ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160 Říjen 2015

Fotovoltaické součástky –
Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky

ČSN
EN 60904-2
ed. 3

36 4604

idt IEC 60904-2:2015

Photovoltaic devices –
Part 2: Requirements for photovoltaic reference devices

Dispositifs photovoltaïques –
Partie 2: Exigences applicables aux dispositifs photovoltaïques de référence

Photovoltaische Einrichtungen –
Teil 2: Anforderungen an Referenz-Solarelemente

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60904-2:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60904-2:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-02-27 se nahrazuje ČSN EN 60904-2 ed. 2 (36 4604) z prosince 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem předkládá požadavky na klasifikaci, výběr, balení, označování, kalibraci a péči o fotovoltaické referenční sočástky. Tato část souboru norem pokrývá fotovoltaické referenční součástky používané k určení elektrických vlastností fotovoltaických článků, modulů a sestav pod přírodním nebo simulovaným slunečním zářením. Nepokrývá fotovoltaické referenční součástky používané pod koncentrovaným slunečním zářením.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60904-2:2015 dovoleno do 2018-02-27 používat dosud platnou ČSN EN 60904-2 ed. 2 (36 4604) z prosince 2007.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje následující podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60691 zavedena v ČSN EN 60691 ed. 2 (35 4735) Tepelné pojistky – Požadavky a pokyny pro použití

IEC 60904-1 zavedena v ČSN EN 60904-1 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik

IEC 60904-3 zavedena v ČSN EN 60904-3 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (PV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování

IEC 60904-4 zavedena v ČSN EN 60904-4 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 4: Referenční solární součástky – Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti

IEC 60904-5 zavedena v ČSN EN 60904-5 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno

IEC 60904-7 zavedena v ČSN EN 60904-7 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky

IEC 60904-8 zavedena v ČSN EN 60904-8 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 8: Měření spektrální citlivosti fotovoltaické (PV) součástky

IEC 60904-9 zavedena v ČSN EN 60904-9 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 9: Požadavky na výkon solárního simulátoru

IEC 60904-10 zavedena v ČSN EN 60904-10 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 10: Metody měření linearity

IEC/TS 61836 zavedena v ČSN CLC/TS 61836 (36 4600) Solární fotovoltaické energetické systémy – Termíny, definice a značky

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech  

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.