ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.40; 33.160.01 Listopad 2014

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby –
Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž
pro dvoucestné domácí sítě

ČSN
EN 60728-1-1
ed. 2

36 7211

idt IEC 60728-1-1:2014

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services –
Part 1-1: RF cabling for two way home networks

Réseaux de distribution par câbles destinés aux signaux de télévision, de radiodiffusion sonore et aux services interactifs –
Partie 1-1: Câblage RF pour réseaux domestiques bidirectionnels

Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste –
Teil 1-1: Zweiwege-HF-Wohnungsvernetzung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60728-1-1:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60728-1-1:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-04-11 se nahrazuje ČSN EN 60728-1-1 (36 7211) z listopadu 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje požadavky a popisuje implementační pravidla pro vysokofrekvenční dvoucestné domácí sítě. Tato norma je použitelná na jakékoliv domácí sítě, které rozvádějí signály prostřednictvím kabelových sítí CATV/MATV/SMATV (včetně individuálních přijímacích systémů) a které mají výstup koaxiálními kabely.
Rovněž jsou použitelné pro domácí sítě, kde část distribuční sítě používá bezdrátové linky, například místo
kabelu přijímače.

Tato norma je též použitelná pro vysokofrekvenční kabeláž dvoucestných domácích sítí s kabelovým vedením nebo bezdrátovými linkami uvnitř místnosti a primárně určené pro televizní a rozhlasové signály v pásmu
přibližně od 5 MHz do 3 000 MHz. Kmitočtové pásmo je rozšířeno do 6 000 MHz pro distribuční techniku, která nahrazuje vodičové šňůry bezdrátovou dvoucestnou komunikací uvnitř místnosti (nebo několika sousedících místností), používající pásmo 5 GHz až 6 GHz.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60728-1-1:2014 dovoleno do 2017-04-11 používat dosud platnou ČSN EN 60728-1-1 (36 7211) z listopadu 2010.

Změny proti předchozí normě

EN 60728-1-1:2014 obsahuje následující významné změny vzhledem k EN 60728-1-1:2010:

Tato norma se musí používat společně s EN 60728-1:2014.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50117-2-4 zavedena v ČSN EN 50117-2-4 (34 7740) Koaxiální kabely – Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích – Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

IEC 60050-705 zavedena v ČSN IEC 50(705) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 705: Šíření rádiových vln

IEC 60050-712 zavedena v ČSN IEC 50(712) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 712: Antény

IEC 60050-725 zavedena v ČSN IEC 50(725) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace

IEC 60728-1:2014 dosud nezavedena

IEC 60728-1-2 zavedena v ČSN EN 60728-1-2 ed. 2 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky

IEC 60728-3:2010 zavedena v ČSN EN 60728-3:2011 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

IEC 60728-10 zavedena v ČSN EN 60728-10 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály
a interaktivní služby – Část 10: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu

IEC 60966 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60966 (34 7720) Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů

IEC 60966-2 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60966-2 (34 7720) Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 2: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače

IEC 60966-2-4 zavedena v ČSN EN 60966-2-4 ed. 2 (34 7720) Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače – Kmitočtový rozsah 0 až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-2

IEC 60966-2-5 zavedena v ČSN EN 60966-2-5 ed. 2 (34 7720) Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače – Kmitočtový rozsah 0 až 1000 MHz, konektory IEC 61169-2

IEC 60966-2-6 zavedena v ČSN EN 60966-2-6 ed. 2 (34 7720) Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače – Kmitočtový rozsah 0 až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-24

IEEE 802.11 nezavedena

IEEE 802.11a nezavedena

IEEE 802.11b nezavedena

IEEE 802.11e nezavedena

IEEE 802.11g nezavedena

IEEE 802.11h nezavedena

IEEE 802.11n nezavedena

IEEE 802.16 nezavedena

Doporučení ITU-R BT.500 nezavedeno

Doporučení ITU-T J.61 nezavedeno

Doporučení ITU-T J.63 nezavedeno

EN 50117-2-4 zavedena v ČSN EN 50117-2-4 (34 7740) Koaxiální kabely – Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích – Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

ETSI EN 300 421 zavedena v ČSN EN 300 421 (87 9006) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicové služby pracující v pásmu 11/12 GHz

ETSI EN 300 429 zavedena v ČSN EN 300 429 V1.1.2 (87 9006) Digitální televize (DVB) – Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro systémy kabelové televize

ETSI EN 300 473 zavedena v ČSN EN 300 473 V1.1.2 (87 9010) Digitální televizní vysílání (DVB) – Distribuční systémy s družicovou společnou televizní anténou (SMATV)

ETSI EN 300 744 zavedena v ČSN ETSI EN 300 744 V1.2.1 (87 9016) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro pozemní digitální televizi

ETSI EN 302 307 zavedena v ČSN ETSI EN 302 307 V1.3.1 (87 9045) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravo-
dajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2)

ETSI EN 302 755 zavedena v ČSN ETSI EN 302 755 V1.3.1 (87 9047) Digitální televizní vysílání (DVB) – Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

POZNÁMKA Doporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Souvisící ČSN

ČSN EN 61169-2 ed. 2 (35 3811) Vysokofrekvenční konektory – Část 2: Dílčí specifikace – Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52

ČSN EN 61169-24 ed. 2 (35 3811) Vysokofrekvenční konektory – Část 24: Dílčí specifikace – Vysoko-
frekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)

ČSN EN 61196-2 ed. 2 (34 7721) Vysokofrekvenční kabely – Část 2: Dílčí specifikace polotuhých vysoko-
frekvenčních a koaxiálních kabelů s polytetrafluórethylenovou (PTFE) izolací

ČSN ISO/IEC 8802-11:2008 (36 9206) Informační technologie – Telekomunikace a výměna informací mezi systémy – Lokální a metropolitní sítě – Specifické požadavky – Část 11: Specifikace řízení přístupu k médiu (MAC) a specifikace fyzické vrstvy (PHY) pro bezdrátové sítě LAN

ČSN EN 50117 (soubor) (34 7740) Koaxiální kabely

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČ 48571580, Ing. Milan Janata

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.