ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.260                                                                                                                                         Únor 2007

Průvodce úrovněmi způsobilosti osob v oblasti
laserové bezpečnosti

ČSN 36 7751

                                                                                           idt CLC/TR 50448:2005

Guide to levels of competence required in laser safety

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2,
jako technická zpráva (TR) s označením CLC/TR 50448:2005.

UPOZORNĚNÍ: Převzetí TR do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TR nemusí být
převzata na národní úrovni jako normativní dokument.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77800


Strana 2

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60825-1 zavedena v ČSN EN 60825-1 (36 7750)  Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání

EN 60825-2 zavedena v ČSN EN 60825-2 ed. 2 (36 7750)  Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

EN 60825-4 zavedena v ČSN EN 60825-4 (36 7750)  Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů

IEC 60825-8 dosud nezavedena

IEC 60825-10 dosud nezavedena

EN 60825-12 zavedena v ČSN EN 60825-12 (36 7750)  Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

IEC 60825-14 dosud nezavedena

EN 60601-2-22 zavedena v ČN EN 60601-2-22 (36 4800)  Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost diagnostických a terapeutických laserových přístrojů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Hrazdil, IČ 15197913

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková


Strana 3

TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                       CLC/TR 50448
TECHNICAL REPORT                                                                                      
RAPPORT TECHNIQUE
TECHNISCHER BERICHT                                                                                Srpen 2005

ICS 31.260

Průvodce úrovněmi způsobilosti osob v oblasti laserové bezpečnosti

Guide to levels of competence required in laser safety

 

Recommandations pour les niveaux de compétence
requis pour la sécurité des lasers

Leitfaden für die erforderlichen Ausbildungslevel auf den Gebiet Lasersicherheit

Tato technická zpráva byla schválena CENELEC 2005-08-01.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2005 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                      Ref. č. CLC/TR 50448:2005


Strana 4

Předmluva

Tato technická zpráva byla připravena technickou komisí CENELEC TC 76, Bezpečnost optických záření a laserová zařízení.

Text dokumentu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako CLC/TR 50448 dne 2005-08-01.

1 Rozsah platnosti a předmět normy

1.1 Rozsah platnosti

Tento průvodce byl připraven tak, aby poskytl informace a podporu zaměstnavatelům a zaměstnancům v organizacích, ve kterých se používají laserová zařízení. Je doplňkem bezpečnostních požadavků uvedených v normách řady EN 60825, týkajících se bezpečnosti laserových zařízení. Tento průvodce nastiňuje postupy pro řízení rizik spojených s laserovými zařízeními a určuje úrovně způsobilosti pro ty, kteří pracují s laserovými zařízeními nebo mají zodpovědnost za jejich bezpečnost.

1.2 Předmět normy

Úkolem tohoto průvodce je poskytnout organizacím používajícím laserová zařízení, pomoc při zavádění organizačních opatření, pokrývajících zavádění a údržbu efektivních postupů řízení tak, jak je to vyžadováno normou EN 60825-1 a ostatními normami řady EN 60825. Tato opatření mají taktéž za úkol zajistit, aby osoby užívající nebo řídící laserová zařízení, a taktéž osoby zodpovědné za bezpečnost laserových zařízení, měly nezbytné znalosti problematiky a schopnosti k tomu, aby nevystavovaly při práci sebe ani ostatní nepřiměřenému nebezpečí.

Tento průvodce vymezuje zodpovědnost zaměstnavatele za bezpečnost laserových zařízení, zavádí systém řízení bezpečnosti tak, aby byly stanoveny praktické požadavky organizace používající laserová zařízení a též stanovují minimální požadavky způsobilosti pro jednotlivé typy zaměstnanců, aby jim mohli zaměstnavatelé poskytnout dostatečnou úroveň školení.-- Vynechaný text --