ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.35; 35.020                                                                                                                          Srpen 2002

Informační technologie -
Slovník -
Část 5: Zobrazení dat

ČSN
ISO/IEC 2382-5

36 9001

 

Information technology - Vocabulary - Part 5: Representation of data

Technologies de l´information - Vocabulaire - Partie 5: Représentation des données

Informationstechnik - Begriffe - Teil 5: Datendarstellung

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 2382-5:1999. Mezinárodní norma ISO/IEC 2382-5:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 2382-5:1999. The International Standard ISO/IEC 2382-5:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN ISO 2382-5 (36 9001) z října 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63992
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Anglické termíny a rovněž francouzské termíny jsou převzaty z mezinárodní normy.

Citované normy

ISO 639:1988 zavedena v ČSN ISO 639-2:2000 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků - Část 2: Třípísmenný kód

ISO 1087:1990 zavedena v ČSN ISO 1087:1997 (01 0501) Terminologie - Slovník, nahrazena ISO 1087-1:2000 a ISO 1087-2:2000 

Další související normy

ČSN ISO/IEC 2382-1 až 34 Informační technologie - Terminologie, ČSN ISO 2382-2, 3, 18
a ČSN 36 0001-6, 10,11,12, 19, 21, 22.

Národní poznámka

Anglický pojem „representation“ nebo „to represent“, který se v mnoha normách překládá jako „reprezentace“ a „reprezentovat“ se z důvodů matematické korektnosti a návaznosti na předchozí normy v této normě překládá jako „zobrazení“ a „zobrazovat“.

Vypracování normy

Zpracovatel: INTERDOM, IČO: 47572507, RNDr. Vratislav Datel, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 42, Výměna dat.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels.


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technologie - Slovník -                                                              ISO/IEC 2382-5
Část 5:Organizace dat                                                                                  
První vydání
                                                                                                                            
1999-11-01

ICS 01.040.35; 35.020

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF

Tento PDF soubor obsahuje vložené typy písma (normální, kurzivní, tučné atd.). V souladu s licenční politikou Adobe, tento soubor lze tisknout nebo prohlížet, avšak nesmí být editován, kromě těch vložených typů písma, které nepodléhají licenci a jsou instalovány v počítači, na kterém se editace provádí. Při používání tohoto souboru jsou jeho uživatelé odpovědni za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka "Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarovém produktu, který vytváří tento PDF soubor, lze najít ve všeobecných informacích, které jsou k němu přiloženy; parametry na vytváření PDF jsou optimalizovány pro tisk. Soubor je upraven tak, aby byl použitelný členskými organizacemi ISO. V případě nepravděpodobné události, a problému který se k ní vztahuje, informujte Ústřední sekretariát ISO. Jeho adresa je uvedena níže.

 

 

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této normy nesmí být reprodukována nebo zpracována jakoukoli jinou formou, jako jsou například elektronické, mechanické prostředky, včetně fotokopií a mikrofilmu bez písemného povolení ISO, povolení lze vyžádat na níže uvedené adrese, nebo u členské národní organizace v zemi žadatele.

ISO copyright office
Case postale 56, CH- 1211 Geneva 20
Tel. +41 22 749 01 11
Fax. +41 22 734 10 79
e-mail copyright@iso.ch
Web www.iso.ch


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

První oddíl: Všeobecně................................................................................................................................................................... 7

1.1          Předmět normy a rozsah platnosti................................................................................................................................ 7

1.2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 7

1.3          Použité zásady a pravidla............................................................................................................................................... 7

1.3.1       Definice a hesla............................................................................................................................................................... 7

1.3.2       Uspořádání hesla............................................................................................................................................................ 7

1.3.3       Klasifikace hesel.............................................................................................................................................................. 8

1.3.4       Výběr termínů a stylizace definic................................................................................................................................... 8

1.3.5       Mnohoznačnost................................................................................................................................................................ 8

1.3.6       Zkratky................................................................................................................................................................................ 8

1.3.7       Užívání okrouhlých závorek............................................................................................................................................. 8

1.3.8       Užívání hranatých závorek............................................................................................................................................... 8

1.3.9       Užívání termínů tištěných v definicích kurzívou a užívání hvězdičky......................................................................... 8

1.3.10    Pravopis............................................................................................................................................................................. 9

1.3.11    Uspořádání abecedního rejstříku................................................................................................................................. 9

Druhý oddíl: Termíny a definice................................................................................................................................................... 10

05           Zobrazení dat .................................................................................................................................................................. 10

05.01     Druhy zobrazení dat ....................................................................................................................................................... 10

05.02     Literály ............................................................................................................................................................................. 13

05.03     Číselné soustavy - všeobecné pojmy ........................................................................................................................ 15

05.04     Poziční soustavy zobrazení........................................................................................................................................... 16

05.05     Soustava zobrazení v pohyblivé řádové čárce........................................................................................................... 21

05.06     Způsoby zápisu zobrazení diskrétních dat ................................................................................................................ 24

05.07     Způsoby zápisu zobrazení desítkových číslic ........................................................................................................... 25

05.08     Doplňky ............................................................................................................................................................................ 27

Český abecední rejstřík................................................................................................................................................................ 29

Anglický abecední rejstřík............................................................................................................................................................. 35

Francouzský abecední rejstřík..................................................................................................................................................... 40


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) spolu tvoří celosvětový normalizační systém. Národní instituce, které jsou členy ISO a IEC, se účastní prací na mezinárodních normách prostřednictvím svých technických komisí ustavených těmito institucemi tak, aby reprezentovaly jednotlivé technické obory. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Další mezinárodní organizace, vládní i nevládní, se ve spolupráci s ISO a IEC také účastní těchto prací.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly obsaženými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 3.

V oblasti informační technologie ustavila ISO a IEC společnou technickou komisi, (Joint Technical Committee) ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijatých touto společnou komisí se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO/IEC 2382-5 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 - Informační technologie, a subkomisí SC 1 - Slovník.

Toto první vydání ruší a nahrazuje normu ISO 2382-5:1989, která byla technicky revidována.

ISO/IEC 2382 bude obsahovat asi 37 částí pod společným názvem Informační technologie - Slovník.


Strana 6

Úvod

Zpracování dat je základem početných mezinárodních výměn intelektuální i materiální povahy. Tyto výměny často narážejí na potíže vzhledem k velké různorodosti názvů používaných v různých oborech nebo jazycích k vyjádření téhož pojmu, nebo proto, že pro užitečné pojmy chybějí nebo jsou nepřesné definice.

Proto, abychom se vyhnuli nedorozuměním a takové výměny usnadnili, je nutné pojmy vysvětlit, vybrat termíny, které v různých jazycích nebo v různých zemích vyjadřují stejný pojem, a sestavit definice, které by uspokojivě popisovaly ekvivalenty termínů v různých jazycích.

ISO/IEC 2382 vychází z terminologie zpracování informací sestavené a vydané Mezinárodní federací pro zpracování informací (International Federation of Information Processing) a Mezinárodním výpočetním střediskem (International Computation Centre) a z Amerického slovníku systémů zpracování informací (American National Dictionary for Information Processing Systems) a jeho dřívějších vydáních v Americkém normalizačním institutu (American National Standards Institute, bývalý American Standards Association). V úvahu byly také vzaty mezinárodní normy týkající se informační technologie, publikované či navrhované i jinými mezinárodními organizacemi (např. Mezinárodní telekomunikační unií, Mezinárodní elektrotechnickou komisí), a také národní normy či jejich návrhy.

Účelem ISO/IEC 2382 je poskytnout správné a jednoduché definice srozumitelné všem zájemcům. Aplikační dosah každého pojmu byl volen tak, aby jeho definice mohla mít širší platnost. V těch případech, kdy jde o omezenou aplikaci, se může ukázat potřeba dát definici konkrétnější charakter.

Zatímco je možné udržet konzistentnost jednotlivých částí normy, mohou se mezi jednotlivými částmi, vzhledem k dynamice jazyků a problémům spojeným s normalizací slovníků a správě slovní zásoby, vyskytnout opakování nebo rozpory.


Strana 7

První oddíl: Všeobecně

1.1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tato norma je určena k usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti informačních technologií. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů relevantních v oboru informační technologie a popisuje vztahy mezi jednotlivými pojmy.

Aby byl usnadněn jejich překlad do jiných jazyků, jsou definice navrženy tak, aby byly v mezích možností eliminovány jakékoli zvláštnosti jednotlivých jazyků.

Tato část normy ISO/IEC 2382 definuje nejdůležitější pojmy týkající se zobrazení dat.

1.2 Normativní odkazy

Dále uvedené normy obsahují ustanovení, která prostřednictvím odvolávek v tomto textu zpřesňují a doplňují ustanovení této části ISO/IEC 2382. V době publikování byla platná níže uvedená vydání. Všechny normy podléhají revizím a účastníkům schvalovacího řízení, kterých se tato norma týká, se doporučuje sledovat nejnovější vydání níže uvedených norem. Členové IEC a ISO spravují seznamy platných mezinárodních norem.

ISO 639-2:1988 Code for the representation of names of languages

(Kódy pro názvy jazyků - Část 2: Třípísmenný kód)

ISO 1087:1990 Terminology - Vocabulary

(Terminologie - Slovník)-- Vynechaný text --