ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.160.01                                                                                                                                    Únor 2007

Sdružené osvětlení

ČSN 36 0020

 

Integral lighting - Basic requirement

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 0020-1 ze srpna 1994.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77599


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Definice................................................................................................................................................................................. 4

4          Technické požadavky.......................................................................................................................................................... 4

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 4

4.2       Použití sdruženého osvětlení.......................................................................................................................................... . 5

4.3       Základní požadavky na sdružené osvětlení.................................................................................................................... 5

4.4       Úroveň denní složky sdruženého osvětlení.................................................................................................................... 6

4.5       Úroveň doplňujícího umělého osvětlení......................................................................................................................... 6

4.6       Rovnoměrnost sdruženého osvětlení............................................................................................................................. 6

4.7       Jasové poměry při sdruženém osvětlení........................................................................................................................ 7

4.8       Využití denního světla......................................................................................................................................................... 7

4.9       Zdroje doplňujícího umělého osvětlení.......................................................................................................................... 7

4.10     Soustava doplňujícího umělého osvětlení..................................................................................................................... 8

4.11     Regulace a ovládání doplňujícího umělého osvětlení................................................................................................. 8

4.12     Povrchy vnitřních prostorů.................................................................................................................................................. 9

4.13     Provoz a kontrola sdruženého osvětlení........................................................................................................................ 9


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází k sladění s normami ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 0580-1. Kritéria pro volbu kvantitativních požadavků se zjednodušila. Byla vypuštěna tabulka 2 původní normy.

Souvisící ČSN

ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

prEN 15193 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Tomáš Maixner, IČ 103 74 736

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro sdružené osvětlení vnitřních pracovních prostorů s trvalým pobytem osob. V ostatních případech se doporučuje k ní přihlédnout v přiměřené míře. Používá se společně s ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 0580-1, které obsahují podrobnější ustanovení o obou složkách sdruženého osvětlení.-- Vynechaný text --