ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.99; 29.100.01; 31.220.01 Září 2015

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních
elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) –
Část 2-1: Požadavky na zpracování světelných zdrojů

ČSN
EN 50625-2-1

36 9082

 

Collection, logistics and treatment requirements for WEEE –
Part 2-1: Treatment requirements for lamps

Exigences de collecte, logistique et traitement pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) –
Partie 2-1: Exigences de traitement des lampes

Anforderungen an die Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) –
Teil 2-1: Anforderungen an die Behandlung von Lampen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50625-2-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50625-2-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 50625-1:2014 (36 9082) Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ – Část 1: Obecné požadavky na zpracování

ČSN EN 14899 (83 8002) Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití

ČSN EN 50574:2013 (36 9082) Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Anna Christianová, IČ 11226609

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

EVROPSKÁ NORMA EN 50625-2-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2014

ICS 13.030.99; 29.100.01; 31.220.01

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických
a elektronických zařízení (OEEZ) –
Část 2-1: Požadavky na zpracování světelných zdrojů

Collection, logistics and treatment requirements for WEEE –
Part 2-1: Treatment requirements for lamps 

Exigences de collecte, logistique et traitement
pour les déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE) –
Partie 2-1: Exigences de traitement des lampes

Anforderungen an die Behandlung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten (WEEE) –
Teil 2-1: Anforderungen an die Behandlung
von Lampen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2014-10-13. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50625-2-1:2014 E

Předmluva

Tento dokument (EN 50625-2-1:2014) vypracovala technická komise CLC/TC 111X Životní prostředí.

Jsou stanovena tato data:

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2015-10-13

 

  nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2017-10-13

Tato část 2 se používá společně s posledním vydáním ČSN EN 50625-1.

POZNÁMKA 1 Když je v této normě zmíněna „Část 1“, znamená to odkaz na ČSN EN 50625-1.

Tato Část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly ČSN EN 50625-1 tak, aby převedla tuto publikaci na evropskou normu: Požadavky na zpracování světelných zdrojů.

Jestliže konkrétní článek Části 1 není uveden v Části 2, tento článek se použije, pokud je to vhodné. Jestliže je v normě uvedeno „doplněk“, „změna“ nebo „náhrada“, je příslušný text Části 1 upraven odpovídajícím způsobem.

POZNÁMKA 2 Používá se tento způsob značení:

POZNÁMKA 3 Používají se tyto typy písma:

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Rozsah platnosti 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Administrativní a organizační požadavky 7

4.2 Technické a infrastrukturní předpoklady 7

5 Technické požadavky 8

5.1 Obecně 8

5.2 Příjem OEEZ do zpracovatelského zařízení 8

5.3 Manipulace s OEEZ 8

5.4 Skladování OEEZ před zpracováním 9

5.5 Odstranění znečištění 9

5.6 Monitorování odstraňování znečištění 9

5.7 Zpracování OEEZ a frakcí, ze kterých nebylo odstraněno znečištění 9

5.8 Skladování frakcí 10

5.9 Cíle recyklace a využití 10

5.10 Využití a odstranění frakcí 10

5.11 Monitorování zdravotního stavu zaměstnanců 10

6 Dokumentace 10

Příloha A (normativní) Odstraňování znečištění 11

Příloha B (normativní) Monitorování odstraňování znečištění 12

Příloha C (normativní) Stanovení míry recyklace a míry využití 13

Příloha D (normativní) Požadavky na zpracování dávky 14

Příloha E (prázdná) 15

Příloha F (informativní) Materiály a součástky OEEZ, které vyžadují selektivní zpracování 16

Příloha G (informativní) Dokumentace k monitorování následných kroků a ke stanovení míry recyklace a míry využití 17

Příloha AA (normativní) Tabulka minimálních požadavků na četnost kontroly obsahu zbytkové rtuti 18

Příloha BB (informativní) Možnosti zpracování frakcí světelných zdrojů (nevyčerpávající) 19

Příloha ZZ (informativní) Pokrytí požadavků směrnice Rady 2012/19/ES 20

Bibliografie 21

Úvod

Tato kapitola z Části 1 se nahrazuje takto:

Cílem této evropské normy je pomáhat organizacím, aby

Tato evropská norma podporuje stanovené cíle politiky životního prostředí Společenství. Snaží se zachovat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí, chránit zdraví lidí a využívat přírodní zdroje obezřetně a racionálně. Tato politika je založena na zásadě předběžné opatrnosti a na zásadách, že preventivní opatření k minimalizaci škod na životním prostředí by měla být pokud možno aplikována u zdroje a že znečišťovatel by měl platit.

Tato evropská norma obsahuje požadavky, kladené na zpracování světelných zdrojů a je částí 2 normy EN 50625-1, Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ – Část 1: Obecné požadavky na zpracování. V budoucnu bude tato norma podpořena technickou zprávou, která poskytne podrobnější porovnání normativních požadavků na zpracování, odvozených přímo z úředního textu směrnice 2012/19/ES, zejména z Přílohy VII, s dobrovolnými požadavky na zpracování, které jdou nad rámec přísných požadavků směrnice 2012/19/ES.

Tato evropská norma byla vypracována, aby podpořila evropskou legislativu, proto používá některé termíny definované v evropském právu. Aby bylo zajištěno, že definice používané v této normě jsou shodné s definicemi v zákoně, jsou tyto termíny označeny jako „nedefinované“, což znamená, že tato norma definici neobsahuje, a „Poznámka k heslu“ uvádí, který zákon obsahuje zákonnou definici a termín, jak je definován tímto zákonem.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z Části 1 se nahrazuje takto:

Tato evropská norma se vztahuje na zpracování světelných zdrojů.

Tato norma se použije na zpracování světelných zdrojů, dokud není dosaženo stavu, kdy přestávají být odpadem nebo dokud frakce světelných zdrojů nejsou recyklovány, využity nebo odstraněny.

Tato evropská norma se vztahuje na všechny subjekty, které se podílejí na zpracování, včetně manipulace, třídění a skladování světelných zdrojů. Tato evropská norma se vztahuje na všechna zpracovatelská zařízení, včetně těch, která ke zpracování používají mobilní zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.