ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.140.20 Říjen 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí
a žací a zahradní stroje – Bezpečnost –
Část 2-9: Zvláštní požadavky na ruční závitořezy
pro vnitřní závity a závitořezy pro vnější závity

ČSN
EN 62841-2-9

36 1510

mod IEC 62841-2-9:2015

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety –
Part 2-9: Particular requirements for hand-held tappers and threaders

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité –
Partie 2-9: Exigences particulières pour les taraudeuses et les fileteuses Portatives

Elektrische motorbetriebene handgeführte Werkzeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und Gartenmaschinen –
Sicherheit –
Teil 2-9: Besondere Anforderungen für handgeführte Gewindebohrer und Gewindeschneider

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62841-2-9:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62841-2-9:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-01-12 se nahrazuje ČSN EN 60745-2-9 ed. 2 (36 1551) z června 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62841-2-9:2015 dovoleno do 2019-01-12 používat dosud platnou ČSN EN 60745-2-9 ed. 2 (36 1551) z června 2010.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje oproti ČSN EN 60745-2-9 ed. 2 (36 1551) z června 2010 následující významné technické změny:

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7-1:1994 zavedena v ČSN ISO 7-1:1996 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 65:1981 nezavedena

Porovnání s mezinárodní normou

Tato evropská norma přejímá IEC 62841-2-9:2015 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 62841-2-9:2015

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

116/199/FDIS

116/212/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část 2-9 se používá ve spojení s první edicí IEC 62841-1 (2014).

Tato část 2-9 doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly IEC 62841-1 a tvoří tak společně s ní mezinárodní normu: Zvláštní požadavky na ruční závitořezy pro vnitřní závity a závitořezy pro vnější závity.

Není-li dílčí článek z části 1 uveden v této části 2-9, tento článek platí v nejvyšším možném rozsahu. Je-li v této normě uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z části 1 se podle toho upraví.

Jsou použity následující typy písma:

Termíny uvedené v kapitole 3 jsou vytištěny tučně.

Články, poznámky a obrázky, které jsou zde navíc oproti části 1, jsou číslovány od čísla 101.

Seznam všech částí souboru IEC 62841 se společným názvem Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost, je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Festool s. r. o., Česká Lípa, IČ 658251, Ing. Stanislav Jakeš

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 62841-2-9
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Duben 2015

ICS 25.140.20 Nahrazuje EN 60745-2-9:2009

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje –
Bezpečnost –
Část 2-9: Zvláštní požadavky na ruční závitořezy pro vnitřní závity
a závitořezy pro vnější závity
(IEC 62841-2-9:2015, modifikovaná)

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools
and lawn and garden machinery – Safety –
Part 2-9: Particular requirements for hand-held tappers and threaders
(IEC 62841-2-9:2015, modified) 

Outils électroportatifs à moteur, outils portables
et machines pour jardins et pelouses – Sécurité –
Partie 2-9: Exigences particulières
pour les taraudeuses et les fileteuses Portatives
(IEC 62841-2-9:2015, modifiée)

Elektrische motorbetriebene handgeführte Werkzeuge,
transportable Werkzeuge und Rasen-
und Gartenmaschinen – Sicherheit –
Teil 2-9: Besondere Anforderungen für handgeführte
Gewindebohrer und Gewindeschneider
(IEC 62841-2-9:2015, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2015-01-12. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 62841-2-9:2015 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Text dokumentu 116/199/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62841-2-9, který vypracovala technická komise IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62841-2-9:2015.

Návrh změny, který zahrnuje společné modifikace normy IEC 62841-2-9 (116/199/FDIS), byl vypracován technickou komisí CLC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí a byl schválen CENELEC.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2015-10-24

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2019-01-12

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 60745-2-9:2009.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah se směrnicí (směrnicemi) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62841-2-9:2015 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Bibliografie z EN 62841-1:201X platí.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Obecné požadavky 8

5 Obecné podmínky zkoušek 8

6 Vyzařování, toxicita a podobná nebezpečí 8

7 Třídění 8

8 Označování a návod k používání 9

9 Ochrana před přístupem k živým částem 9

10 Rozběh 9

11 Příkon a proud 10

12 Oteplení 10

13 Odolnost proti teplu a ohni 10

14 Odolnost proti vlhku 11

15 Odolnost proti korozi 11

16 Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení 11

17 Trvanlivost 11

18 Abnormální činnost 11

19 Mechanická nebezpečí 11

20 Mechanická pevnost 12

21 Konstrukce 12

22 Vnitřní vedení 12

23 Součásti 12

24 Připojení k napájecímu zdroji a vnější pohyblivé přívody 13

25 Svorky pro vnější vodiče 13

26 Ochranné spojení se zemí 13

27 Šrouby a spoje 13

28 Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací 13

Přílohy 15

Příloha I (normativní) Měření emisí hluku a vibrací 15

Příloha K (normativní) Bateriové nářadí a bateriové soupravy 17

Bibliografie 18

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace 19

Příloha ZZ (informativní) Splnění základních požadavků směrnice EU 2006/42/ES 20

Obrázky

Obrázek 101 – Závitořez pro vnější závity s podpěrou 13

Obrázek 102 – Uspořádání pro zkoušku podpěry 14

Obrázek I.101 – Polohy snímačů pro závitořezy pro vnitřní závity 16

Obrázek I.102 – Polohy snímačů pro závitořezy pro vnější závity 16

Tabulky

Tabulka 101 – Zatěžovací krouticí moment 10

Tabulka 4 – Požadovaná úroveň vlastností 11

Tabulka I.101 – Podmínky činnosti pro závitořezy pro vnitřní a vnější závity 15

Tabulka 4 – Požadovaná úroveň vlastností 17

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 platí až na následující:

Doplněk:

Tato norma platí pro ruční závitořezy pro vnitřní závityzávitořezy pro vnější závity.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.