ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.20; 29.020; 31.020                                                                                                                 Říjen 2006

Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu
s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)

ČSN
EN 50419

36 0800

 

Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)

Marguage des équipments électriques et électroniques conformément à l'Article 11(2) de la Directive 2002/96/CE (DEEE)

Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten entsprechend Artikel 11(2) der Richtline 2002/96/EG (WEEE)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50419:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50419:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se zrušuje ČSN EN 50419 (36 0800) z června 2006.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76807
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Zatímco v ČSN EN 50419:2006 byla EN 50419:2006 přijata do ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 8601:2004 zavedena v ČSN ISO 8601:2005 (97 9738) Datové prvky a formáty výměny - Výměna informací - Zobrazení data a času

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)

V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. *)

Souvisící ČSN

ČSN EN 80416-3 Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek

ČSN EN 61429 Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační značkou ISO 7000-1135

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČ 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: ČSNI: Ing. Marie Živcová

_______________

*)    Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. bylo vydáno zákonem č. 106/2005 Sb.. Směrnice 2002/96/ES je v něm zavedena ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 50419
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                           
Březen 2006

ICS 01.080.20; 29.020; 31.020                                                                          Nahrazuje EN 50419:2005

Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2)
Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)

Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2)
of Directive 2002/96/EC (WEEE)

 

Marguage des équipments électriques
et électroniques conformément à l'Article 11(2)
de la Directive 2002/96/CE (DEEE)

Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten
entsprechend Artikel 11(2) der Richtline
2002/96/EG (WEEE)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2006 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                           Ref. č. EN 50419:2006 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena CENELEC BTTF 116-3, Odpady z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Text návrhu změny k EN 50419:2005 byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC dne 2006-03-01 jako nové vydání EN 50419.

Tato evropská norma nahrazuje EN 50419:2005 a její opravu z února 2005.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2006-06-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2006-06-01

Tato evropská norma byla připravena na základě mandátu M/336, který byl CENELEC udělen Evropskou Komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnice 2002/96/ES.-- Vynechaný text --