ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.140.50                                                                                                                                   Srpen 2002

Ultrazvuk -
Systémy měření průtoku -
Průtok zkušebním objektem

ČSN
EN 61685

36 4903

                                                                                                   idt IEC 61685:2001

Ultrasonics - Flow measurement systems - Flow test object

Ultrasons - Systèmes de mesure de débit - Montage pour essai de débit

Ultraschall - Durchflussmesssysteme - Durchfluss-Doppler-Prüfobjekt

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61685:2001 Ultrazvuk - Systémy měření průtoku - Průtok zkušebním objektem, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61685:2001, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61685 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 61685:2001 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 61685:2001 Ultrasonics - Flow measurement systems - Flow test object which is the complete and unchanged adoption of the IEC 61685:2001, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 61685 without any modification. The European Standard EN 61685:2001 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standard are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje parametry průtoku Dopplerovským zkušebním objektem, představujícím krevní cévu známého průměru v určité hloubce lidské tkáně s odpovídajícím stálým průtokem krve. Uvádí souvisící definice, specifikaci Dopplerovského zkušebního objektu včetně materiálu a geometrie. Norma rovněž určuje způsob označování zkušebního objektu výrobcem.

Počet stran EN 61685:2001 - 3. Počet stran IEC 61685:2001 - 36.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64967
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --