ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.020.70 Srpen 2011

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS)
Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a detekcí nosné
(CSTDMA)

ČSN
EN 62287-1
ed. 2 

36 7826

idt IEC 62287-1:2010

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) –
Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques

Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunications maritimes – Transpondeur embarqué du système d'identification automatique (AIS) de classe B –
Partie 1: Technique d'accès multiple par répartition dans le temps avec écoute de porteuse (CSTDMA)

Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschifffahrt – Geräte der Klasse B des automatischen Identifikationssystems (AIS) für Schiffe –
Teil 1: Zeitmultiplex-Vielfachzugriffstechniken mit Aktivitätserkennung (CSTDMA)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62287-1:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62287-1:2011. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-01-01 se nahrazuje ČSN EN 62287-1 (36 7826) z prosince 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek pro palubní zařízení AIS třídy B používající techniky CSTDMA. Tato norma bere v úvahu další související mezinárodní normy, a pokud je to vhodné, i existující národní normy.

Norma je použitelná pro zařízení AIS používaná na malých plavidlech, jejichž povinné přístrojové vybavení podle SOLAS, kapitola V, nemusí zahrnovat AIS třídy A.

Stanice AIS určená pouze pro provoz v přijímacím režimu se nepovažuje za palubní mobilní stanici AIS třídy B.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-01-01 používat dosud platná ČSN EN 62287-1 (36 7826) z prosince 2006, v souladu s předmluvou k EN 62287-1:2011.

Změny proti předchozím normám

Hlavní změny proti předchozí normě jsou následující. Odkaz na příslušné Doporučení ITU byl aktualizován z M.1371-1 na M.1371-4 spolu s některými souvisejícími malými změnami. Dřívější možnost poskytování krátkých zpráv bezpečnostního charakteru byla z článku 6.5.1.5 vypuštěna na pokyn IMO. Nový požadavek na korektní postup při programování MMSI byl přidán do článku 6.4 a další nový požadavek na ochranu před neplatnými řídicími povely byl přidán do článku 6.8. Byly aktualizovány některé zkušební metody a zejména byly provedeny malé změny v kmitočtech pro testování v některých zkušebních metodách. Úvod byl vypuštěn, protože měl význam pouze z historického hlediska

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60945:2002 zavedena v ČSN EN 60945:2003 (36 7821) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Všeobecné požadavky – Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (idt EN 60945:2002)

IEC 61108 soubor zaveden v souboru ČSN EN 61108 (36 7824) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení
a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS)

IEC 61162 soubor zaveden v souboru ČSN EN 61162 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení
a systémy – Digitální rozhraní

IEC 61993-2zavedena v ČSN EN 61993-2 (36 7826) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Automatické identifikační systémy (AIS) – Část 2: Lodní zařízení třídy A všeobecného automatického identifikačního systému (AIS) – Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IEC 62320-1zavedena v ČSN EN 62320-1 (36 7853) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Automatický identifikační systém (AIS) – Část 1: Základnové stanice AIS – Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Rezoluce IMO MSC.140(76)

Doporučení ITU-R M.493-13 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.825-3 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.1084-4 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.1371-4 nezavedeno

POZNÁMKY

  1. Rezoluce a dokumenty IMO jsou dostupné na Ministerstvu dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Námořní plavidla registrovaná v námořním rejstříku České republiky musí při plavbě v mezinárodních vodách rezoluce IMO splňovat.

  2. Doporučení a zprávy ITU jsou dostupné v Českém metrologickém institutu, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Informativní údaje z IEC 62287-1:2010

Tato mezinárodní norma byla vypracována technickou komisí IEC/TC 80: Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:  

FDIS

Zpráva o hlasování

80/605/FDIS

80/608/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62287 vydaných pod společným názvem Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) lze nalézt na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na webové stránce IEC "http://webstore.iec.ch" v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

Citované předpisy

Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie ITU, Dodatek 18

Radiokomunikační řád je nedílnou součástí Ústavy a Úmluvy ITU, Ženeva 1992, ve znění pozdějších předpisů, a je závazný pro členské státy ITU, jejímž členem je Česká republika od roku 1993.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Stanislav Novák, IČ 86901630

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.