ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.280; 45.060.10                                                                                                                        Květen 2003

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu -
Ověřování simulace dynamické interakce
mezi pantografovým sběračem
a nadzemním trolejovým vedením

ČSN
EN 50318

36 2314

 

Railway applications - Current collection systems - Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph
and overhead contact line

Aplications ferroviaires - Systèmes de captage de courant - Validation des simulations de l’interaction dynamique entre
le pantographe et la caténaire

Bahnanwendungen - Stromabnahmesysteme - Validierung von Simulationssystemen für das dynamische
Zusammenwirken zwischen Stromabnehmer und Oberleitung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50318:2002. Evropská norma EN 50318:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50318:2002. The European Standard EN 50318:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67030
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 50206-1 zavedena v ČSN EN 50206-1 (36 2312) Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní (idt EN 50206-1:1998)

EN 50317 zavedena v ČSN EN 50317 (36 2313) Drážní zařízení -  Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření (idt EN 50317:2002)

Upozornění na národní přílohu NA

Tato norma obsahuje národní přílohu NA, která má pouze informativní charakter a obsahuje slovník použitých cizích slov.

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT spol. s r.o., Erbenova 2, 779 00 Olomouc, IČO: 47682248, Ing. Bohuslav Kramerius; Ing. Antonín Kubela

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 50318
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.280

Drážní zařízení -
Systémy odběru proudu -
Ověřování simulace dynamické interakce
mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením

Railway applications -
Current collection systems -
Validation of simulation of the dynamic interaction
between pantograph and overhead contact line

 

Aplications ferroviaires - Systèmes
de captage de courant - Validation
des simulations de l’interaction dynamique
entre le pantographe et la caténaire

Bahnanwendungen - Stromabnahmesysteme -
Validierung von Simulationssystemen
für das dynamische Zusammenwirken
zwischen Stromabnehmer und Oberleitung

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2002-04-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2002 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                           Ref. č. EN 50318:2002 E


Strana 4

Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala SC 9XC, Elektrické a uzemňovací systémy pro veřejné dopravní prostředky a pomocné přístroje (pevná trakční zařízení), technická komise CENELEC TC 9X, Elektrická a elektronická drážní zařízení v drážních vozidlech.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a CENELEC jej schválil jako EN 50318 dne 2002-04-01.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2003-04-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2005-04-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

V normě je příloha A normativní.

Tato evropská norma byla vypracována podle pověření uděleného komisi CENELEC Evropskou komisí pro podporu směrnice o stykové provozuschopnosti 96/48/EC.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Značky................................................................................................................................................................................... 8

5          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

6          Modelování pantografového sběrače............................................................................................................................ 10

6.1       Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 10

6.2       Minimální údaje................................................................................................................................................................. 10

7          Modelování nadzemního trolejového vedení................................................................................................................ 10

7.1       Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 10

7.2       Minimální data.................................................................................................................................................................... 10

8          Parametry simulace.......................................................................................................................................................... 11

9          Výstup.................................................................................................................................................................................. 11

9.1       Přítlačná síla....................................................................................................................................................................... 11

9.2       Vychýlení vodiče................................................................................................................................................................. 11

9.3       Vychýlení pantografového sběrače................................................................................................................................ 12

9.4       Přerušení dotyku................................................................................................................................................................ 12

10        Ověřování s naměřenými hodnotami............................................................................................................................ 12

10.1     Srovnávací hodnoty........................................................................................................................................................... 12

10.2     Meze ověřování................................................................................................................................................................... 12

11        Referenční model.............................................................................................................................................................. 13

11.1     Účel referenčního modelu............................................................................................................................................... 13

11.2     Referenční modelová data.............................................................................................................................................. 13

11.3     Referenční modelové výsledky....................................................................................................................................... 13

Příloha A (normativní)  Referenční modelová specifikace..................................................................................................... 14

A.1       Data pantografového sběrače........................................................................................................................................ 14

A.2       Data nadzemního trolejového vedení............................................................................................................................ 15

A.3       Parametry simulace.......................................................................................................................................................... 16

Národní příloha NA (informativní)  Slovník použitých cizích slov........................................................................................... 17

Obrázek 1 - Kroky vyhodnocování................................................................................................................................................. 9

Obrázek A.1 - Model pantografu.................................................................................................................................................. 14

Obrázek A.2 - Systém řetězovkového trolejového vedení........................................................................................................ 15

Tabulka 1 - Odchylka simulovaných hodnot............................................................................................................................. 12

Tabulka 2 - Rozmezí výsledků referenčního modelu.............................................................................................................. 13

Tabulka A.1 - Data pantografového sběrače............................................................................................................................ 14

Tabulka A.2 - Poloha věšáků....................................................................................................................................................... 15

Tabulka A.3 - Mechanické hodnoty vodičů................................................................................................................................. 15


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma specifikuje funkční požadavky na ověřování simulačních metod pro zjišťování vzájemné platnosti:

      vstupních a výstupních parametrů;

      normalizované podmnožiny zkušebních výsledků pro vyhodnocování simulačních metod;

      porovnávání s měřeními;

      porovnávání mezi simulačními metodami.

Tato norma platí pro odběr proudu z nadzemního trolejového vedení pomocí pantografových sběračů na železničních vozidlech. Tato norma neplatí pro trolejbusové systémy.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace (včetně změn).

EN 50206-1 Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1:
Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní 
(Railway applications - Rolling stock - Pantographs: Characteristics and tests - Part 1: Pantographs for main line vehicles)

EN 50317 Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření           
(Railway applications - Current collection systems - Requirements for and validation of measurements of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line)-- Vynechaný text --