ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.20; 29.140.30                                                                                                                    Březen 2004

Různé světelné zdroje

ČSN
EN 61549
ed. 2

36 0199

                                                                                                   idt IEC 61549:2003

Miscellaneous lamps

Lampes diverses

Sonderlampen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61549:2003. Evropská norma EN 61549:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61549:2003. The European Standard EN 61549:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2006-06-01 se ruší ČSN EN 61549 (36 0199) ze srpna 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69559
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

 

Prázdná strana

 


Strana 3

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat dosud platná ČSN EN 61549 (36 0199) Různé světelné zdroje ze srpna 1997 v souladu s předmluvou k EN 61549:2003.

Změny proti předchozí normě

Údajové listy uvedené v předchozí normě byly částečně změněny. Byly doplněny údajové listy pro zářivky (patice Fa8), tvarované zářivky U, provozní polohy světelného zdroje, žárovky na malé napětí, žárovky pro světelné řetězce a halogenidové výbojky pro filmový a televizní záznam.

Informativní údaje z IEC 61549:2003

Mezinárodní norma IEC 61549 byla připravena subkomisí 34A: Světelné zdroje, technické komise IEC TC 34: Světelné zdroje a přídavná zařízení.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání vydané v roku 1996 společně se změnou 1 (1997) a změnou 2 (1999). Toto druhé vydání tvoří technickou revizi.

Text této normy vychází z následujících dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

34A/1027/FDIS

34A/1033/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vydána podle Směrnic ISO/IEC, Část 2.

Komise rozhodla, že tato publikace zůstává v platnosti až do 2004. Po tomto datu tato publikace bude

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: JBS,s.r.o. - Ing. Miroslav Jeřábek, IČO 496 88 740

Technická normalizační komise: TNK 76 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 61549
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Červen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.140.20; 29.140.30                                                  Nahrazuje EN 61549:1996 + A1:1997 + A2:2001

Různé světelné zdroje
(IEC 61549:2003)

Miscellaneous lamps
(IEC 61549:2003)

 

Lampes diverses
(CEI 61549:2003)

Sonderlampen
(IEC 61549:2003)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2003-06-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrtechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2003 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                     Ref. č. EN 61549:2003 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

 

Prázdná strana

 


Strana 7

Předmluva

Text dokumentu 34A/1027/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 61549, vypracovaný v subkomisi 34A, Světelné zdroje, technické komise IEC TC 34, Světelné zdroje a přídavná zařízení, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61549 dne 2003-06-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61549:1996 + A1:1997 + A2:2001.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2004-03-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2006-06-01-- Vynechaný text --