ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.120 Červen 2009

Automatická elektrická řídicí zařízení
pro domácnost a podobné účely –
Část 2-
  6: Zvláštní požadavky na automatická
elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku
včetně mechanických požadavků

ČSN
EN 60730
  -2-  6
ed. 2

36 1960

mod IEC 60730  -2-  6:2007

Automatic electrical controls for household and similar use –
Part 2-  6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements

Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue –
Partie 2-  6: Règles particulières pour les dispositifs de commande électrique automatiques sensibles à la pression y compris
les exigences mécaniques

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen –
Teil 2-  6: Besondere Anforderungen an automatische elektrische Druckregel- und Steuergeräte einschließlich mechanischer
Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60730  -2-  6:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60730  -2-  6:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-07-01 se nahrazuje ČSN EN 60730  -2-  6 (36 1950) z ledna 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2011-07-01 používat dosud platná ČSN EN 60730-2-6 (36 1950) z ledna 1997, v souladu s předmluvou k EN 60730-2-6:2008.

Změny proti předchozím normám

Toto nové vydání normy neobsahuje žádné podstatné technické změny oproti předcházejícímu vydání. Účelem je upravení slučitelnosti s ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001.

Porovnání s IEC 60730  -2-  6:2007

Obsah normy je identický s EN 60730-2-6:2008, která přebírá IEC 60730-2-6:2007 s těmito modifikacemi:

Byl vypuštěn 10.1.4 doplnění. Původní text zní:

10.1.4 Doplnění:

V Kanadě a v USA musí být řídicí zařízení, která pracují při napětí vyšším než 50 V, vybavena vhodnými připojovacími svorkami nebo přívody pro připojení pevných instalačních vodičů, jejichž jmenovitý proud je nejméně:

V 18.101 je vypuštěno „Připravuje se“.

Ve čtvrtém odstavci 18.101 se v bodech a) a b) upravuje text. Původní text zní:

V členských zemích CENELEC je rychlost unikání 70 l/h.

H.26.10.5.101 se vypouští doplnění a nahrazuje se „Volný“.

Byla doplněna příloha ZZ (informativní).

Modifikace IEC 60730-2-6 jsou označeny svislou čárou po levém okraji.

Informativní údaje z IEC 60730  -2-  6:2007

Mezinárodní norma IEC 60730-2-6 byla vypracována technickou komisí IEC 72: Automatická řídicí zařízení pro domácnost.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání vydané v roce 1991, změnu A1:1994 a změnu A2:1997. Toto druhé vydání představuje technickou revizi, která zahrnuje změněné požadavky na elektronická řídicí zařízení v příloze H.

Text této normy vychází z těchto dokumentů. 

FDIS

Zpráva o hlasování

72/729/FDIS

72/737/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Tato Část 2-6 se má používat společně s IEC 60730-1. Byla vypracována na základě třetího vydání této normy z roku1999 a její změny A1:2003. Je možné brát v úvahu další vydání nebo změny IEC 60730-1.

Tato Část 2-6 doplňuje nebo mění příslušné kapitoly IEC 60730-1 tak, aby byla tato publikace převedena na normu IEC: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků.

Tam, kde tato Část 2-6 uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „nahrazení“, příslušný požadavek, specifikace zkoušky nebo vysvětlující text v Části 1 mají být podle toho upraveny.

Kde není nutná žádná změna, je v této Části 2-6 uvedeno, že příslušná kapitola nebo článek platí.

Při tvorbě plně mezinárodní normy bylo nutné vzít v úvahu rozdílné požadavky vyplývající ze zkušeností z praxe v různých částech světa a respektovat odchylky v národních elektrických soustavách a elektroinstalačních předpisech.

Poznámky „v některých zemích“, týkající se rozdílné národní praxe, jsou uvedeny v těchto článcích: 10.1.4 a 18.10.1.

V této publikaci jsou použity tyto typy písma:

Články, poznámky, tabulky nebo obrázky, které doplňují články, poznámky nebo položky v Části 1, jsou číslovány od 101.

Seznam všech částí souboru IEC 60730 pod souhrnným názvem Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely, je uveden na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu bude publikace

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Text IEC 60730-2-6:2007 upravený EN 60730-2-6:2008 je označen po levém okraji svislou čarou.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Helena Musilová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60730  -2-  6
EUROPEAN STANDARD
Září 2008
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.120 Nahrazuje EN 60730  -2-  6:1995 + A1:1997 + A2:1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely –
Část 2-
  6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení
pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků
(IEC 60730
  -2-  6:2007, modifikovaná)

Automatic electrical controls for household and similar use –
Part 2-
  6: Particular requirements for automatic electrical pressure
sensing controls including mechanical requirements
(IEC 60730
  -2-  6:2007, modified) 

Dispositifs de commande électrique automatiques
à usage domestique et analogue –
Partie 2-
  6: Règles particulières pour les dispositifs
de commande électrique automatiques sensibles
à la pression y compris les exigences mécaniques
(CEI 60730
  -2-  6:2007, modifiée)

Automatische elektrische Regel- und Steurgeräte
für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen –
Teil 2-
  6: Besondere Anforderungen an automatische
elektrische Druckregel- und Steuergeräte einschließlich
mechanischer Anforderungen
(IEC 60730
  -2-  6:2007, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2008-07-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této změně bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2008 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60730  -2-  6:2008 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 60730-2-6:2007, vypracovaný IEC TC 72, Automatická řídicí zařízení pro domácnost, spolu se společnými modifikacemi vypracovanými technickou komisí CENELEC TC 72, Automatická řídicí zařízení pro domácnost byl předložen CENELEC k formálnímu hlasování a CENELEC jej schválil jako EN 60730-2-6 dne 2008-07-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60730-2-6:1995 (+ opravu z března 2001) + A1:1997 (+ opravu z března 2001) +
A2:1998 (+ opravu z března 2001).

V příloze H jsou uvedeny požadavky na elektronická řídicí zařízení.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2009-07-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2011-07-01

Tato Část 2-6 se má používat spolu s EN 60730-1:2000 + A1:2004, Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky, a s jejími změnami.

Tato Část 2-6 doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly EN 60730-1, aby byla změněna na evropskou normu: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků.

Tam, kde tato Část 2-6 uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „nahrazení“, příslušný požadavek, specifikace zkoušky nebo vysvětlující text v Části 1 mají být podle toho upraveny.

Kde není nutná žádná změna, je v této Části 2-6 uvedeno, že příslušná kapitola nebo článek platí.

V této normě jsou použity tyto typy písma:

Články, poznámky, tabulky nebo obrázky doplňující ty, které jsou uvedeny v Části 1, jsou číslovány od 101.

Tato evropská norma byla vypracována v rámci mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnic EC. Viz přílohu ZZ.

Přílohu ZZ doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60730-2-6:2007 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi.

1Rozsah platnosti a citované normativní odkazy

Tato kapitola Části 1 platí s těmito změnami:

1.1 Nahrazení:

Tato část IEC 60730 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku s minimálním jmenovitým přetlakem –60 kPa a maximálním jmenovitým přetlakem 4,2 MPa, pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo ve spojení se zařízeními pro domácnost a podobné účely, která mohou využívat elektřinu, plyn, naftu, pevné palivo, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinaci, včetně ohřevu, klimatizace a podobných aplikací.

1.1.1 Nahrazení:

Tato norma platí pro vlastní bezpečnost, pro pracovní hodnoty, pracovní sledy, jestliže souvisejí s ochranou zařízení, a pro zkoušení automatických elektrických řídicích zařízení pro snímání tlaku používaných v zařízeních pro domácnost a podobných zařízeních, na nich nebo ve spojení s nimi.

V této normě slovo „zařízení“ znamená „spotřebič“ a „zařízení“.

Tato norma neplatí pro řídicí zařízení pro snímání tlaku určená výhradně pro průmyslové aplikace.

Tato norma platí také pro jednotlivá řídicí zařízení pro snímání tlaku používaná jako součást řídicího systému nebo řídicích zařízení pro snímání tlaku, která tvoří mechanicky nedílnou část multifunkčních řídicích zařízení s neelektrickými výstupy.

Automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku pro zařízení, která nejsou určena pro obvyklé používání v domácnosti, avšak mohou být používána veřejností, jako jsou zařízení určená pro používání laiky v dílnách, v lehkém průmyslu a v zemědělství, jsou v rozsahu platnosti této normy.

Tato norma platí také pro řídicí zařízení pro spotřebiče, která jsou v rozsahu platnosti IEC 60335-1.

Viz také přílohu J.

1.1.2 Nahrazení:

Tato norma platí pro automatická elektrická řídicí zařízení, ovládaná mechanicky nebo elektricky, reagující na tlak nebo vakuum nebo je regulující.

1.1.3 Neplatí.

1.1.4 Nahrazení:

Tato norma platí pro ruční řídicí zařízení, pokud tvoří elektricky a/nebo mechanicky nedílnou část řídicích zařízení pro snímání tlaku.

Požadavky na ruční spínače, které nejsou součástí automatického řídicího zařízení, jsou uvedeny v IEC 61058-1.

Doplnění:

1.1.101 Tato norma obsahuje požadavky na elektrické charakteristiky řídicích zařízení pro snímání tlaku a poža-
davky na mechanické charakteristiky, které ovlivňují jejich stanovený provoz.

POZNÁMKA Článek 18.101 je předmětem úvah do přezkoumání nebo revize provedených ISO/TC 109 a ISO/TC 161, protože se týká řídicích zařízení pro plyn a/nebo olej.

1.1.102 Obecně jsou tato řídicí zařízení pro snímání tlaku integrována nebo vestavěna do zařízení nebo jsou určena k tomu, aby byla integrována v zařízení nebo na něm. Tato norma se vztahuje také na tato řídicí zařízení, když jsou namontována samostatně. Řadová šňůrová řídicí zařízení nejsou předmětem této normy.

1.4 Nahrazení:

Tato norma platí také pro řídicí zařízení pro snímání tlaku zahrnující elektronické součástky; požadavky na ně jsou uvedeny v příloze H.

Tato norma platí také pro řídicí zařízení pro snímání tlaku využívající NTC nebo PTC termistory; požadavky na ně jsou uvedeny v příloze J.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.