ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160 Říjen 2010

Fotovoltaické součástky –
Postupy pro korekce teploty a ozařování
na změřených voltampérových charakteristikách

ČSN
EN 60891
ed. 2

36 4601

idt IEC 60891:2009

Photovoltaic devices –
Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics

Dispositifs photovoltaïques –
Procédures pour les corrections en fonction de la température et de l'éclairement à appliquer aux caractéristiques I-V mesurées

Verfahren zur Umrechung von gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinien von photovoltaischen Bauelementen auf andere Temperaturen und Bestrahlungsstärken

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60891:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60891:2010. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-03-01 se nahrazuje ČSN EN 60891 (36 4601) z května 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma definuje postupy pro korekce teploty a ozařování naměřených voltampérových charakteristik fotovoltaických součástek z krystalického křemíku. Definuje také postupy použité při určování příslušných činitelů pro tyto korekce. Požadavky na měření voltampérových charakteristik fotovoltaických součástek jsou uvedeny v ČSN EN 60904-1 ed. 2. Tato norma zahrnuje také postupy pro určení interní sériové rezistance.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se do 2013-03-01 může používat dosud platná ČSN EN 60891 (36 4601) z května 1996, v souladu s předmluvou k EN 60891:2010.

Změny proti předchozím normám

Toto druhé vydání této normy zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1996 . Toto vydání mění název této normy.

Hlaví technické změny proti předchozí normě jsou následující:

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60904-1 zavedena v ČSN EN 60904-1 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik

IEC 60904-2 zavedena v ČSN EN 60904-2 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 2: Požadavky na referenční solární součástky

IEC 60904-7 zavedena v ČSN EN 60904-7 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky

IEC 60904-9 zavedena v ČSN EN 60904-9 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 9: Požadavky na výkon solárního simulátoru

IEC 60904-10 zavedena v ČSN EN 60904-10 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 10: Metody měření linearity

Vypracování normy

Zpracovatel: Jaroslav Šmíd – NELKO TANVALD, IČ 63136791, Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Procházková

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.