ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.15                                                                                                                                   Duben 2005

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody -
Část 9: Příkazy pro správu karet

ČSN
ISO/IEC 7816-9

36 9205

 

Identification cards - Integrated circuit(s) cards -
Part 9: Commands for card management

Cartes d’identification - Cartes à circuit intégré -
Partie 9: Commandes pour la gestion des cartes

Identifikationskarten - Chipkarten -
Teil 9: Kommandos für das Kartenmanagement

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 7816-9:2004. Mezinárodní norma ISO/IEC 7816-9:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 7816-9:2004. The International Standard ISO/IEC 7816-9:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72230
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Předmět části 9 (vydání 2004) se zúžil na životní cyklus karty a na příkazy pro správu karet. Další příkazy z prvního vydání části 9 byly přesunuty do druhého vydání části 4. Podrobnosti jsou uvedeny v předmluvě na straně 4.

Od roku 2004 se změnila koncepce řady ISO/IEC 7816 takto: předměty částí 4, 5, 6, 8 a 9 byly navzájem posunuty tak, že po dokončení reorganizace (vydáním částí 4 a 5 v roce 2005) budou platit pouze nová vydání (2004 resp. 2005).

Citované normy

ISO/IEC 7816-4:- vydání připravované 2003-2004 dosud nezavedeno

ISO/IEC 7816 (všechny části) zavedeny v ČSN ISO/IEC 7816 (36 9205) Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontrakty

ISO/IEC 10536 (všechny části) zavedeny v ČSN ISO/IEC 10536 (36 9760) Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s těsnou vazbou

ISO/IEC 14443 (všechny části) zavedeny v ČSN ISO/IEC 14443 (36 9760) Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko

ISO/IEC 15693 (všechny části) zavedeny v ČSN ISO/IEC 15693 (36 9741) Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na dálku

POZNÁMKA Soubor ISO/IEC 7816 platil do roku 2003 pouze pro karty s integrovanými obvody s kontakty. Předmět se postupně rozšiřuje rovněž na bezkontaktní karty, což se projevuje ve změně názvů jednotlivých částí.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Anglický termín, zkratka

Český termín (vazba)

Acces mode, AM

režim přístupu; přístupový mód

AM byte 1

byte 1 režimu AM

Application identifier, AID

identifikátor aplikace

Control reference data object, CRDO

datový objekt řídicích odkazů

Control reference template, CRT

šablona řídicích odkazů

Control reference template for

      authentication, AT

      digital signature, DST

      cryptographic checksum, CCT

šablona řídících odkazů pro

      autentizaci

      digitální podpis

      kryptografický kontrolní součet

CRT usage qualifier DO

      DO šablony CRT kvalifikátoru použití

      DO šablony řídicích odkazů kvalifikátoru použití

      Lc field

      Length field for coding number Nc

      pole Lc

      pole délky pro kódování počtu Nc

      Le field

      Length field for coding number Ne

      pole Le

      pole délky pro kódování počtu Ne

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT command; MSE command

příkaz PROVEĎTE SPRÁVU BEZPEČNOSTNÍHO PROSTŘEDÍ

Number of bytes in the command data field, Nc

počet bytů v datovém poli příkazu, Nc

Radio frequency

      radiofrekvenčně

      vysokofrekvenčně

Security condition, SC

bezpečnostní podmínky

SC byte 1

byte 1 podmínek SC

Security environment identifier, SEID

identifikátor bezpečnostního prostředí

Usage qualifier data object (indicates the security action)

datový objekt kvalifikátoru použití (indikuje bezpečnostní akci)

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Dvořák


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Identifikační karty -                                                                                            ISO/IEC 7816-9
Karty s integrovanými obvody s kontakty -                                              
Druhé vydání
Část 9: Příkazy pro správu karet                                                                  
2004-06-01

ICS 35.240.15

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Zkratky a notace................................................................................................................................................................... 6

5          Životní cyklus........................................................................................................................................................................ 6

5.1       Životní cyklus souboru........................................................................................................................................................ 6

6          Příkazy pro správu karet..................................................................................................................................................... 7

6.1       Příkaz CREATE FILE........................................................................................................................................................... 7

6.2       Příkaz DELETE FILE........................................................................................................................................................... 8

6.3       Příkaz DEACTIVATE FILE................................................................................................................................................... 8

6.4       Příkaz ACTIVATE FILE........................................................................................................................................................ 9

6.5       Příkaz TERMINATE DF....................................................................................................................................................... 9

6.6       Příkaz TERMINATE EF...................................................................................................................................................... 10

6.7       Příkaz TERMINATE CARD USAGE................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní) Příklady bezpečnostních atributů použitých pro nahrávání.......................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 14


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. V oblastech společného zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu s pravidly určenými Směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem společné technické komise je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových oprávnění. ISO a IEC neodpovídají za identifikování libovolných nebo všech takových patentových oprávnění.

ISO/IEC 7816-9 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technologie, subkomisí SC 17, Karty a identifikace osob.

Toto druhé vydání společně s druhým vydáním ISO/IEC 7816-4, ISO/IEC 7816-5, ISO/IEC 7816-6 a ISO/IEC 7816-8, po důkladné reorganizaci těchto pěti částí, ruší a nahrazuje ISO/IEC 7816-4:1995, ISO/IEC 7816-5:1994, ISO/IEC 7816-6:1996, ISO/IEC 7816-8:1999 a ISO/IEC 7816-9:2000. Druhá vydání rovněž zahrnují změny ISO/IEC 7816-4:1995/Amd.1:1997, ISO/IEC 7816-5:1994/Amd.1:1996 a ISO/IEC 7816-6:1996/Amd.1:2000 a technickou opravu ISO/IEC 7816-6:1996/Cor.1:1998.

ISO/IEC 7816 sestává z následujících částí, pod společným názvem Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody:

      Část 1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky

      Část 2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů

      Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu

      Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu

      Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací

      Část 6: Mezioborové datové prvky pro výměnu

      Část 7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL)

      Část 8: Příkazy pro bezpečnostní operace

      Část 9: Příkazy pro správu karet

      Část 10: Karty s kontakty - Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty

      Část 11: Ověřování osob biometrickými metodami

      Část 15: Aplikace kryptografické informace


Strana 5

Úvod

ISO/IEC 7816 je řadou mezinárodních norem, která specifikuje karty s integrovanými obvody a použití těchto karet pro mezinárodní výměnu. Tyto karty jsou identifikačními kartami určenými pro výměnu informací vyjednávaných mezi vnějším světem a integrovaným obvodem karty. Jako výsledek výměny informací dodá karta informaci (výsledek výpočtu, uložená data) a/nebo karta modifikuje svůj obsah (uchovávání dat v paměti resp. poznamenání dat do paměti).

      Pět částí je specifických pro karty s galvanickými kontakty a tři z nich specifikují elektrické rozhraní.

·       ISO/IEC 7816-1 specifikuje fyzikální charakteristiky karet s kontakty.

·       ISO/IEC 7816-2 specifikuje rozměry a umístění kontaktů.

·       ISO/IEC 7816-3 specifikuje elektrické rozhraní a protokoly přenosu pro asynchronní karty.

·       ISO/IEC 7816-10 specifikuje elektrické rozhraní a odpověď na reset pro synchronní karty.

·       ISO/IEC 7816-12 specifikuje elektrické rozhraní a pracovní procedury pro USB karty.

      Všechny další části jsou nezávislé na fyzikální technologii rozhraní. Platí pro karty s přístupem pomocí kontaktů a/nebo radiofrekvenčně.

·       ISO/IEC 7816-4 specifikuje organizaci, bezpečnost a příkazy pro výměnu.

·       ISO/IEC 7816-5 specifikuje registraci poskytovatelů aplikací.

·       ISO/IEC 7816-6 specifikuje mezioborové datové prvky pro výměnu.

·       ISO/IEC 7816-7 specifikuje příkazy strukturovaného kartového dotazovacího jazyka.

·       ISO/IEC 7816-8 specifikuje příkazy pro bezpečnostní operace.

·       ISO/IEC 7816-9 specifikuje příkazy pro správu karet.

·       ISO/IEC 7816-11 specifikuje biometrické metody ověřování osob.

·       ISO/IEC 7816-15 specifikuje aplikaci kryptografické informace.

ISO/IEC 10536 specifikuje přístup pomocí těsné vazby. ISO/IEC 14443 a ISO/IEC 15693 specifikuje radiofrekvenční přístup. Takové karty se nazývají bezkontaktní karty.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje mezioborové příkazy pro správu karet a souborů. Tyto příkazy pokrývají celý životní cyklus karty a tedy některé příkazy mohou být použity dříve, než karta byla vydána držiteli karty nebo potom, když byla ukončena platnost karty.

Dokument nepokrývá vnitřní implementaci v rámci karty a/nebo ve vnějším světě.-- Vynechaný text --