ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.180.20; 91.160.10 Únor 2014

Měření osvětlení prostorů –
Část 2: Měření denního osvětlení

ČSN 36 0011-2

 

Lighting measurement in areas – Part 2: Measurement of dylighting

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 0011-2 z března 2006.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Technické požadavky 4

4.1 Obecně 4

4.2 Měřené veličiny 5

4.3 Měřicí přístroje 5

4.4 Výběr kontrolních bodů pro měření 5

4.5 Příprava měření 5

4.6 Postup při měření 6

4.6.1 Činitel denní osvětlenosti 6

4.6.2 Kontrola jasu oblohy 6

4.6.3 Měření venkovní srovnávací osvětlenosti 6

4.6.4 Měření činitele denní osvětlenosti Dw 7

4.6.5 Měření činitele prostupu světla 7

4.6.6 Měření činitele znečištění výplně osvětlovacích otvorů 7

4.6.7 Měření na modelu 7

4.6.8 Měření jasů 8

4.7 Vyhodnocení měření 8

4.8 Odhad nejistoty měření 9

4.9 Protokol z měření 9

Příloha A (informativní) Přehled činností při měření denního osvětlení a obsah protokolu 10

Bibliografie 12

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází k úpravám postupů. Ustanovení byla přizpůsobena novým podmínkám v novelizo-
vaných normách pro posuzování denního osvětlení (např. ČSN 73 0580-1, ČSN 73 0580-2) a novým poznatkům a zkušenostem v měření osvětlení.

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Slezák, IČ 15597857

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

1 Předmět normy

Tato norma obsahuje zvláštní ustanovení pro měření podmínek denního osvětlení a denní složky sdruženého osvětlení ve vnitřních prostorech budov.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.