ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.220.30 Prosinec 2011

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články – Část 2: Nikl-metalhydrid

ČSN
EN 61951-2
ed. 3

36 4385

idt IEC 61951-2:2011

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Portable sealed rechargeable single cells –
Part 2: Nickel-metal hydride

Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide – Accumulateurs individuels portables étanches –
Partie 2: Nickel-métal hydrure

Akkumulatoren und Batterien mit alkalischem oder anderen nichtsäurehaltigen Elektrolyten – Tragbare wiederaufladbare gasdichte Einzelzellen –
Teil 2: Nickel-Metallhydrid

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61951-2:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard 61951-2:2011. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-06-29 se nahrazuje ČSN EN 61951-2 ed. 2 (36 4385) z března 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanoví značení, označování, rozměry, zkoušky a požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové malé hranolové, válcové a knoflíkové akumulátorové články vhodné pro použití v libovolné poloze.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-06-29 používat dosud platná ČSN EN 61951-2 ed. 2 (36 4385) z března 2004, v souladu s předmluvou k EN 61951-2:2011.

Změny proti předchozím normám

Změny jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 61951-2: 2011.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60050-482zavedena v ČSN IEC 60050-482 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

IEC 60086 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 60086 (36 4110) Primární baterie

IEC 60086-1:2011zavedena v ČSN EN 60086-1 ed. 4:2011 (36 4110) Primární baterie – Část 1: Všeobecně

IEC 60086-2:2011zavedena v ČSN EN 60086-2 ed. 4:2011 (36 4110) Primární baterie – Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

IEC 60410nezavedena

IEC 61959zavedena v ČSN EN 61959 (36 4332) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Mechanické zkoušky pro uzavřené plynotěsné přenosné akumulátorové články a baterie

IEC 62133zavedena v ČSN EN 62133 (36 4379) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené

Souvisící ČSN

ČSN EN 60051 soubor (35 6203) Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství

ČSN EN 61434:1998 (36 4390) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt – Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie

Informativní údaje z IEC 61951-2: 2011

Tato mezinárodní norma IEC 61951-2 byla vypracována subkomisí SC 21A Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty IEC technické komise 21 Akumulátorové články a baterie.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2003 a tvoří technickou revizi.

Toto třetí vydání obsahuje ve vztahu k předchozímu vydání dále uvedené významné technické změny:

Text této normy vychází z těchto dokumentů:  

FDIS

Zpráva o hlasování

21A/484/FDIS

21A/487/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena podle směrnic ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61951 lze nalézt na webových stránkách IEC pod všeobecným názvem:

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data, uvedeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace

znovu potvrzena;

zrušena;

nahrazena revidovaným vydáním, nebo

změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: JBS s.r.o., IČ 49688740, Ing. Miroslav Jeřábek,

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

 Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.