ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.160.01 Leden 2015

Sdružené osvětlení

ČSN 36 0020

 

Integral lighting – Basic requirement

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 0020 z února 2007.

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy (Rozsah platnosti v elektrotechnice) 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Technické požadavky 4

4.1 Všeobecně 4

4.2 Použití sdruženého osvětlení 5

4.3 Základní požadavky na sdružené osvětlení 5

4.4 Úroveň denní složky sdruženého osvětlení 6

4.5 Úroveň doplňujícího umělého osvětlení 6

4.6 Rovnoměrnost sdruženého osvětlení 6

4.7 Jasové poměry při sdruženém osvětlení 7

4.8 Využití denního světla 7

4.9 Zdroje doplňujícího umělého osvětlení 7

4.10 Soustava doplňujícího umělého osvětlení 8

4.11 Regulace a ovládání doplňujícího umělého osvětlení 8

4.12 Povrchy vnitřních prostorů 8

4.13 Provoz a kontrola sdruženého osvětlení 9

 


Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě došlo k odstranění poznámky o nadřazenosti hygienických požadavků nad technickými. Navýšení úrovně doplňujícího umělého osvětlení o jeden stupeň platí jen u prostorů s bočními osvětlovacími otvory. V takových prostorech je přípustná regulace doplňujícího umělého osvětlení pouze tehdy, když se zajistí vyhovující jasové poměry. Za nově navrhovanou stavbu se nepovažuje případ, kdy se jedná o rekolaudaci
stávajícího objektu.

Souvisící ČSN

ČSN 36 0011-1Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0580-2Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN EN 15193Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Tomáš Maixner, IČ 10374736

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Beneš

 

1 Předmět normy

Tato norma platí pro sdružené osvětlení vnitřních pracovních prostorů s trvalým pobytem osob. V ostatních případech se doporučuje k ní přihlédnout v přiměřené míře. Používá se společně s ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 0580-1, které obsahují podrobnější ustanovení o obou složkách sdruženého osvětlení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.