ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.040.50; 35.110                                                                                                                   Duben 2008

Informační technologie - Univerzální kabelážní
systémy - Část 2: Kancelářské prostory

ČSN
EN 50173-2

36 7253

 

Information technology - Generic cabling systems -
Part 2: Office premises

Technologies de l’information - Systèmes de câblage générique -
Partie 2: Locaux du secteur tertiaire

Informationstechnik - Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen -
Teil 2: Bürogebäude

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50173-2:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50173-2:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2010-05-01 se touto normou spolu s ČSN EN 50173-1 ed. 2 (36 7253) z dubna 2008 nahrazuje ČSN EN 50173-1 (36 7253) z prosince 2003, která do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80737


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou a ČSN EN 50173-1 ed. 2 (36 7253) z dubna 2008 se může používat dosud platná ČSN EN 50173-1 (36 7253) z prosince 2003, v souladu s předmluvami k EN 50173-1:2007 a EN 50173-2:2007.

Změny proti předchozím normám

EN 50173-2:2007 se na rozdíl od původní EN 50173-1:2002 zaměřuje na požadavky, souvisící s univerzální kabeláží v kancelářských prostorách, zatímco všeobecné požadavky pro návrh a realizaci univerzální kabeláže jsou specifikovány v normě EN 50173-1:2007. EN 50173-2:2007 navazuje na EN 50173-1:2007, která nově zavádí koncepci klasifikace prostředí, specifikuje další kanály pro symetrická a optická kabelážní média, která rozšiřuje o kanál koaxiální kabeláže, definuje minimální požadavky na prvky pro podporu těchto kanálů kabeláže a rozšiřuje seznam aplikací, podporovaných univerzálními kabelážními systémy.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 50173-1:2007 zavedena v ČSN 50173-1 ed.2:2008 (36 7253) Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 50174-1 zavedena v ČSN EN 50174-1 (36 9071) Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

EN 50174-2 zavedena v ČSN EN 50174-2 (36 9071) Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

EN 50174-3 zavedena v ČSN EN 50174-3 (36 9071) Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

EN 61076-3-106:2006 zavedena v ČSN EN 61076-3-106:2007 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-106: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahující rozhraní série IEC 60603-7

IEC 60874-19-1 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 50173-4:2008 (36 7253) Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

ČSN EN 50173-5:2008 (36 7253) Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

ČSN EN 50310 ed.2:2006 (36 9072) Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

ČSN EN 50346:2003 (36 9073) Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Pospíšil, IČ 67012574

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. František Ruda


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 50173-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Květen 2007

ICS 33.040.50                                                                                        Částečně nahrazuje EN 50173-1:2002

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy -
Část 2: Kancelářské prostory

Information technology - Generic cabling systems -
Part 2: Office premises

 

Technologies de l’information - Systèmes de câblage
générique -
Partie 2: Locaux du secteur tertiaire

Informationstechnik - Anwendungsneutrale
Kommunikationskabelanlagen -
Teil 2: Bürogebäude

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2007-04-11. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2007 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                  Ref. č. EN 50173-2:2007 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována v technické komisi CENELEC/TC 215 Elektrotechnické aspekty telekomunikačních zařízení.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50173-2 dne 2007-04-11.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2008-05-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2010-05-01

Předešlá vydání evropských norem EN 50173:1995 a EN 50173-1:2002 vznikla, aby umožnila kabeláži nezávislé na aplikaci podporovat ICT aplikace v kancelářských prostorách. Jejich základní principy jsou však použitelné pro ostatní typy aplikací i v dalších typech prostor.

TC 215 se rozhodla vypracovat příslušné evropské normy, které jsou zaměřeny na specifické požadavky těchto prostor. Tyto EN jsou vydány jako jednotlivé části souboru EN 50173, aby se poukázalo na obecnosti těchto norem pro návrh kabeláže, tak také jako reakci na to, že uživatelé norem považují označení „EN 50173“ jako synonymum pro návrh univerzální kabeláže.

V době vydání této evropské normy zahrnoval soubor EN 50173 následující normy:

EN 50173-1       Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 50173-2       Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

EN 50173-3       Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

EN 50173-4       Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

EN 50173-5       Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

Tato evropská norma, EN 50173-2, společně s EN 50173-1:2007 nahrazuje EN 50173-1:2002. Je to redakční oprava EN 50173-2:2002 a obsahuje ty specifikace EN 50173-2:2002, které přísluší univerzálním kabelážním systémům, určených k provozu v kancelářských prostorách s odvoláním na všeobecné požadavky EN 50173-1:2007.-- Vynechaný text --