ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.100.40                                                                                                                                   Duben 2004

Ruční elektromechanické nářadí -
Bezpečnost -
Část 2-5: Zvláštní požadavky
na kotoučové pily

ČSN
EN 60745-2-5

36 1575

                                                                                         mod IEC 60745-2-5:2003

Hand-held motor-operated electric tools - Safety -
Part 2-5: Particular requirements for circular saws

Outils électroportatifs à moteur - Sécurité -
Partie 2-5: Règles particulières pour les scies circulaires

Handgeführte motorbetriebene Elektrowerkzeuge - Sicherheit -

Teil 2-5: Besondere Anforderungen für Kreissägen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60745-2-5:2003. Evropská norma EN 60745-2-5:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60745-2-5:2003. The European Standard EN 60745-2-5:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2006-04-01 se ruší ČSN EN 50144-2-5 ed. 2 (36 1570) z října 2000 a ČSN EN 50260-2-5 (36 1590) z února 2003, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70127
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2006-04-01 používat ČSN EN 50144-2-5 ed. 2 (36 1570) Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily a kotoučové nůžky z října 2000 a ČSN EN 50260-2-5 (36 1590) Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily a kotoučové nůžky z února 2003 v souladu s předmluvou k EN 60745-2-5:2003.

Změny proti předchozím normám

Tato norma přebírá EN 60745-2-5:2003, která modifikuje třetí vydání IEC 60745-2-5:2003. Došlo k celkové technické revizi. Skladba požadavků v ČSN EN 50144-2-5 ed. 2:2000 a ČSN EN 50260-2-5:2003 je podobná, nejsou uvedeny některé definice (zpětný vrh, vrchní a spodní kryt, oblast břitů), méně obsažná část bezpečnostních pokynů pro návody, normy obsahují metodiku měření prašnosti.

Citované normy

EN 292-1 zavedena v ČSN EN 292-1 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN 292-2 zavedena v ČSN EN 292-2 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady a specifikace

EN 792-12 zavedena v ČSN EN 792-12 (23 9060) Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 12: Malé pily s kmitavým pohybem kotouče nebo pilového listu

EN 847-1 zavedena v ČSN EN 847-1 (49 6122) Nástroje na stolní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče

Porovnání s IEC 60745-2-5:2003

Tato evropská norma je modifikací IEC 60745-2-3:2003, jejíž text byl upraven a doplněn v kapitole 2 a 6, doplněn v článku 8.12.2 a o 19.Z101 a 21.Z1. Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 60745-2-5:2003

Mezinárodní norma IEC 60745-2-5 byla připravena subkomisí 61F: Bezpečnost elektrického ručního nářadí technické komise IEC/TC 61: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

61F/503/FDIS

61F/512/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane beze změny do ledna 2007. Po tomto datu bude publikace

· znovu schválena;

· stažena;

· nahrazena revidovaným vydáním, nebo

· změněna

Vypracování normy

Zpracovatel: NAREX a.s. Česká Lípa, IČ 00658251, Ing. Stanislav Jakeš

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 60745-2-5
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Červen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.100.40                                                             Nahrazuje EN 50144-2-5:1999 a EN 50260-2-5:2002

Ruční elektromechanické nářadí -
Bezpečnost
Část 2-   5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily
(IEC 60745-2-5:2003, modifikovaná)

Hand-held motor-operated electric tools -
Safety
Part 2-5: Particular requirements for circular saws
(IEC 60745-2-5:2003, modified)

 

Outils électroportatifs à moteur -
Sécurité
Partie 2-5: Règles particulières
pour les scies circulaires
(CEI 60745-2-5:2003, modifiée)

Handgeführte motorbetriebene Elektrowerkzeuge -
Sicherheit
Teil 2-5: Besondere Anforderungen
für Kreissägen
(IEC 60745-2-5:2003, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2003-04-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


© 2003 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.                               Ref. č. EN 60745-2-5:2003 E


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 60745-2-5:2003 připravený subkomisí SC 61F Bezpečnost elektrického ručního nářadí, technické komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, se společnými modifikacemi připravenými technickou komisí CENELEC TC 61F Ruční a přenosné elektrickým motorem poháněné nářadí byl podroben formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60745-2-5 dne 2003-04-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 50144-2-5:1999 a EN 50260-2-5:2002.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2004-04-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2006-04-01

Další normy, na které se v této evropské normě vyskytují odkazy, jsou uvedeny v kapitole 2. Kapitola 2 obsahuje seznam vydání těch dokumentů, která jsou platná v době vydání této EN.

Tato norma je rozdělena do dvou částí:

Část 1: Všeobecné požadavky, které jsou společné pro většinu ručního elektrického nářadí (pro účely této normy dále uváděno jen jako nářadí), které by mohlo být zařazeno v rozsahu platnosti této normy.

Část 2: Požadavky na jednotlivé druhy nářadí, které doplňují nebo pozměňují požadavky stanovené v Části 1 a zohledňují tak zvláštní nebezpečí a vlastnosti těchto specifických druhů nářadí.

Tato evropská norma byla připravena na základě mandátu uděleného CEN a CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou obsaženy v evropské směrnici pro strojní zařízení.

Splnění požadavků uvedených v kapitolách z Části 1 společně s touto Částí 2 je jedním ze způsobů, jak splnit podstatné požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, obsažené v uvedené směrnici.

CEN/TC 255 připravuje normy pro neelektrické kotoučové pily (EN 792-12).

Upozornění:     Na výrobky v rozsahu platnosti této normy se mohou vztahovat další požadavky a další
směrnice ES.

Tato norma navazuje na obecné požadavky EN 292-1 a EN 292-2.

Tato Část 2-5 se musí používat ve spojení s EN 60745-1:2003. Uvádí-li tato norma „doplněk", „úprava" nebo „náhrada", příslušný text v Části 1 se adekvátně upraví.

Články a obrázky, které jsou zde navíc oproti Části 1, jsou číslovány od 101; doplňkové přílohy jsou značeny písmeny AA, BB, atd.

Články, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti IEC 60745-2-5 jsou značeny „Z”.

POZNÁMKA V této normě jsou použity následující typy písma:

- požadavky: obyčejné kolmé písmo;

- specifikace zkoušek: kurzíva;

- poznámky: malé kolmé písmo.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60745-2-5:2003 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi.


Strana 5

Obsah

           Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 7

5          Všeobecné podmínky zkoušek......................................................................................................................................... 7

6          Požadavky pracovního prostředí....................................................................................................................................... 7

7          Třídění................................................................................................................................................................................... 7

8          Značení a návod pro používání......................................................................................................................................... 7

9          Ochrana před přístupem k živým částem..................................................................................................................... 10

10        Rozběh................................................................................................................................................................................ 10

11        Příkon a proud.................................................................................................................................................................... 10

12        Oteplení............................................................................................................................................................................... 11

13        Unikající proud................................................................................................................................................................... 11

14        Odolnost proti vlhku.......................................................................................................................................................... 11

15        Elektrická pevnost............................................................................................................................................................. 11

16        Ochrana transformátorů a přidružených obvodů před přetížením............................................................................ 11

17        Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 11

18        Abnormální činnost........................................................................................................................................................... 11

19        Mechanické nebezpečí..................................................................................................................................................... 11

20        Mechanická pevnost......................................................................................................................................................... 15

21        Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 15

22        Vnitřní vedení...................................................................................................................................................................... 15

23        Součásti.............................................................................................................................................................................. 15

24        Připojení k napájecímu zdroji a vnější pohyblivé přívody........................................................................................... 15

25        Svorky pro vnější vodiče................................................................................................................................................... 15

26        Ochranné spojení se zemí.............................................................................................................................................. 16

27        Šrouby a spoje................................................................................................................................................................... 16

28        Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací.......................................................................... 16

29        Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům........................................................................................................... 16

30        Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 16

31        Vyzařování, toxicita a podobná nebezpečí..................................................................................................................... 16

Přílohy.............................................................................................................................................................................................. 25

Příloha K (normativní) Bateriové nářadí a bateriové soupravy.............................................................................................. 25

Příloha L (normativní) Bateriové nářadí a bateriové soupravy opatřené připojením k síti nebo ke zdrojům
s neodděleným výstupem................................................................................................................................................ 25

Příloha AA (normativní) Doplňující požadavky na pily s rozpěrným klínem........................................................................ 25

Příloha BB (normativní) Doplňující požadavky na spodní ochranné kryty pil bez rozpěrného klínu............................... 28

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 28


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z Části 1 platí až na následující:

1.1 Doplněk:

Tato norma platí pro všechny typy kotoučových pil. Pro kotoučové pily se dále v této normě používá název pily. Tato norma neplatí pro pily určené k používání s brusnými kotouči.

2 Normativní odkazy

Tato kapitola z Části 1 platí až na následující:

Doplňkové normativní odkazy:

EN 847-1:1997 Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče

(Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools and circular saw blades)-- Vynechaný text --