ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.180.20; 91.160.10 Únor 2014

Měření osvětlení prostorů –
Část 1: Základní ustanovení

ČSN 36 0011-1

 

Lighting measurement in areas – Part 1: General regulations

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 0011-1 z března 2006.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Technické požadavky 5

4.1 Obecně 5

4.2 Měřené veličiny 6

4.3 Měřicí přístroje 6

4.4 Výběr kontrolních bodů 7

4.5 Příprava měření 9

4.6 Postup při měření 9

4.7 Měření činitele odrazu světla 10

4.8 Vyhodnocení měření 11

4.9 Odhad standardní nejistoty měření 12

4.10 Protokol z měření 13

Bibliografie 14

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází k úpravám postupů měření. Ustanovení byla přizpůsobena novým podmínkám v převzatých evropských normách pro posuzování osvětlení (např. ČSN EN 12464-1, ČSN EN 12464-2, ČSN EN 12193 a ČSN EN 1838) a novým poznatkům a zkušenostem v měření osvětlení.

Souvisící ČSN

ČSN 36 0050-1Osvětlení v podzemí dolů – Světelně technické základy navrhování – Část 1: Všeobecné požadavky

TNI 36 0450Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů

ČSN EN 1837+A1 (36 0457)Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů

ČSN 73 0580-3Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Slezák, IČ 15597857

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

1 Předmět normy

Tato norma obsahuje základní ustanovení pro měření denního, umělého a sdruženého osvětlení ve vnitřních i venkovních prostorech budov. Uvádí měřicí postupy, vlastnosti měřicích přístrojů, způsoby vyhodnocení výsledků měření a obsah protokolu z měření. Podrobné postupy pro měření denního a umělého osvětlení jsou uvedeny v ČSN 36 0011-2, ČSN 36 0011-3 a ČSN 36 0011-4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.