ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.040 Březen 2016

Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Verifikace kryptografických protokolů

ČSN
ISO/IEC 29128

36 9707

 

Information technology – Security techniques – Verification of cryptographic protocols

Technologies de l'information – Techniques de sécurité – Vérification des protocoles cryptographiques

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 29128:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 29128:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN ISO/IEC 15408-1:2013 (36 9789) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT – Část 1: Úvod a obecný model

ČSN ISO/IEC 15408-2:2010 (36 9789) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT – Část 2: Bezpečnostní funkční komponenty

ČSN ISO/IEC 15408-3:2010 (36 9789) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT – Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Pro účely této normy byly použity následující anglické termíny v původním tvaru, vzhledem k rozšíření těchto termínů v odborné komunitě a/nebo absenci českého ekvivalentu: nonce, man-in-the-middle.

Anglický termín „seed“ je přeložen jako „náhodná počáteční hodnota“.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Alena Hönigová, IČ 61470716

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miroslav Škop

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technologie – Bezpečnostní techniky – ISO/IEC 29128
Verifikace kryptografických protokolů První vydání
2011-12-15

ICS 35.040

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Termíny a definice 8

3 Symboly a způsob zápisu 9

4 Obecně 9

5 Specifikování kryptografických protokolů 10

5.1 Cíle 10

5.2 Úrovně abstrakce 10

5.3 Specifikace bezpečnostních protokolů 10

5.3.1 Obecně 10

5.3.2 Symbolické zprávy 10

5.3.3 Zprávy založené na pozorování 11

5.3.4 Algebraické vlastnosti 11

5.3.5 Role protokolů 11

5.4 Specifikace modelu protivníka 12

5.4.1 Specifikace sítě 12

5.4.2 Útočník 12

5.4.3 Scénář 13

5.5 Specifikace bezpečnostních vlastností 13

5.5.1 Obecně 13

5.5.2 Vlastnosti stopy 14

6 Úrovně záruky kryptografických protokolů 14

6.1 Obecně 14

6.2 Úroveň 1 záruky protokolu 15

6.3 Úroveň 2 záruky protokolu 15

6.4 Úroveň 3 záruky protokolu 15

6.5 Úroveň 4 záruky protokolu 15

6.6 Rozdíl mezi úrovněmi záruky protokolu 16

6.7 Odpovídající úrovně záruky v ISO/IEC 15408 16

7 Posouzení a verifikace bezpečnosti 17

7.1 Specifikace protokolu 17

7.1.1 PPS_SEMIFORMAL 17

Strana

7.1.2 PPS_FORMAL 17

7.1.3 PPS_MECHANIZED 18

7.2 Model protivníka 18

7.2.1 PAM_INFORMAL 18

7.2.2 PAM_FORMAL 18

7.2.3 PAM_MECHANIZED 19

7.3 Bezpečnostní vlastnosti 19

7.3.1 Obecně 19

7.3.2 PSP_INFORMAL 20

7.3.3 PSP_FORMAL 20

7.3.4 PSP_MECHANIZED 20

7.4 Sebehodnotící důkaz pro verifikaci 21

7.4.1 Obecně 21

7.4.2 PEV_ARGUMENT 21

7.4.3 PEV_HANDPROVEN 21

7.4.4 PEV_BOUNDED 22

7.4.5 PEV_UNBOUNDED 22

8 Obecná metodika pro hodnocení bezpečnosti kryptografických protokolů 23

8.1 Úvod 23

8.2 Hodnocení specifikace protokolu 23

8.2.1 Hodnocení subaktivity (PPS_SEMIFORMAL) 23

8.2.2 Hodnocení subaktivity (PPS_FORMAL) 23

8.2.3 Hodnocení subaktivity (PPS_MECHANIZED) 23

8.3 Hodnocení modelu protivníka 23

8.3.1 Hodnocení subaktivity (PAM_INFORMAL) 23

8.3.2 Hodnocení subaktivity (PAM_FORMAL) 24

8.3.3 Hodnocení subaktivity (PAM_MECHANIZED) 24

8.4 Hodnocení bezpečnostních vlastností 24

8.4.1 Hodnocení subaktivity (PSP_INFORMAL) 24

8.4.2 Hodnocení subaktivity (PSP_FORMAL) 24

8.4.3 Hodnocení subaktivity (PSP_MECHANIZED) 25

8.5 Hodnocení důkazu sebeposuzování 25

8.5.1 Hodnocení subaktivity (PEV_ARGUMENT) 25

8.5.2 Hodnocení subaktivity (PEV_HANDPROVEN) 25

8.5.3 Hodnocení subaktivity (PEV_BOUNDED) 25

8.5.4 Hodnocení subaktivity (PEV_UNBOUNDED) 26

Příloha A (informativní) Směrnice pro návrh kryptografického protokolu 27

Příloha B (informativní) Příklad formální specifikace 28

B.1 Symbolická specifikace bezpečnostních protokolů 28

B.1.1 Abstraktní úroveň 28

B.1.2 Specifikace protokolu 29

B.2 Přechodové stavy 29

B.2.1 Model útočníka 29

Strana

B.2.2 Stav konfigurace 30

B.2.3 Stopy 30

B.3 Vlastnosti stop 30

B.3.1 Utajení 30

B.3.2 Autentizace 31

Příloha C (informativní) Příklady verifikace 32

C.1 Vzorový protokol 32

C.2 Artefakty návrhu 32

C.2.1 Vstup do nástroje na verifikaci protokolu 32

C.2.2 Specifikace protokolu 34

C.2.3 Provozní prostředí 34

C.2.4 Bezpečnostní vlastnosti 34

C.2.5 Důkaz 35

C.3 Další vstupy pro verifikaci 36

Bibliografie 38

  

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO/IEC 2011

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu,
bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím svých technických komisí ustavených příslušnými organizacemi pro jednotlivé obory technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společných zájmů. Práce se zúčastňují také další vládní a nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem společné technické komise je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají národním orgánům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících národních orgánů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO a IEC nelze činit odpovědnými za identifikování jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO/IEC 29128 vypracovala společná technická komise ISO/IEC JTC 1 Informační technologie, subkomise SC 27 IT Bezpečnostní techniky.

Úvod

Bezpečnost digitální komunikace závisí na mnoha aspektech, kdy kryptografické mechanismy hrají stále důležitější roli. Jsou-li takové mechanismy používány, existuje mnoho bezpečnostních záležitostí, jako jsou síla kryptografických algoritmů, přesnost a správnost implementace, správná činnost a použití kryptografických systémů, a bezpečnost nasazených kryptografických protokolů.

Normy pro specifikaci kryptografických algoritmů a pro implementaci a testování kryptografických zařízení a modulů již existují. Neexistují však žádné normy nebo obecněji akceptované postupy pro posuzování specifikace protokolů použitých v takové komunikaci. Cílem této mezinárodní normy je ustavit prostředky pro verifikaci specifikací kryptografických protokolů a poskytnout tak definované úrovně důvěry týkající se bezpečnosti specifikace kryptografických protokolů.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví technický základ pro bezpečnostní důkaz specifikace kryptografických protokolů. Tato mezinárodní norma specifikuje kritéria hodnocení návrhu pro tyto protokoly, stejně jako metody, určené k použití v procesu verifikace takových protokolů. Tato mezinárodní norma také poskytuje definice různých úrovní záruky protokolů odpovídajících komponentám záruky hodnocení v ISO/IEC 15408.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.