0100  Elektroinstalační krabice

ČSN 37 5050  Používání elektroinstalačních trubek a lišt

ČSN 64 0090  Plasty. Skladování výrobků z plastů

 

_______________

*) Do zavedení této normy jako ČSN se používá originál, který je uložen v ČSNI Praha, Informační úsek, Biskupský dvůr č.5

 

ã Český normalizační institut, 1995
19401


Strana 2

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN EN 50086-1*VDE 0605 Teil 1:1994 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Instalationen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen (Elektroinstalační trubkové systémy pro elektrické instalace; Část 1: Všeobecné požadavky)

NF C68-110, NF EN 50086-1:1994 Systèmes de conduits pour installations électriques. Partie 1: Règles générales (Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 1: Všeobecné požadavky)

BS EN 50086-1:1994 Specification for conduit systems for electrical installations. Part 1: General reguirements (Specifikace pro trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 1: Všeobecné požadavky)

ÖVE EN 50086 Teil 1:1994 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Instalationen - Allgemeine Anforderungen (Elektroinstalační trubkové systémy pro elektrické instalace - Všeobecné požadavky)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se od 31. ledna 2001 nahrazuje ČSN 37 0000 ze srpna 1983 v celém rozsahu*).

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována jak v části technických požadavků, tak i v části zkoušení, vzhledem k zajištění větší bezpečnosti a spolehlivosti elektroinstalačních trubek.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 16316151

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

 

_______________

**)  Viz předmluva EN dále v textu.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 50086-1

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1993

NORME EUROPEENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 615.315.2

 

Deskriptory: Electric wiring system, insulating conduit, dimension, mechanical characteristics, electrical characteristics, test

 

Trubkové systémy pro elektrické instalace Část 1: Všeobecné požadavky

 

Conduit systems for electrical installations Part 1: General requirements

Systèmes de conduits pour installations électriques Partie 1: Règles générales

Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Installationen Teil 1: Allgemeine Anforderungen

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1993-07-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členové CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tuto evropskou normu připravil CENELEC, technický komitét TC 113, Systémy vedení kabelů.

Tato část 1, která stanoví všeobecné požadavky pro všechny trubkové systémy, má být používána společně s příslušnou částí 2, která obsahuje články pro doplnění nebo modifikaci odpovídajících článků v části 1, čímž jsou dány příslušné specifické požadavky pro každý typ výrobku.

Trubkový systém, která odpovídá této normě, se považuje za bezpečný pro užívání.

Text této normy byl schválen CENELEC 1993-07-06 jako EN 50086-1.

Byla stanovena následující data:

-  nejzazší termín pro vydání identické národní normy (dop) 1994-07-01

-  nejzazší termín pro zrušení konfliktních národních norem (dow) 1996-01-31

Pro výrobky, které vyhověly příslušné národní normě před 1996-01-31, pokud to může být výrobcem nebo certifikační institucí prokázáno, může tato předešlá norma dále platit pro výrobu do 2001-01-31.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy a rozsah platnosti

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

6

4

Všeobecné požadavky

7

5

Všeobecné podmínky pro zkoušky

7

6

Třídění

8

7

Značení a dokumentace

10

8

Rozměry

11

9

Konstrukce

11

10

Mechanické vlastnosti

12

11

Elektrické vlastnosti

15

12

Tepelné vlastnosti

17

13

Působení ohně

19

14

Vnější vlivy

19

15

Elektromagnetická kompatibilita

21

Obrázky

1

Zařízení pro zkoušku stlačením

21

2

Přístroj pro zkoušku rázem

22

3

Sestava elektroinstalační trubky a příslušenství pro zkoušku spojení

23

4

Zařízení pro zkoušku izolačního odporu a elektrické pevnosti

Tuhá elektroinstalační trubka

24

5

Zařízení pro zkoušku izolačního odporu a elektrické pevnosti

Ohebná a pružná elektroinstalační trubka

25

6

Kryt pro zkoušku odolnosti proti šíření plamene

26

7

Zařízení pro zkoušku odolnosti proti šíření plamene

27

8

Zkušební přístroj pro zkoušku odolnosti proti teplu

28

Příloha A (normativní)

29


Strana 5

1   Předmět normy a rozsah platnosti

 

Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro trubkové systémy, včetně elektroinstalačních trubek a příslušenství, pro ochranu a vedení izolovaných vodičů a/nebo kabelů v elektrických instalacích nebo v komunikačních systémech do 1 000 V střídavých a/nebo 1 500 V stejnosměrných. Tato norma platí pro kovové, nekovové a kombinované trubkové systémy, včetně vstupů se závitem a bez závitu, které ukončují systém. Tato norma neplatí pro kryty a připojovací krabice, na něž se vztahuje IEC 670.

Tuto část 1 se musí používat společně s příslušnou částí 2 pro konkrétní požadavky.

 

POZNÁMKA 1 Určité trubkové systémy mohou být rovněž vhodné pro použití v nebezpečných prostředích. V takových případech by se měly respektovat zvláštní požadavky, nutné pro zařízení, která mají být instalována v takových podmínkách.

 

POZNÁMKA 2 Uzemňovací vodiče mohou nebo nemusí být izolovány.

 -- Vynechaný text --