ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.140.20; 25.140.30 Listopad 2010

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost –
Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky

ČSN
EN 60745-2-1
ed. 2

36 1551

mod IEC 60745-2-1:2003 + idt IEC 60745-2-1:2003/A1:2008

Hand-held motor-operated electric tools – Safety –
Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills

Outils électroportatifs à moteurs – Sécurité –
Partie 2-1: Règles particulières pour les perceuses

Handgeführte motorbetriebene Elektrowerkzeuge – Sicherheit –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen für Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60745-2-1:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60745-2-1:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-02-01 se nahrazuje ČSN EN 60745-2-1 (36 1575) z března 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2013-02-01 používat dosud platná ČSN EN 60745-2-1 (36 1575) z března 2004, v souladu s předmluvou k EN 60745-2-1:2010.

Změny proti předchozím normám

Změny v EN 60745-2-1:2010 oproti EN 60745-2-1:2003 + A1:2009 + A11:2007 + A12:2009 jsou tyto:

Porovnání s IEC 60745-2-1:2003 a IEC 60745-2-1:2003/A1:2008

Tato norma přebírá EN 60745-2-1:2010, která modifikuje IEC 60745-2-1:2003 + A1:2008.

Modifikace jsou tyto:

Modifikace v EN 60745-2-1:2010 oproti IEC 60745-2-1:2003 + A1:2008 jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji.

Informativní údaje z IEC 60745-2-1:2003

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí 61F Bezpečnost ručního elektromechanického nářadí technické komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

61F/451/FDIS

61F/471/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Informativní údaje z IEC 60745-2-1:2003/A1:2008

Tato změna byla připravena subkomisí 61F: Bezpečnost ručního elektromechanického nářadí technické komise IEC/TC 61: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Text této změny vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

61F/731/FDIS

61F/751/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této změny je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Komise rozhodla, že obsah této změny a základního vydání se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové stránce IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu bude publikace

· znovu schválena;

· zrušena;

· nahrazena revidovaným vydáním, nebo

· změněna.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60745-1 ed. 3:2009 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

ČSN EN 792-3 + A1 (23 9060) Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Vrtačky a závitořezy

ČSN EN 792-5 + A1 (23 9060) Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 5: Příklepové vrtačky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006 pro strojní zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., které nabylo účinnosti dnem
29. prosince 2009.

Vypracování normy

Zpracovatel: PROTOOL s. r. o. Česká Lípa, IČ 658251, Ing. Stanislav Jakeš

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová


EVROPSKÁ NORMA EN 60745-2-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2010

ICS 25.140.20; 25.140.30 Nahrazuje EN 60745-2-1:2003 + A1:2009 + A11:2007 + A12:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost –
Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky
(IEC 60745-2-1:2003, modifikovaná + A1:2008)

Hand-held motor-operated electric tools – Safety –
Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills
(IEC 60745-2-1:2003, modified + A1:2008) 

Outils électroportatifs à moteurs – Sécurité –
Partie 2-1: Règles particulières pour les perceuses
(CEI 60745-2-1:2003, modifiée + A1:2008)

Handgeführte motorbetriebene Elektrowerkzeuge –
Sicherheit –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen
für Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen
(IEC 60745-2-1:2003, modifiziert + A1:2008)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2010-02-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60745-2-1:2010 E

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 60745-2-1:2003, vypracovaný subkomisí SC 61F (změněnou na IEC TC 116, Bezpečnost ručního elektromechanického nářadí), spolu se společnými modifikacemi vypracovanými technickou komisí CENELEC TC 61F (změněnou na TC 116), byl podroben Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 60745-2-1 dne 2002-12-01.

Několik změn normy EN 60745-2-1 bylo odhlasováno a vydáno jako změny A11, A1 a A12.

Další návrh změny (FprAE) obsahující zdokonalení zkušebního předpisu vibrací a některé ediční opravy byl podroben jednotnému schvalovacímu postupu.

Tyto sloučené texty byly schváleny CENELEC jako nové vydání EN 60745-2-1 dne 2010-02-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60745-2-1:2003 + A11:2007 + A1:2009 + A12:2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2011-02-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2013-02-01

Tato norma je rozdělena do dvou částí:

Část 1: Všeobecné požadavky, které jsou společné pro většinu ručního elektromechanického nářadí (dále v této normě uváděného jen jako nářadí), které může být v rozsahu platnosti této normy;

Část 2: Požadavky na jednotlivé druhy nářadí, doplňující nebo pozměňující požadavky stanovené v Části 1 a zohledňující tak zvláštní nebezpečí a vlastnosti těchto specifických druhů nářadí.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN a CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky na zdraví a bezpečnost směrnice pro strojní zařízení ES 2006/42/ES. Viz příloha ZZ.

Splnění požadavků uvedených v kapitolách z Části 1 společně s touto Částí 2 poskytuje způsob, jak splnit základní požadavky směrnice na ochranu zdraví a bezpečnost.

CEN/TC 255 připravuje normy pro neelektrické vrtačky a závitořezy (EN 792-3) a pro neelektrické příklepové vrtačky (EN 792-5).

Upozornění Pro výrobky spadající do působnosti této normy mohou platit také jiné požadavky a směrnice ES.

Tato norma navazuje na souhrnné požadavky norem EN ISO 12100-1 a EN ISO 12100-2.

Tato Část 2-1 se používá ve spojení s EN 60745-1:2009. Uvádí-li tato norma „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z Části 1 se podle toho upraví.

Články a obrázky, které jsou zde navíc oproti Části 1, jsou číslovány od čísla 101.

Přílohy, články, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti IEC 60745-2-1, jsou značeny „Z“.

POZNÁMKAV této normě jsou použity následující typy písma:

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60745-2-1:2003 + A1:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z Části 1 platí až na následující:

Doplněk:

Tato norma platí pro vrtačky a příklepové vrtačky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.