ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91;91.160.01                                                                                                                      Duben 2003

Světlo a osvětlení - Základní termíny
a kritéria pro stanovení požadavků
na osvětlení

ČSN
EN 12665

36 0001

 

Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements

Lumière et éclairage - Termes de base et critères pour la spécification des exigencis en éclairage

Licht und Beleuchtung - Grundlegende Begriffe und Kriterien für die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12665:2002. Evropská norma EN 12665:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12665:2002. The European Standard EN 12665:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66688
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

CIE 17.4:1987 zavedena v ČSN IEC 50(845):1996 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník, Kapitola 845: Osvětlení

ISO/CIE 10527 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 1718 Měření barev

ČSN IEC 50(845):1996 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník, Kapitola 845: Osvětlení (idt IEC 50(845):1987 International Lighting Vocabulary - Chapter 845: Lighting)

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V souladu se souvisící ČSN IEC 50(845) jsou doporučené značky veličin v článcích 3.2.28, 3.3.15, a 3.4.8 v hranatých závorkách, neboť jsou z hlediska ČSN IEC 27-1, ČSN ISO 31-1 a ČSN ISO 31-6 ne normovými.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu a článkům 3.2.5, 3.3.1 a k článku A.3.2.17 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Novotný - RELUX, IČO 44283270, Ing. Jiří Novotný

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12665
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.91;91.160.01

Světlo a osvětlení -
Základní termíny a kritéria
pro stanovení požadavků na osvětlení

Light and lighting -
Basic terms and criteria
for specifying lighting requirements

 

Lumière et éclairage -
Termes de base et critères pour
la spécification des exigencis en éclairage

Licht und Beleuchtung -
Grundlegende Begriffe und Kriterien für die

Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-01-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002CEN.     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoliv                               Ref. č. EN 12665:2002 E
prostředky jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Zásady pro stanoveni požadavků na osvětlení........................................................................................................... 20

Příloha A (informativní) Doplňující vysvětlivky k definovaným termínům............................................................................. 22

Příloha B (informativní) Rejstřík termínů................................................................................................................................... 25

Příloha C (informativní) Odchylky typu A.................................................................................................................................... 27

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 28


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 169 Světlo a osvětlení, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutné nejpozději do listopadu 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutné zrušit nejpozději do listopadu 2002.

Přílohy A, B a C jsou informativní.

Tato norma obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma stanovuje základní zásady, jež se používají ke specifikaci požadavků na osvětlení.

Jsou zde definovány běžné termíny pro řadu aplikací. Další termíny platné pro dílčí uživatelské oblasti jsou definovány v příslušných souborech norem pro tyto oblasti.

Je-li termín obsažen v publikaci CIE 17.4/1987 Mezinárodní světelnětechnický slovník (Publikace IEC 50 Mezinárodní elektrotechnický slovník, Kapitola 845 Osvětlení)1, je termín uvedený v této normě identický. Doplňující vysvětlivky k některým termínům jsou uvedeny v příloze A.

Požadavky na osvětlení prostoru jsou stanoveny tak, aby poskytly:

      odpovídající osvětlení pro bezpečnost a pohyb;

      podmínky pro usnadnění zrakového výkonu a vnímání barev;

      přijatelnou zrakovou pohodu pro uživatele prostoru.

Vzájemná důležitost těchto činitelů je pro různé aplikace rozdílná. Požadavky na osvětlení pro zrakovou pohodu uživatelů prostoru často přesahují požadavky na samotný zrakový výkon. Například zrakový úkol může vyžadovat jednoduché rozlišování černých symbolů na bílém pozadí; podání barev při tomto osvětlení je pro daný úkol nepodstatné, avšak je důležité pro vytvoření vzhledu místnosti a přijatelnost pro uživatele. Rovněž prostorová i časová proměnnost osvětlení může být pro zrakovou pohodu důležitá a může být nápomocna při řešení vzniklých rozdílů mezi skupinami osob.

Uvažovány mají být též spotřeba energie na osvětlení a jeho údržba.

Parametry, jež mají být k zajištění dobrých vizuálních podmínek a účinného osvětlení stanoveny, jsou společné pro mnoho uživatelských oblastí. Těm je věnována kapitola 4 této normy.

_______________

1     NÁRODNÍ POZNÁMKA Tento slovník je v ČR zaveden ČSN EN 50(845) – viz Národní předmluva této normy.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma definuje základní termíny používané ve všech osvětlovacích aplikacích; speciální termíny s omezeným použitím jsou uvedeny v jednotlivých normách. Tato norma rovněž stanoví zásady pro specifikaci požadavků na osvětlení s uvedením dílčích hledisek, jež mají být uvažována při stanovení těchto požadavků.-- Vynechaný text --