ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.160.20                                                                                                                                   Leden 2002

Systém digitálního rozhlasového

vysílání - Specifikace souboru

příkazů DAB pro přijímače (DCSR)

ČSN
EN 50320

36 7313

 

Digital audio broadcasting system - Specification of the DAB command set for receivers (DCSR)

Système de radiodiffusion sonore numérique - Spécifications du jeu de commande DAB pour le récepteur (DCSR)

Digitales Tonrundfunksystem - Spezifikation des DAB-Befehlssatzes für Empfänger (DCSR)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50320:2000. Evropská norma EN 50320:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50320:2000. European Standard EN 50320:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 50320 (36 7313) z července 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63326
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 50320:2000 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 50320:2001 převzala EN 50320:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETS 300 401:1997 zavedena v ČSN ETS 300 401 ed. 2:1998 (87 9008) Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

EN 50094:1992 zavedena v ČSN EN 50094 + A1:1997 (36 7350) Systém řízení přístupu pro MAC/packet: EUROCRYPT

ISO 10486:1992 dosud nezavedena

EN 50248:1997 zavedena v ČSN EN 50248:1999 (36 7311) Vlastnosti přijímačů DAB

Vypracování normy

Zpracovatel: MAFROZ-Praha, IČO 10162305, Ing. František Malík

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 50320
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Listopad 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.160.20

Systém digitálního rozhlasového vysílání -
Specifikace souboru příkazů DAB pro přijímače (DCSR)

Digital audio broadcasting system -
Specification of the DAB command set for receivers (DCSR)

 

Système de radiodiffusion sonore numérique - Spécifications du jeu de commande DAB pour
le récepteur (DCSR)

Digitales Tonrundfunksystem - Spezifikation
des DAB-Befehlssatzes für Empfänger (DCSR)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2000-01-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2000 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN 50320:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 206 Zařízení spotřební elektroniky pro volný čas a informace a přidružené systémy.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl 2000-01-01 schválen CENELEC jako EN 50320.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                            
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                          
oznámení o schválení EN k přímému používání                                           
jako normy národní                                                                                    (dop)       2001-05-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                   
které jsou s EN v rozporu                                                                           (dow)       2003-01-01-- Vynechaný text --