ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.140.20; 97.100.10                                                                                                                    Květen 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely - Zkušební předpis
pro určení hluku šířeného vzduchem -
Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická
akumulační pokojová topidla

ČSN
EN 60704-2-5
ed. 2

36 1008

                                                                                            idt IEC 60704-2-5:2005

Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise -
Part 2-5: Particular requirements for electric thermal storage room heaters

Appareils électrodomestiques et analogues - Code ďessai pour la détermination du bruit aérien -
Partie 2-5: Règles particulières pour les appareils électriques de chauffage des locaux à accumulation

Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Prüfvorschrift für die Bestimmung der Luftschallemission -
Teil 2-5: Besondere Anforderungen an Speicherheizgeräte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60704-2-5:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60704-2-5:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2008-09-01 se zrušuje ČSN EN 60704-2-5 (36 1006) z prosince 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75866
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2008-09-01 používat dosud platná ČSN EN 60704-2-5 (36 1006) z prosince 1996, v souladu s předmluvou k EN 60704-2-5:2005.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání ČSN EN 60704-2-5 z roku 1996 nejsou v tomto vydání podstatné technické změny kromě těch, které vyplývají z nového vydání IEC 60704-1. Nové vydání IEC 60704-1 bylo také důvodem pro revizi IEC 60704-2-5 a tedy i ČSN EN 60704-2-5, protože tato se z velké části na IEC 60704-1 odvolává.

Konkrétně byly doplněny články 1.1.2 Typ hluku a 1.1.3 Velikost zdroje s odkazy na normy ISO, dále byly doplněny články 1.2 Předmět normy a 1.3 Měření nejistoty a články 3.101 až 3.103 s termíny a definicemi a byl vypuštěn článek 4.1 Všeobecné informace.

Rovněž došlo k menším změnám v článcích kapitoly 6, týkající se činnosti a umístění spotřebičů při zkoušce, např. v článcích 6.1.3, 6.1.4, 6.4.2 a 6.5.4. V kapitole 7 byl doplněn článek 7.4.1.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60704-1:1997 zavedena v ČSN EN 60704-1:1998 (36 1008) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 60704-1:1997, idt IEC 60704-1:1997)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60704-2-5:2005 Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-5: Particular requirements for electric thermal storage room heaters          
(Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem -
Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla)

Informativní údaje z IEC 60704-2-5:2005

Mezinárodní normu IEC 60704-2-5 vypracovala subkomise 59C: Tepelné spotřebiče technické komise IEC TC 59: Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání z roku 1989 a je jeho technickou revizí. Tato revize byla nutná vzhledem k druhému vydání IEC 60704-1. V normě nejsou žádné podstatné technické změny kromě těch, které byly zavedeny v IEC 60704-1.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

59C/124/FDIS

59C/127/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Tato Část 2-5 se používá spolu s IEC 60704-1, druhé vydání, 1997: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky.

Zkušební předpis pro elektrická akumulační pokojová topidla tvoří příslušný text Části 1 se změnami uvedenými v této publikaci.

Tato Část 2-5 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly IEC 60704-1. Pokud není určitý článek z Části 1 v této Části 2-5 uveden, platí článek z Části 1, pokud je použitelný. Tam, kde tato norma uvádí „doplněk“, „změna“ nebo „nahrazení“, je třeba podle toho příslušný uvedený požadavek, specifikaci zkoušky nebo vysvětlující text v Části 1 upravit.

Články nebo obrázky, které doplňují články nebo obrázky v Části 1, jsou číslovány od 101.


Strana 3

Pokud jsou v novém článku poznámky nebo se nové poznámky netýkají poznámek v Části 1, jsou číslovány od 101, včetně poznámek v nahrazené kapitole nebo článku.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60531:2001 (36 1060) Elektrická akumulační topidla pro vytápění místností - Metody měření funkce (idt EN 60531:2000, mod IEC 60531:1999) (EN 60531:2000 byla schválena k přímému používání jako ČSN)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 7.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Radka Horská, Elnormservis Brno, IČ 16315251

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 60704-2-5
EUROPEAN STANDARD                                                                                   Říjen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 17.140.20; 97.100.10                                                                            Nahrazuje EN 60704-2-5:1994

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -
Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem
Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla
(IEC 60704-2-5:2005)

Household and similar electrical appliances -
Test code for the determination of airborne acoustical noise
Part 2-5: Particular requirements for electric thermal storage room heaters
(IEC 60704-2-5:2005)

 

Appareils électrodomestiques et analogues -
Code ďessai pour ladétermination du bruit aérien
Partie 2-5: Règles particulières pour les appareils

électriques de chauffage des locaux
à accumulation
(CEI 60704-2-5:2005)

Elektrische Geräte für den Hausgebrauch
und ähnliche Zwecke - Prüfvorschrift
für die Bestimmung der Luftschallemission
Teil 2-5: Besondere Anforderungen
an Speicherheizgeräte
(IEC 60704-2-5:2005)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2005-09-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2005 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                   Ref. č. EN 60704-2-5:2005 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 59C/124/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60704-2-5, vypracovaného subkomisí SC 59C Tepelné spotřebiče technické komise IEC TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60704-2-5 dne 2005-09-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60704-2-5:1994.

Revize EN 60704-2-5 byla nutná vzhledem k vydání IEC 60704-1:1997. V normě nejsou žádné podstatné technické změny kromě těch, které byly zavedeny v IEC 60704-1.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2006-06-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2008-09-01

Tato Část 2-5 se má používat spolu s EN 60704-1:1997 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky.

Příslušný text Části 1, změněný touto publikací, představuje zkušební předpis pro elektrická akumulační pokojová topidla.

Tato Část 2-5 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60704-1. Pokud není určitý článek z Části 1 v této Části 2-5 uveden, platí článek z Části 1, pokud je použitelný. Tam, kde se v této Části 2-5 uvádí „doplněk“, „změna“ nebo „nahrazení“, je třeba podle toho příslušný text v Části 1 upravit.

Články nebo obrázky, které doplňují články nebo obrázky v Části 1, jsou číslovány od 101.

Pokud jsou v novém článku poznámky nebo se nové poznámky netýkají poznámek v Části 1, jsou číslovány od 101, včetně poznámek v nahrazené kapitole nebo článku.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60704-2-5:2005 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Rozsah platnosti a předmět normy................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 10

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 10

4          Metody měření a akustická prostředí............................................................................................................................. 10

5          Vybavení přístroji................................................................................................................................................................ 11

6          Činnost a umístění zkoušených spotřebičů................................................................................................................. 11

7          Měření hladin akustického tlaku..................................................................................................................................... 12

8          Výpočet hladin akustického tlaku a akustického výkonu............................................................................................ 12

9          Zaznamenané údaje......................................................................................................................................................... 12

10        Údaje uváděné v protokolu.............................................................................................................................................. 13

Příloha A (normativní)  Normalizovaný zkušební stůl.............................................................................................................. 14


Strana 8

Úvod

Podmínky měření stanovené v této Části 2-5 zajišťují s dostatečnou přesností určování vyzařovaných hladin hluku a porovnatelnost výsledků měření získaných v různých laboratořích tím, že simulují co možná nejpřesněji praktické používání elektrických akumulačních pokojových topidel.

Určování hladin hluku se doporučuje považovat za součást komplexního zkušebního postupu, zahrnujícího řadu aspektů, týkajících se vlastností a funkcí elektrických akumulačních pokojových topidel.

POZNÁMKA 1 Jak je stanoveno v úvodu k Části 1, tento zkušební předpis se týká pouze hluku šířeného vzduchem.

POZNÁMKA 2 Měření hluku se provádějí bez vytápění ze tří hlavních důvodů:

      zdrojem hluku je ventilátor;

      vytápění trvá velmi dlouhou dobu;

      přehřátí místnosti a měřicího zařízení.


Strana 9

1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato kapitola Části 1 platí s touto změnou:

1.1 Rozsah platnosti

1.1.1 Všeobecně

Nahrazení:

Tyto zvláštní požadavky platí pro elektrická akumulační pokojová topidla s výstupem s nuceným prouděním vzduchu, navržená pro umístění na podlaze, pro montáž na stěnu nebo pro vestavění.

Tyto zvláštní požadavky neplatí pro:

      akumulační topidla s regulovaným výstupem s přirozeným prouděním vzduchu;

      akumulační topidla s volným výstupem;

      trvale instalované akumulační systémy ústředního topení nebo jejich části.

1.1.2 Typy hluku

Nahrazení:

Pro měření hluku vyzařovaného elektrickými akumulačními pokojovými topidly je možné použít ISO 3743-1, ISO 3743-2 a ISO 3744.

1.1.3 Velikost zdroje

Nahrazení:

Metoda uvedená v ISO 3744 je použitelná pro zdroje hluku jakékoliv velikosti (omezené pouze prostředím pro zkoušky, které je k dispozici). Při použití ISO 3743-1 a ISO 3743-2 je třeba dbát na to, aby maximální velikost zkoušeného spotřebiče splňovala požadavky stanovené v 1.3 ISO 3743-1 a ISO 3743-2.

1.2 Předmět normy

Doplněk:

Rozsah uvažovaného kmitočtu pro určování akustického výkonu u elektrických akumulačních pokojových topidel zahrnuje přinejmenším oktávová pásma se středními kmitočty od 63 Hz do 8 000 Hz.

POZNÁMKA 101 V mnoha případech se úroveň 63 Hz oktávového pásma významným způsobem nepodílí na vážené hladině A.

POZNÁMKA 102 Při měření 63 Hz oktávového pásma je třeba věnovat zvláštní pozornost vlivu místnosti.

Požadavky na deklarování hodnot emise hluku nejsou předmětem této normy.

POZNÁMKA 103 Pokud jde o určování a ověřování hodnot emise hluku deklarovaných ve specifikacích výrobků,
viz IEC 60704-3.-- Vynechaný text --