idt IEC 62141:2005

 

Helical-scan digital video cassette recording format using 12,65 mm magnetic tape and incorporating MPEG-4
compression – Type D-16 format

 

Format d’enregistrement à balayage hélicoïdal pour cassette vidéo numérique utilisant une bande magnétique
de 12,65 mm avec système de compression MPEG-4 – Format D-16

 

Videoaufzeichnung – Videokassettensystem mit digitaler Schrägspuraufzeichnung auf Magnetband 12,65 mm
und eingeschlossener MPEG-4-Kompression – Format D-16

 

 

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62141:2006. Má stejný status jako oficiální verze.

 

This Standard implements the English version of the European Standard EN 62141:2006. It has the same status
as the official version.

 

 

Anotace obsahu

 

Tato norma specifikuje obsah stopy, formát a metodu záznamu datových bloků, obsahujících komprimované
video, zvuková data AES3 a přidružená data, která tvoří záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm v kazetě.

Tato norma podporuje obrazový formát 1 920 × 1 080 pixelů se strukturou vzorkování 4:4:4 a 4:2:2 specifikované
v SMPTE 274M s rychlostí snímků 23,98 Hz, 24 Hz, 25 Hz a 29,97 Hz a formát 1 280 × 720 pixelů se struktu-
rou vzorkování 4:2:2 specifikovanou v SMPTE 296M s rychlostí snímků 50 Hz a 59,94 Hz. Tato norma také
podporuje záznam 12 kanálů zvukových dat AES3 a 3 řádky nekomprimovaných dat v zatemňovacím intervalu.

Norma zahrnuje operace paketizace, přeskupování podporující kompresi obrazu a používající metody kódování DCT
a DPCM definované v ISO/IEC 14496-2 (jednoduchý studiový profil MPEG-4).
            

                                     

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77330

                                                                          

                                                                                                                                                      

1. strana

                                                                          

                                                                          

                                     

ČSN EN 62141

 

 

Národní předmluva

 

 

Informace o citovaných normativních dokumentech

 

IEC 61213:1993           zavedena v ČSN EN 61213:1996 (36 8421) Analogový záznam zvuku na obrazovém
pásku – Polarita magnetizace (idt EN 61213:1994; idt IEC 1213:1993)

 

IEC 61237-1:1994        zavedena v ČSN EN 61237-1:1996 (36 8512) Videomagnetofony pro profesionální
použití – Metody měření – Část 1: Mechanická měření (idt EN 61237-1:1994; idt IEC 1237-1:1994)

 

ISO/IEC 14496-2:2004 nezavedena

Doporučení ITU-R BT.709:2002 nezavedeno

 

SMPTE 12M:1999      nezavedena

 

SMPTE 274M:2003    nezavedena

 

SMPTE 276M:1995    nezavedena

 

SMPTE 292M:1998    nezavedena

 

SMPTE 296M:2001    nezavedena

 

SMPTE 299M:1997    nezavedena

 

SMPTE 372M:2002    nezavedena

 

SMPTE RP 188:1999  nezavedena

 

AES3:1997                   nezavedeno

 

POZNÁMKA Doporučení ITU jsou dostupná v TESTCOM – Technickém a zkušebním ústavu telekomunikací a pošt Praha

Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4.

 

 

Informativní údaje z IEC 62141:2005

 

Mezinárodní norma IEC 62141 byla připravena IEC TC 100: Zvukové, obrazové a multimediální systémy
a zařízení.

 

Text této normy vychází z následujících dokumentů:

 

CDV                        Zpráva o hlasování

100/925/CDV                    100/1004/RVC

 

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené
v tabulce.

 

Tato publikace byla vypracována podle Směrnice ISO/IEC, Část 2.

 

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové
adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

 

•   znovu potvrzena;

 

•   zrušena;

 

•   nahrazena revidovaným vydáním, nebo

 

•   změněna.

 

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal – SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal
Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Václav Holub

                                                                          

                                                                          

2. strana