ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.160.50 Srpen 2011

Elektroakustická zařízení –
Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka

ČSN
EN 60268-7
ed. 2

36 8305

idt IEC 60268-7:2010

Sound system equipment –
Part 7: Headphones and earphones

Equipements pour systèmes électroacoustiques –
Partie 7: Ecouteurs et oreillettes

Elektroakustische Geräte –
Teil 7: Kopfhörer und Ohrhörer

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60268-7:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This Standard implements the English version of the European Standard EN 60268-7:2011. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-01-02 se nahrazuje ČSN EN 60268-7 (36 8305) z června 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma se vztahuje na náhlavní sluchátka, sestavy náhlavních sluchátek s mikrofonem a sluchátka a jejich sestavy určené pro používání na nebo v lidském uchu. Je také možno ji použít na zařízení jako jsou předzesilovače, pasivní obvody a napájecí zdroje, které tvoří nedílnou část náhlavních sluchátek.

Nezabývá se:

  1. bezpečností na níž mají být odkazy na IEC 60065 nebo jinou odpovídající normu;

  2. vlastnostmi mikrofonů a náhlavních sestav na něž mají být odkazy na IEC 60268-4;

  3. sluchátky a ostatními zařízeními sluchadel na něž mají být odkazy na IEC 60118-0;

  4. náhlavními sluchátky pro audiometrii;

  5. náhlavními sluchátky a ostatními zařízeními, které tvoří aktivní protihlukový systém, ačkoliv mohou být některá ustanovení použitelná.

Tato norma specifikuje vlastnosti, které by měly být zahrnuty do specifikace výrobce a odpovídající metody měření. Obsahuje klasifikaci různých druhů sluchátek charakterizovaných zejména způsobem jakým je měnič akusticky připojen k uchu a klasifikační kód, který je možno použít pro označení.

 

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-01-02 používat dosud platná ČSN EN 60268-7 (36 8305) z června 1999, v souladu s předmluvou k EN 60268-7:2011.

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje následující změny:

Informace o citovaných normativních dokumentech

Pokyn IEC 106 nezaveden

IEC 60038 zavedena v ČSN 33 0120 Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC

IEC 60050-801:1994 zavedena v ČSN IEC 50(801):2001 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

IEC 60068-1 zavedena v ČSN EN 60068-1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 60086-1 zavedena v ČSN EN 60086-1 ed. 3 (36 4110) Primární baterie – Část 1: Všeobecně

IEC 60263 zavedena v ČSN IEC 263 (36 8810) Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů

IEC 60268-1 zavedena v ČSN IEC 268-1 (36 8305) Elektroakustická zařízení. Část 1: Všeobecně

IEC 60268-2 zavedena v ČSN IEC 268-2 (36 8305) Elektroakustická zařízení. Část 2: Vysvětlení všeobecných termínů a výpočetních metod

IEC 60268-11 zavedena v ČSN IEC 268-11 (36 8305) Elektroakustická zařízení. Část 11: Použití konektorů pro propojení zařízení uvnitř systému

IEC 60268-12 zavedena v ČSN IEC 268-12 (36 8305) Zařízení zvukového systému. Část 12: Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely

IEC 60711 nezavedena v ČSN IEC 711 (36 8823) Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených
s uchem pomocí ušních vložek

IEC/TR 60959 nezavedena

IEC 61672-1 zavedena v ČSN EN 61672-1 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Technické požadavky

ISO 3741 zavedena v ČSN EN ISO 3741 (01 1607) Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Přesné metody pro dozvukové místnosti

ISO 4869-1 zavedena v ČSN ISO 4869-1 (01 1640) Akustika. Chrániče sluchu. Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu

ISO 4869-3 zavedena v ČSN EN ISO 4869-3 (01 1640) Akustika – Chrániče sluchu – Část 3 Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku

ISO 7619-1 zavedena v ČSN ISO 7619-1 (62 1432) Pryž, vulganizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti vtlačováním – Část 1: Stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore)

Souvisící ČSN

ČSN EN 60065:2003 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 60118-0:1995 (36 8860) Sluchadla. Část 0: Měření elektroakustických vlastností

ČSN EN 60268 soubor (36 8305) Elektroakustická zařízení

ČSN EN 60318-1 ed. 2:2010 (36 8820) Elektroakustika – Modelová hlava a simulátor ucha – Část 1: Simulátor ucha pro měření náušních sluchátek a sluchátek s uzavřeným objemem

ČSN EN 60318-2:1999 (36 8820) Elektroakustika – Modelová hlava a simulátor ucha – Část 2: Provizorní akustická spojka pro kalibraci audiometrických sluchátek v rozšířeném rozsahu vysokých kmitočtů

ČSN EN 60318-3:1999 (36 8820) Elektroakustika – Modelová hlava a simulátor ucha – Část 3: Akustická spojka pro kalibraci náušních sluchátek používaných v audiometrii

ČSN EN 60318-5:2007 (36 8820) Elektroakustika – Modelová hlava a simulátor ucha – Část 5: Akustická spojka o objemu 2 cm3 pro měření sluchadel a sluchátek vkládaných do ucha pomocí ušních vložek

ČSN EN 61672 soubor (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry

ČSN EN 61938:1998 (36 8320) Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy – Propojení a přizpůsobovací hodnoty – Doporučené hodnoty pro analogové signály

ČSN EN ISO 18233:2006 (73 0524) Akustika – Aplikace nových akustických metod měření stavebních konstrukcí, v budovách a v místnostech

Informativní údaje z IEC 60268-7:2010

Tato mezinárodní norma byla vypracována technickou komisí IEC TC 100: Zvukové, obrazové a multimediální systémy a zařízení.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání publikované v roce 1996 a představuje jeho technickou revizi.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:  

FDIS

Zpráva o hlasování

100/1621/FDIS

100/1641/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována podle Směrnic ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60268 publikovaných pod společným názvem Elektroakustická zařízení je možno nalézt na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC "http://webstore.iec.ch" v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal - SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.