ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160 Říjen 2010

Fotovoltaické součástky –
Část 10: Metody měření linearity

ČSN
EN 60904-10
ed. 2

36 4604

idt IEC 60904-10:2009

Photovoltaic devices –
Part 10: Methods of linearity measurement

Dispositifs photovoltaïques –
Partie 10: Méthodes de mesure de la linéarité

Photovoltaische Einrichtungen –
Teil 10: Messverfahren für die Linearität

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60904-10:2010. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60904-10:2010. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-03-01 se nahrazuje ČSN EN 60904-10 (36 4604) z dubna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje postupy používané pro určení stupně linearity jakéhokoliv parametru fotovoltaické součástky se zřetelem na parametr zkoušky. Tato norma je přednostně určena pro použití kalibračními laboratořemi,
výrobci modulu a projektanty systému. V tomto druhém vydání je přidána kapitola uvádějící postup měření
linearity zkratového proudu metodou dvou lamp.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se do 2013-03-01 může používat dosud platná ČSN EN 60904-10 (33 3432) z dubna 1999, v souladu s předmluvou k EN 60904-10:2010.

Změny proti předchozím normám

Toto druhé vydání této normy zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1999.

Hlaví technické změny proti předchozí normě jsou následující:

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60891 zavedena v ČSN EN 60891 ed. 2 (36 4601) Fotovoltaické součástky – Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách

IEC 60904-1 zavedena v ČSN EN 60904-1 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik

IEC 60904-3 zavedena v ČSN EN 60904-3 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (PV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování

IEC 60904-8 zavedena v ČSN EN 60904-8 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 8: Měření spektrální citlivosti fotovoltaické (FV) součástky

IEC 60904-9 zavedena v ČSN EN 60904-9 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 9: Požadavky na výkon solárního simulátoru

IEC 61215 zavedena v ČSN EN 61215 ed. 2 (36 4631) Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

IEC 61646 zavedena v ČSN EN 61646 ed. 2 (36 4633) Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Souvisící ČSN

ČSN EN 60904-7 ed. 2:2009 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky

ČSN EN 61829:1999 (36 4630) Pole fotovoltaických (FV) modulů z krystalického křemíku – Měření voltampérových charakteristik v zapnutém stavu

Vypracování normy

Zpracovatel: Jaroslav Šmíd – NELKO TANVALD, IČ 63136791, Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Procházková

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.